Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria informe Sindicatura de Greuges de la UB 2006-2007 Imatge de diagramació
  Escolliu idioma Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Introducció Memòria Informe Conclusió Annex
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
I. Introducció


En el títol III, relatiu als òrgans de govern de la Universitat, el capítol IV dedicat al síndic o síndica de greuges, l’article 66.5.e) de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix, textualment, que són funcions del síndic de greuges:

«[…] presentar al Claustre universitari i al Consell Social un informe anual sobre el funcionament de la Universitat […]».

Aquesta formulació implica, d’una banda, que, més que d’una funció, es tracta d’un deure i, de l’altra, que, més que d’un informe relatiu al funcionament de «tota» la nostra Universitat, es tracta d’un informe de l’actuació de la Sindicatura de Greuges, el qual, certament i com a conseqüència, pot oferir algunes indicacions, favorables o no tan favorables, sobre el funcionament de la nostra Universitat.

En compliment, doncs, del precepte estatutari esmentat es presenta aquest informe anual, des de la perspectiva de l’actuació de la Sindicatura de Greuges.

L’Informe s’estructura segons dos grans grups de matèries:

a) l’activitat institucional de la Sindicatura, en el sentit de memòria d’actuacions, i
b) l’activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat, en el sentit d’informe relatiu als assumptes i casos tractats per la Sindicatura.

Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona