Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i el Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona

 

Barcelona, 11 de juliol de 2006

REUNITS

D’una banda, l’I. Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, amb domicili al carrer Josep Anselm Clavé, 31, de Barcelona.

I de l’altra, l’I. Sr. Antoni Mirambell i Abancó, Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona, amb domicili a l’avinguda Vallvidrera, 25, de Barcelona.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per signar el present conveni de
col·laboració, i

MANIFESTEN

I. Que el Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans i amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que en depèn o afecte a un servei públic.

II. Que el Síndic de Greuges de Catalunya compleix les funcions amb independència i amb objectivitat, investigant i resolent els expedients iniciats d’ofici i les queixes formulades a petició de part.

III. Que el Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el
personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

IV. Que les actuacions del síndic de la Universitat estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i autonomia. Atès el contingut d’això exposat, consideren d’interès la col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i el Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona, i, en conseqüència, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni que es regirà pels següents:

PRINCIPIS

1. La independència de cada una de les institucions pel que fa a la gestió de les queixes i greuges de la seva competència.

2. La col·laboració entre les institucions en tots els seus àmbits d’actuació, per tal de donar més força al Síndic de la Universitat, i millorar alhora les actuacions de proximitat del Síndic de Greuges de Catalunya.

3. El respecte envers la voluntat dels ciutadans, signants d’un greuge referit a l’àmbit  universitari, en relació amb la seva tramitació per una o altra Institució. A aquests efectes, els signants d’una queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya hauran de ser degudament informats de la possibilitat de presentar la seva queixa davant del Síndic de la Universitat.

4. La informació al Síndic de la Universitat, quan aquest ho demani, d’aquells greuges tramitats pel Síndic de Greuges de Catalunya que afectin la seva Universitat, tot respectant les degudes garanties legals. Semblantment, el Síndic de Greuges de Catalunya podrà demanar al Síndic de la Universitat informació sobre els greuges que tramiten i les seves conclusions, en aquells casos que siguin de comú interès.

5. La tramesa ràpida dels greuges, a aspectes o parts dels greuges, referits a Administracions distintes de la universitària cap al Síndic de Greuges de Catalunya, quan la queixa s’hagi presentat davant el Síndic de la Universitat, prèvia autorització de l’interessat.

6. El suport del Síndic de Greuges de Catalunya cap al Síndic de la Universitat, quan la normativa de la Universitat i els convenis que hagi subscrit no permetin la seva intervenció i la queixa afecti institucions pròpies de la comunitat universitària, entesa en un sentit ampli, encaraque no formin part de l’estructura pròpia de la Universitat, com és el cas dels centres adscrits, o els cursos de postgrau propis o compartits amb altres universitats, i assimilables.

7. El suport del Síndic de Greuges de Catalunya cap al Síndic de la Universitat, en allò que té a veure amb la seva formació, l’assessorament jurídic, l’exercici de les seves competències i el treball en xarxa, promovent les reunions conjuntes que siguin necessàries.

8. La participació del Síndic universitari en la capacitat d’iniciativa normativa que la llei reconeix al Síndic de Greuges de Catalunya, proposant-li el seu exercici i col·laborant-hi.

I per tal que consti, ho signen per duplicat i amb un únic efecte, en el lloc i la data abans
esmentats.

Rafael Ribó

Síndic de Greuges de Catalunya

Antoni Mirambell i Abancó

Síndic de Greuges de la
Universitat de Barcelona