Bibliografia

 

Aquesta indicació bibliogràfica sobre els aspectes que concerneixen a la nostra Sindicatura o a les altres sindicatures catalanes o estatals, vol fer referència a:

1) Les publicacions generals relatives als síndics o defensors:

 • Universidad de León. V Encuentro estatal de defensores universitarios. León, 29 a 31 de octubre de 2002. Universidad de León. Servicio de Imprenta, 2003, DL LE-1271-2003.
 • Universidad de Alicante i Universidad Miguel Hernández. IX Encuentro estatal de defensores universitarios. 2007. DL A-633-2007.

2) Els informes anuals d’altres sindicatures, publicats i rebuts (ordenat cronologicament):

 • Defensor Universitario de la Universidad de Zaragoza. Memoria Anual de Actividades. Curso 2004-2005. José M. Marín Jaime. Defensor Universitario. DL Z-3276-2005.
 • UEM Universidad Europea de Madrid. IV Informe Anual - julio 2004-julio 2005. Curso 2004-2005. Marta Arroyo González. Defensora del Alumno.
 • Universidad Carlos III de Madrid. El defensor Universitario. Curso 2004-2005. M.Dolores González Ayala. Miguel Trujillo Garrido. DL M-43.726-2005.
 • Universidad de Cádiz. Informe del Defensor Universitario de la Universidad de Cádiz. 2004-2005.
 • Universidad de Zaragoza. Memoria Anual de Actividades. Curso 2004-2005. José M. Marín Jaime. Defensor universitario. DL Z-3276-2005.
 • Universitat de Alcalá, Defensor Universitario. Memoria del Curso 2004-2005. Presentada al Claustro y a la comunidad universitaria. Mayo 2005.
 • Universidad Carlos III de Madrid. El defensor Universitario-Memoria Anual. 2005.
 • Universidad de Granada. Memoria Anual 2005. Purificación Fenoll Hach-Alí. Defensora, Ricardo Martín Morales, Margarita Baea Sánchez. 2005. DL GR-323706.
 • Tribunal de Garantías. Tribunal de Garantías. Memoria 2005. Universidad de Vigo. 2005.
 • Oficina del Defensor Universitario. Universidad complutense de Madrid. Memoria. Curso 2004-2005. DL M-46496-2006.
 • Universidad de a Coruña. Memoria 2004-2005. Curso 2004-05. Ramón Yzquierdo Perrín. Defensor Universitario. DL C-1438/2006.
 • Universidad de Valladolid. Defensor de la Comunidad Universitaria- Memoria 1 septiembre 2004 al 1 de septiembre 2005. 2006. DL VA 2.-2006.
 • Defensor Universitario. Universidad de Alcalá de Henares. Memoria del curso 2005-2006.  Antonio Gonzalo Angulo, M. José Carmena Sierra.
 • Oficina del Defensor universitario. Universidad Rey Juan Carlos. Memoria del Defensor Universitario de la Universidad Rey Juan Carlos- Curso 2005/06. 2006. DL M-46496-2006.
 • Sindicatura de Greuges de Barcelona. Informe 2005. Edició 2005, DL B-28.900-2006.
 • Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès. INFORME AL PLE 2006- Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès. 2006.
 • UCA Universidad de Cádiz. Memoria anual Defensor Universitario. julio 2005-julio 2006.
 • Universidad Autónoma de Madrid. Informe al Claustro de la Universidad. Abril 2005- marzo 2006. Defensor del universitario.
 • Universidad de Granada. Memoria Anual 2005. Defensora universitaria. 2006. DL GR-67872007.
 • Universidad de Santiago de Compostela. Informe al Claustro Universitario. Curs 2005-2006. Valedor de la comunidad universitaria.
 • UdG Universitat de Girona. Informe del Síndic. Any 2005. UdG Universitat de Girona. DL -1325-2006.
 • Universitat de les Illes Balears. Informe de La Sindicatura de Greuges de la Universitat de les Illes Balears. Any 2005. DL PM 3.068-2006.
 • Universitat Jaume I. Informe de la Sindicatura de Greuges, curs 2005/2006. DL CS-329-2006.
 • Universitat Pompeu Fabra. Informe del Síndic de Greuges al Claustre i al Consell Social. Abril 2005-maig 2006.
 • Universitat Rovira i Virgili. Informe del Síndic de Greuges, curs 2005-2006. DL T-1.708-2006.
 • Universitat de Lleida. Memòria 2005. Sindicatura de Greuges. DL L-103-2007.

