Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
  Sindicatura de Greuges UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Sindicatura de Greuges Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
El síndic de greuges
La Sindicatura
Horari, ubicació i accés
Funcionament
Formulari de queixes
Legislació i informes
Enllaços d’interès
Bibliografia
 
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Sindicatura de Greuges

Finca Pedro i Pons
Av. de Vallvidrera, 25
08017 Barcelona
Tel. 932 525 215
Fax 932 520 370
sindic@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Funcionament

Qui pot adreçar-se a la Sindicatura de Greuges?

Qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual o col·lectiu, sense cap restricció, pot adreçar-se a la Sindicatura de Greuges, sempre que acrediti un interès legítim.

 

On es poden presentar les queixes?

 • A la mateixa Sindicatura.
 • A les oficines de registre de la Universitat.
 • Per correu postal.
 • Per correu electrònic (sindic@ub.edu).
 • Mitjançant el formulari de queixes de la Sindicatura.
 • Per qualsevol de les altres vies que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 

Com s’han d’adreçar les queixes?

Les queixes s’han de presentar per escrit, amb llibertat de forma. En tot cas, han de constar-hi:

 • Les dades personals i universitàries.
 • Les dades de contacte.
 • La descripció dels fets que són motiu de queixa o de consulta.
 • La petició que s’adreça a la Sindicatura.
 • Les proves que avalin la queixa, documentals o testificals.
 • La data i la signatura.
 

Quines queixes no es poden admetre a tràmit?

 • Les queixes de caràcter anònim.
 • Les queixes que no hagin exhaurit totes les instàncies de resolució previstes per la normativa administrativa aplicable.
 • Les queixes pendents de resolució judicial; amb suspensió d’actuacions si, durant aquestes, la persona interessada interposa una demanda o un recurs davant els tribunals.
 • Les queixes que tinguin com a objecte principal fets o situacions que s’hagin produït amb més de dos anys d’antelació.
 • Les queixes formulades amb mala fe evident o amb perjudici dels drets o dels interessos legítims de terceres persones.
 • Les queixes que no tinguin versemblança, pretensió concreta o fonamentació suficient.
 

Quina tramitació tindrà la queixa?

 • En el termini màxim d’un mes, se’n disposarà l’admissió a tràmit.
 • Les queixes i les reclamacions seran tramitades i resoltes en un termini màxim de tres mesos, excepte si, atesa la naturalesa de la petició, el síndic estableix raonadament un termini superior, que en cap cas no pot superar els sis mesos.
 

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d’informació, oral o escrita, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.

Les actuacions de la Sindicatura es fan sota secret professional. L’arxiu de la Sindicatura només el pot consultar el personal que hi està adscrit.

 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Entorns Web
Última actualització o validació: 18.01.2018