• Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona
 •  
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Campus Clínic, Planta 5ª, Ala Nord
  Carrer Casanova, 143
  08036 Barcelona
 • Tel: 93 403 19 48 / 93 403 45 46
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
  Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 •  
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
  Baldiri i Reixac, 4-8
  08028 Barcelona
  Tel: 93 403 53 93

Comunicat sobre les Tesis Doctorals que es presenten a la UB

Els doctorands que vulguin realitzar i presentar la seva Tesi Doctoral en qualsevol dels Centres de la Universitat de Barcelona, en el supòsit que el seu projecte de Tesi inclogui algun o alguns dels procediments següents:
 1. Experimentació amb humans i/o ús de mostres biològiques d'origen humà,
 2. Entrevistes o qüestionaris a les persones que hi participin en el projecte de recerca
 3. Ús d'animals per a experimentació
hauran de sotmetre a la consideració de la Comissió de Bioètica de la UB (CBUB) el projecte de Tesi Doctoral a fi que aquesta Comissió faci l'oportuna valoració de la
seva adequació a la política d´integritat en la recerca i dels aspectes metodològics, ètics i jurídics pertinents. La CBUB emetrà el corresponent informe favorable, quan
procedeixi, de manera anàloga als projectes d'investigació que tramita l'Oficina de Gestió de la Recerca (OGR) de la UB.
Per això, els doctorands que tinguin previst fer ús d'algun dels procediments abans esmentats han d'omplir segons el tipus de projecte de recerca la següent documentació:
 1. Experimentació amb humans i /o ús de mostres biològiques d'origen humà 
  Declaració d'existència d'experimentació amb éssers humans i/o de la utilització de mostres biològiques d'origen humà
  A través del Formulari 1 [PDF]
 2. Entrevistes o qüestionaris als subjectes que participin en el projecte de recerca 
  Declaració de reconeixement d’implicacions ètiques en les interaccions amb éssers humans i intervencions socials en projectes de recerca
  A través del Formulari 2 [PDF]
 3. Ús d'animals per a experimentació. En aquest cas cal enviar el projecte de recerca al Comitè d´Experimentació Animal de la UB.
El doctorand i el director de la Tesi signaran la documentació esmentada i es lliurarà juntament amb el projecte de la Tesi, a la Oficina de Gestió de la Recerca per tal de que arribi a la CBUB.
Data: 
gener, 2010

Dos campus d'Excel·lència Internacional