Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

CIR-CAT i Codi de conducta CERCA, dos marcs de referència per garantir la integritat científica a Catalunya

dimecres, 14 novembre, 2018

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha creat el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). Es tracta d’un òrgan consultiu que té les funcions de promoure les bones pràctiques científiques; la formació específica en aquest àmbit; mesures per millorar la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya; i finalment, assessorar a universitats i centres d’investigació dels conflictes d’integritat de la recerca que afecten l’àmbit de les bones pràctiques.

El CIR-CAT estarà compost per onze membres escollits d’entre persones amb autoritat científica reconeguda per un període de tres anys prorrogable, i actuaran amb plena independència de les institucions i entitats que els han nomenat. Aquests membres seran escollits amb la intenció que hi estiguin representats tots els àmbits del coneixement.

A Catalunya alguns centres de recerca ja disposen de codis de bones pràctiques científiques, propis o internacionals, que es configuren com a instruments voluntaris d’autoregulació i incorporen els seus propis sistemes de resolució de conflictes d’integritat de la recerca. En aquest context, es destaca la Institució CERCA que ha aprovat el nou Codi de Conducta dels centres CERCA. Aquest document impulsa aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

A escala europea, també destaquen diferents iniciatives en aquest àmbit. The European Code of Conduct for Research Integrity, elaborat per la European Science Foundation (ESF) i ALLEA (All European Academies), proporciona directrius sobre la conducta apropiada i els principis pràctics que han de regir la recerca. També cal tenir en compte l’European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) que és una xarxa on els seus membres discuteixen i comparteixen experiències i possibles solucions relacionades amb la integritat de la recerca.

Dos campus d'Excel·lència Internacional