Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Comunicat sobre les Tesis Doctorals que es presenten a la UB

Els doctorands que vulguin realitzar i presentar la seva Tesi Doctoral en qualsevol dels Centres de la Universitat de Barcelona, en el supòsit que el seu projecte de Tesi inclogui algun o alguns dels procediments següents:
 1. Experimentació amb humans i/o ús de mostres biològiques d'origen humà,
 2. Entrevistes o qüestionaris a les persones que hi participin en el projecte de recerca
 3. Ús d'animals per a experimentació
hauran de sotmetre a la consideració de la Comissió de Bioètica de la UB (CBUB) el projecte de Tesi Doctoral a fi que aquesta Comissió faci l'oportuna valoració de la
seva adequació a la política d´integritat en la recerca i dels aspectes metodològics, ètics i jurídics pertinents. La CBUB emetrà el corresponent informe favorable, quan
procedeixi, de manera anàloga als projectes d'investigació que tramita l'Oficina de Gestió de la Recerca (OGR) de la UB.
Per això, els doctorands que tinguin previst fer ús d'algun dels procediments abans esmentats han d'omplir segons el tipus de projecte de recerca la següent documentació:
 1. Experimentació amb humans i /o ús de mostres biològiques d'origen humà 
  Declaració d'existència d'experimentació amb éssers humans i/o de la utilització de mostres biològiques d'origen humà
  A través del Formulari 1 [PDF]
 2. Entrevistes o qüestionaris als subjectes que participin en el projecte de recerca 
  Declaració de reconeixement d’implicacions ètiques en les interaccions amb éssers humans i intervencions socials en projectes de recerca
  A través del Formulari 2 [PDF]
 3. Ús d'animals per a experimentació. En aquest cas cal enviar el projecte de recerca al Comitè d´Experimentació Animal de la UB.
El doctorand i el director de la Tesi signaran la documentació esmentada i es lliurarà juntament amb el projecte de la Tesi, a la Oficina de Gestió de la Recerca per tal de que arribi a la CBUB.
Data: 
gener, 2010

Dos campus d'Excel·lència Internacional