 
3) Els informes i documentació de la Sindicatura de Greuges de Catalunya:

 • 20è ANIVERSARI DE LA LLEI DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA. PRIMERES I SEGONES JORNADES. Abril 2006. DL B-21198-2006.
 • 20è ANIVERSARI DE LA LLEI DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA. TERCERES JORNADES: L’EXPANSIÓ DE L´OMBUDSMAN: DIFERENTS MODELS. Setembre 2006. DL B-46297-2006.
 • El Fenomen Sense Llar a Catalunya- Persones, Administracions, Entitats/ Informe Extraordinari, desembre 2005. Febrer 2006. DL B-9814-2006.

4) Altres informes d’altres sindicatures:

 • EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO. Comunidades Europeas. Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. 2005. ISBN 69-95022-20-3.

5) Bibliografia general (ordenat alfabeticament):

 • AQU Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Memòria d’activitats 2005. Antoni Serra Ramoneda. 2006. DL 17.177-2006.
 • Generalitat de Catalunya, Departament de Relacions Institucionals i Participació Institut d’Estudis Autonòmics. Libertat Religiosa y estado Autonómico. Àlex Seglers Gomez-Quintero. 2005. GR 2.13672004.
 • Generalitat de Catalunya, Departament de Relacions Institucionals i Participació Institut d’Estudis Autonòmics. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Antoni Milian Massana (dir). Joan Amenós Álamo, Lucía Casado, M. Ángeles Oriols Sallés, Ferran Pon Cànovas. Desembre 2004. DL51.022-2004.
 • Generalitat de Catalunya, Departament de Relacions Institucionals i Participació Institut d’Estudis Autonòmics. Vint-i-cinc Anys d’Estatut d’autonomia de Catalunya: Balanç i perspectives. Número 46. 2005. DL B 48.568-2005.
 • Generalitat de Catalunya, Departament de Relacions Institucionals i Participació Institut d’Estudis Autonòmics. Problemas y perspectivas del artículo 149.1.1ª CE. Javier Barnes. Desembre 2004. DL 49.529-2004.
 • Generalitat de Catalunya, Departament de Relacions Institucionals i Participació Institut d’Estudis Autonòmics. El sistema constitucional del medi ambient. Jordi Jaria i Manzano. Juny 2005. DL B 27.563-2005.
 • Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics. Perspectivas de la política exterior y de seguridad de la UE. Núm. 7. 2002. DL B-13023-2004.
 • Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics. Los derechos fundamentales en la Unión Europea y el estatuto de la Carta. Núm. 4. 2004. DL B 16.911-2004.
 • Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics. La ampliación de la Unión Europea. Núm. 6. maig 2004. DL B.21,972-2004.
 • Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics. Balance de la Convención Europea. Núm. 8. 2004. DL B 16.192-2004.
 • Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics. La posición del Gobierno español y de los partidos políticos sobre el futuro de la Constitución europea. Núm. 10. 2004. DL B 38.350-2004.
 • Generalitat de Catalunya. El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la actividad económica. Estudios Autonómicos y Federales. Manuel Carrasco Durán. 2005. DL v-1702-2005.
 • Innovación y Reforma en el Derecho Administrativo. Javier Barnes (editor). 2006.
 • Observatory for Fundamental University Values and Rights. Academic Malpractice Threats and Temptations. An Essay of the Magna Charta Observatory and The National Unions of Students in Europe (ESIB). Andris Barblan, Michael Daxner, Vanja Ivosevic. Bobonia University Press, 2007.
 • Thomson – Aranzadi. Leyes Políticas. Francesc de Carreras Serra, Juan Carlos Gavara de Cara. Setembre 2004. DL NA 191272004.
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Estats compostos i Ombudsman: experiències europees. Francesca Puigpelat, Marc Carrillo, Peter Kostelka, Catherine De Bruecker, Alice Brown, Silvano Miele, Joan Lluís Pérez Francesc. març 2007. DL B-20.468-2007.
 • Universitat de Girona. Cap a on Anem amb el postgrau? 19 i 20 d’octubre de 2005. 2006. DL B-32.306-2006.