Claustra

El projecte Claustra

El projecte CLAUSTRA arrenca de la recerca del Grup TEFca (Topografia de la Espiritualitat Femenina a Catalunya), un grup format per investigadores de la Universitat de Barcelona interessades en l’estudi del monacat femení als comtats catalans. D’ell va néixer, a partir de 2004, la idea de posar en marxa un primer projecte de catalogació i cartografiat dels espais d’espiritualitat femenina de la Catalunya medieval. Des del seus començaments, TEFca va potenciar la descripció i estudi de fons d’arxiu custodiats per diverses comunitats religioses encara avui en actiu i el seguiment d’arxius dispersos o desplaçats, fons de biblioteques antigues, patrimoni arquitectònic i artístic, etc. I, així mateix, va fomentar el debat interdisciplinari sobre el paper de les dones als processos socio-religiosos medievals, impulsant la realització de treballs de recerca sobre el tema (monografies, trobades, articles específics de recerca capdavantera i obres col·lectives d’estat de la qüestió i de debat, treballs de màster i tesis de doctorat) .
 
Amb el temps TEFca es va anar expandint i transformant fins a perfilar-se com un projecte d’ampli espectre espacial i disciplinari amb caràcter internacional. A partir de l’any 2008 i en col·laboració amb investigadores d’altres universitats i institucions nacionals i de Portugal, EEUU i Canadà, es va iniciar el disseny d'un Atles/Catàleg que inclou els Regnes de la Península Ibèrica a la Edat Mitjana. L’Atles dels Regnes Peninsulars es va pensar des d’un començament com a plataforma d’accés obert a Internet amb la doble orientació de transferència i recerca. D’aquest context sorgeix el projecte, avui en desenvolupament, CLAUSTRA.
 
A partir de 2011 el grup s’ha vist ampliat per la incorporació de noves investigadores i investigadors d’àmbit nacional i internacional i, especialment, per la d’un nombre important d’investigadores i investigadors d’Itàlia que en primer terme han d’aportar a l’Atles dels Regnes Peninsulars la catalogació i cartografiat dels espais d'espiritualitat femenina als territoris de la Corona d'Aragó a Sicília, Regne de Nàpols i Regne de Sardenya. Aquest treball, però, constitueix al mateix temps el germen d'un ulterior desenvolupament de l'Atles. Des d’aquesta perspectiva, i partint de l’Atles dels Regnes Peninsulars, CLAUSTRA pretén avançar cap a la creació d’una xarxa de recerca internacional sobre el monacat femení a l’ Europa Mediterrània.
 
El plantejament metodològic d’aquest projecte, que parteix de la recerca erudita en fonts documentals, artístiques, arxivístiques, libràries i arqueològiques, pretén al mateix temps donar un pas endavant en la resignificació d’aquestes fonts a través de dues línies clarament establertes:
 
1.-D'una banda, la reinterpretació de les fonts en l’elaboració de fitxes de descripció des dels fonaments teòrics de la història de les dones, per demostrar que no pot parlar-se de l'espiritualitat medieval sense situar en primera línia l’aportació femenina;
 
2.-D'una altra banda, la periodització de metodologies interdisciplinàries de treball, així com la incorporació de les perspectives innovadores de les recents aportacions al camp de la història  i la història de l’art procedents de la història de les mentalitats i, sobretot, de l’antropologia religiosa.
 
Aquest treball en equips interdisciplinaris i internacionals ens sembla a més especialment factible en el marc de les noves tecnologies i de les articulacions en xarxa. Per això, des de la perspectiva de les innovacions tecnològiques i de l’ús de la xarxa de recerca, CLAUSTRA té molt en compte les metodologies relacionades amb les estratègies d’articulació de grups amb la finalitat de crear espais d’intersecció i xarxes acadèmiques d’intercanvi, cooperació, debat i difusió de resultats; pensem que la metodologia de treball en xarxa pot ajudar a consolidar la tendència operativa del nostre equip a treballar en una xarxa de subequips articulats en un projecte comú.
 
Finalment i donant resposta a la riquesa lingüística d’Europa, hem cregut necessari apostar fermament per projectes que es materialitzin en anglès així com també en les llengües dels investigadors i investigadores que els implementen i fan servir: anglès, castellà, català, portuguès, italià i francès.
 
L’actual equip de recerca, liderat  des de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, està format per investigadores i investigadors procedents de les següents universitats i institucions: Universitat de Barcelona  Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Museo-monasterio de Pedralbes (MUHBA), Universitat de les Illes Balears, Universitat de Valencia, Universidad de Zaragoza, University of Colorado at Boulder; Universidad de Comillas, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olávide, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Universidade de Lisboa, Universidade Aperta de Portugal, Universidade de Coimbra, Universidade do Algarve. University of Toronto, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo – CNR, Università degli Studi di Palermo, Soprintendenza Archivistica per il Molise, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Basilicata, Università degli Studi di Palermo, Università della Calabria, Universität Leipzig.
 
CLAUSTRA és un projecte de l'IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona
 
CLAUSTRA ha estat finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2010 y 2011-2013 (HAR2008-02426, HAR2011-25127), l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 2010-2011 i per les ajudes a activitats de recerca  de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

CLAUSTRA és un projecte del IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la Universitat de Barcelona.
CLAUSTRA ha estat finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2010 y 2011-2013 (HAR2008-02426, HAR2011-25127), l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 2010-2011 i per les ajudes a activitats de recerca de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.