Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Comunicat sobre els fulls d’informació als voluntaris participants en projectes de recerca

Atès que són nombrosos els casos en què el full d’informació als voluntaris participants en projectes de recerca o tesis de doctorat es considera poc adequat, la CBUB acorda establir les pautes comunes mínimes que es detallen a continuació:

 1. Pel que fa a la forma: cal tenir en tot moment present que la informació va dirigida als voluntaris, i no a altres investigadors o persones expertes, i que aquells, en general, no coneixen ni la terminologia, ni els conceptes ni el llenguatge que és habitual entre el personal acadèmic i investigador d’una matèria determinada. Per tant, és l’investigador qui ha d’adaptar el full d’informació als coneixements i el llenguatge del voluntari potencial, sense pretendre que aquest conegui o endevini allò de què se li parla, emprant en tot moment termes i expressions que el voluntari pugui entendre fàcilment. Aquest requisit és especialment rellevant en els casos de projectes en els quals es prevegi que hi participin menors d’edat legal o persones amb algun tipus de limitació cognitiva. Si en el full d’informació es fan servir acrònims que no siguin d’ús comú cal que la primera vegada que s’esmentin en el text s’hi posi el nom complet de l’entitat, afegint entre parèntesi l’acrònim corresponent.
   
 2. Pel que fa al contingut, és imprescindible que els fulls d’informació facin referència explícita, si més no, als ítems següents:
 • Finalitat, procediments i característiques del projecte
 • Beneficis que se n’espera obtenir, tant per a la població en general com, de manera especial, per al propi voluntari
 • Els riscos que es puguin derivar de la participació del voluntari en el projecte, distingint acuradament, i de manera ponderada, entre riscos que ja es coneixen i aquells que hom prevegi que podrien ocórrer (sense voler ignorar‐los, ni minimitzar‐los, ni tampoc exagerar‐los) a fi de permetre que el voluntari es faci una idea adequada dels dits riscos.
 • Que l’investigador principal o el director de la tesi es responsabilitza d’atendre en tot moment qualsevol perjudici o dany que pugui afectar al voluntari com a conseqüència de la seua participació en el projecte.
 • La compensació econòmica o altra que rebran els voluntaris participants, si és el cas.

 

 Descarrega el comunicat [PDF]

Data: 
febrer, 2016

Dos campus d'Excel·lència Internacional