• Projectes de recerca i Tesis
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca(OPIR)
  Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 •  
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
  Baldiri i Reixac, 4-8
  08028 Barcelona
  Tel: 934 035 393

Circuit de tramitació

Circuit de tramitació de projectes de recerca per ser avaluats per la CBUB

 • Recepció per part de l’Oficina de Gestió de la Recerca i Convenis (OGRC), o bé de l'Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR) o del Departament de Contractació de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), segons qui se n'encarregui de la gestió efectiva del projecte, de la documentació que ha de ser analitzada pel Comitè de Bioètica de la UB, com a molt tard el dia de finalització del termini per presentar les sol·licituds corresponents.
 • Aquells projectes d’investigació que impliquin experimentació en humans o que utilitzin mostres d’origen humà, segons declaració efectuada per l’investigador principal, i no aportin la documentació corresponent el dia esmentat en el paràgraf anterior, se’ls atorgarà un termini addicional de 10 dies naturals per fer-ho.
 • Transcorregut aquest termini, l'OGRC, l'OPIR o l'FBG, segons quin sigui l’organisme gestor del projecte, enviaran una còpia de la documentació pertinent al secretari / la secretària de la Comissió de Bioètica de la UB.
 • L’esmentada documentació serà estudiada per una subcomissió que prepararà l’informe corresponent de cada un dels projectes a fi que siguin avaluats en el plenari de la Comissió.
 • En els casos que correspongui, el secretari/a de la Comissió de Bioètica sol·licitarà dels investigadors la documentació o aclariments que escaiguin. Els dits investigadors disposaran de 10 dies naturals per trametre-la.
 • El secretari/a de la Comissió, quan disposi de la documentació completa de tots els projectes de recerca que cal avaluar, proposarà al president la data de reunió del plenari de la Comissió. El president en farà la convocatòria amb l’ordre del dia corresponent.
 • Una vegada reunida la Comissió de Bioètica i avaluats tots els projectes d’investigació, el secretari/a signarà, en els casos que així escaigui, els certificats corresponents, amb el vistiplau del president, i l'OGRC, l'OPIR o l'FBG els enviaran a l’organisme convocant amb còpia a l’investigador principal.

 

Si us interessa, us podeu descarregar el circuit de tramitació de projectes de recerca en PDF:

Dos campus d'Excel·lència Internacional