Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
  Sindicatura de Greuges UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Sindicatura de Greuges Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
El síndic de greuges
La Sindicatura
Horari, ubicació i accés
Funcionament
Formulari de queixes
Legislació i informes
Enllaços d’interès
Bibliografia
 
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Sindicatura de Greuges

Finca Pedro i Pons
Av. de Vallvidrera, 25
08017 Barcelona
Tel. 932 525 215
Fax 932 520 370
sindic@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

El síndic de greuges

El síndic de greuges s’encarrega de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diversos òrgans i serveis universitaris; i també d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

Les actuacions que li corresponen estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i d’autonomia.

El síndic de greuges és elegit pel Claustre, a proposta del rector, una vegada escoltats els representants de la comunitat universitària i amb l’informe previ del Consell Social. Té un mandat de quatre anys i pot ser reelegit una sola vegada.

El síndic de greuges

Lluís Caballol i Angelats, professor titular de Dret Processal de la UB, Síndic en funcions de la UB des del 18 de setembre de 2015.

 Sindicatura de Greuges

Les funcions del síndic de greuges

  • Rebre les queixes i les observacions que, sobre el funcionament de la Universitat, li formulin les persones que tenen interès legítim per fer-ho.
  • Presentar propostes de resolució, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin.
  • Actuar com a mediador o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, i proposar fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts li sol·licitin de comú acord.
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Entorns Web
Última actualització o validació: 18.01.2018