3. Estatut de la Universitat de Barcelona

Aprovat pel Claustre de la Universitat de Barcelona el dia 21 de maig de 2003 i segons elDecret 246/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat de Barcelona. (DOGC núm. 3933-22-10-2003, pàg. 20375)
«Capítol IV

Del síndic o la síndica de greuges

Article 66

66.1 El síndic o la síndica de greuges és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. Les actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i autonomia.

66.2 El rector o la rectora, després d’escoltar els representants de la comunitat universitària i amb l’informe previ del Consell Social, proposa un candidat o una candidata a síndic o síndica de greuges, que sotmet a l’aprovació del Claustre universitari. L’elecció és efectiva si el candidat o la candidata obté el vot afirmatiu de la majoria del Claustre universitari.

66.3 El mandat del síndic o la síndica de greuges és de quatre anys i pot ser reelegit o reelegida una sola vegada.

66.4 El síndic o la síndica de greuges podrà ser destituït o destituïda pel Claustre Universitari de manera motivada i amb el vot afirmatiu de la majoria.

66.5 Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

a) Elaborar el reglament, que és aprovat pel Claustre universitari,
b) Rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat les persones que tenen interès legítim per fer-ho,
c) Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades anteriorment,
d) Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin,
e) Presentar al Claustre universitari i al Consell Social un informe anual sobre el funcionament de la Universitat, i
f) Totes les altres que la normativa vigent i aquest estatut li atribueixin.

66.6 Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades pel síndic o la síndica de greuges en l’exercici de les seves funcions.»