Coordinació Tècnica

L'objectiu de la coordinació tècnica de CLAUSTRA és facilitar el funcionament de la plataforma web, tant pel que fa a l'ús intern d'investigadors i investigadores com per als usuaris externs de la pàgina. En aquest sentit, serveix de pont entre uns i altres, rep les incidències que es puguin presentar i respon els dubtes que l'ús d'aquest recurs pot generar. La Coordinació Tècnica administra el compte de correu institucional del projecte i s'encarrega de proposar i implementar, en col·laboració amb l'equip tècnic, noves metodologies de treball en xarxa.