4. Reglament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Barcelona

(Aprovat pel Claustre del dia 25 de novembre de 2004)

Preàmbul

La Sindicatura de Greuges de la Universitat és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets fonamentals, garantits constitucionalment, de totes les persones que integren la Universitat de Barcelona davant possibles vulneracions comeses pels seus òrgans de govern, d’administració o serveis en el seu àmbit respectiu, així com també per qualsevol membre de la comunitat universitària. Les actuacions tuïtives de la Sindicatura de Greuges tenen com a finalitat principal mantenir, millorar i estimular unes relacions de convivència i col·laboració basades en el compliment escrupolós i equitatiu de les normes vigents i en uns comportaments morals sensibles a la dignitat humana, que beneficiïn la tasca universitària en general dotant-la d’una major qualitat en tots el seus àmbits i nivells.

Article 1

1. El síndic o la síndica de greuges és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

2. Les actuacions del síndic o la síndica de greuges estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

Article 2

1. Les actuacions de la Sindicatura de Greuges no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària. Es regeixen pels principis d’independència, autonomia, objectivitat i imparcialitat i es realitzen sota un règim de confidencialitat i secret professional.

2. El síndic o la síndica de greuges no es pot ser expedientat per raó de les opinions que expressi o pels actes que realitzi en l’exercici de els competències pròpies del seu càrrec.

Article 3

Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

a) Elaborar el seu reglament, que és aprovat pel Claustre universitari.

b) Rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat les persones que tenen interès legítim per fer-ho.

c) Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades anteriorment.

d) Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin.

e) Actuar com a mitjancer o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, proposant fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts ho sol·licitin de comú acord.

f) Presentar al Claustre universitari i al Consell Social un informe anual sobre el funcionament de la Universitat. Aquest informeseràpublicat i donat a conèixer a tota la comunitat universitària.

g) Totes les altres funcions que la normativa vigent i l’Estatut li atribueixin.

Article 4

La Universitat facilita la infraestructura i els mitjans necessaris per al funcionament de la Sindicatura de Greuges.

Article 5

1. El síndic o la síndica, a proposta del rector o rectora i amb l’informe previ del Consell
Social, és elegit pel Claustre universitari per majoria.

2. El mandat del síndic o síndica de greuges és de quatre anys. Pot ser reelegit o reelegida pel mateix període de temps una sola vegada.

3. El Claustre universitari síndic o síndica de greuges pot ser destituït o destituïda pel Claustre universitari en cas de notori incompliment de les seves funcions o dels seus deures. El procediment de destitució s’inicia mitjançant proposta motivada d’una quarta part dels membres claustrals, per tal que la Mesa del Claustre incoï el corresponent expedient amb audiència de l’interessat o la interessada. La destitució es farà efectiva si obté el vots a favor de la majoria del Claustre universitari.

Article 6

El síndic o la síndica de greuges cessarà per les causes següents:

a) Expiració del mandat.

b) Renúncia.

c) Incapacitat legal sobrevinguda.

d) Baixa per malaltia superior a tres mesos.

e) Destitució del Claustre universitari.

Article 7

1. Tots els membres i els òrgans de la Universitat de Barcelona estan obligats a col·laborar amb la Sindicatura de Greuges i a proporcionar-li tota la informació i ajuda tècnica que siguin necessàries per tal de complir les seves funcions amb eficàcia i rapidesa.

2. Es considerarà manca de col·laboració impedir l’accés a dependències, expedients i documents, denegar assistència tècnica, abstenir-se de respondre en un termini raonable i de forma motivada davant la Sindicatura a requeriment seu, o no emetre els informes requerits en el termini convingut, especialment en cas d’urgència.

Article 8

Les queixes i les reclamacions les poden ser presentades davant de la Sindicatura de Greuges qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual o col·lectiu, sense cap restricció, sempre que acrediti un interès legítim.

Article 9

1. No seran admeses les queixes i les reclamacions següents:

a) Les de caràcter anònim.

b) Les formulades amb evident mala fe o amb perjudici dels drets o interessos legítims de terceres persones.

c) Les que no tinguin versemblança, pretensió concreta o suficient fonamentació.

d) Les pendents de resolució judicial; amb suspensió d’actuacions si durant aquestes, la persona interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals.

e) Les que tinguin com a objecte principal fets o situacions que s’hagin produït amb més de dos anys d’antelació.

f) Les que no hagin esgotat totes les instàncies de resolució previstes per la normativa
administrativa aplicable.

2. La inadmissibilitat serà justificada en el termini màxim d’un mes mitjançant escrit de la Sindicatura dirigit als interessats.

3. Tanmateix, en determinats casos, els afectats podran consultar directament amb el síndic o la síndica sobre la conveniència de la seva mediació sense esperar l’esgotament de la via administrativa universitària.

Article 10

1. Els greuges, tant individuals com col·lectius, es presentaran per escrit, amb llibertat de forma, però, en tot cas, precisant l’objecte de la pretensió, les causes i les proves que l’avalin, documentals o testificals. Han d’estar signades i datades, fent-hi constar les dades personals i universitàries així com també les adreces més adients per poder comunicar-se a tots els efectes.

2. Un cop s’hagi admès l’escrit, la Sindicatura podrà convocar el signant o els signants, si escau, així com també demanar documentació complementària.

Article 11

1. Les queixes i les reclamacions seran tramitades i resoltes en un termini màxim de tres mesos, excepte si per la naturalesa de la petició, el síndic o la síndica decideix raonadament un termini superior que en cap cas podrà superar els sis mesos.

2. Quan hagin estat lliurades a l’òrgan o autoritat competent per tal que, amb les seves facultats legals, prengui la decisió oportuna, la Sindicatura l’haurà de conèixer en el termini d’un mes, prorrogable raonadament a tres, i n’informarà del contingut a la persona o persones interessades.

3. Les decisions i resolucions del síndic de greuges no tenen la consideració d’actes administratius i no poden ser objecte de recurs. No són jurídicament vinculants i no modifiquenper si mateixes els acords o les resolucions dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.

Article 12

Quan de les actuacions practicades es desprengui que el greuge es va produir, presumiblement, per abús de poder, arbitrarietat, omissió o error culpable, discriminació, assetjament o altres formes de conducta irresponsable o atemptatòria contra la dignitat, el síndic o la síndica podrà proposar als superiors jeràrquics del causant del greuge, a més de la seva reparació efectiva i immediata, les mesures que estimi oportunes.

Article 13

Les dades personals i les informacions, orals o escrites, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, així com les obtingudes al llarg de les seves investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, tenen caràcter estrictament confidencial.

Article 14

La iniciativa per la reforma d’aquest reglament correspon al síndic o la síndica de greuges i a una desena part dels claustrals.

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor un cop aprovat pel Claustre universitari, i se n’ha de fer la màxima difusió.