Inici Funcions bàsiques del Comitè d’Empresa

Funcions bàsiques del Comitè d’Empresa


El Comitè d’Empresa de la Universitat de Barcelona és l’òrgan col·legiat de representació del Personal Docent Investigador Laboral (PDI Laboral) de la Universitat de Barcelona.


Són funcions i competències particulars del Comitè d’Empresa de la Universitat de Barcelona:

 • Tenir la informació sobre la situació econòmica i general de la Universitat de Barcelona, així com sobre les previsions de nous contractes.
 • Ser la veu dels treballadors representats i vetllar per la bona marxa davant la Universitat de Barcelona en la convocatòria i execució de concursos de places de professorat i d’investigadors amb contracte laboral.
 • Emetre informes amb caràcter previ de l’execució per part de la Universitat de Barcelona de les decisions adoptades sobre:
  • Reestructuració de plantilla.
  • Reduccions de jornada, així com el trasllat total o parcial de les instal·lacions.
  • Plans de formació del PDI Laboral.
  • Implantació o revisió de sistemes d’organització i control del treball.
  • Estudi d’establiment de sistemes de primes o incentius, i de valoració de llocs de treball.
 • Conèixer les modalitats de contractació.
 • Ésser informat de totes les sancions imposades per la Universitat de Barcelona al PDI Laboral.
 • Exercir una labor de vigilància:
  • En l’acompliment de les normes vigent en matèria laboral.
  • De les condicions de seguretat, salut i higiene en el desenvolupament del treball.
 • Participar, com es determini pel conveni col·lectiu i l’Estatut de la Universitat de Barcelona, en el funcionament de la Universitat de Barcelona, en les convocatòria i concursos de places de PDI Laboral, i en les comissions i procediments que afecten al col·lectiu de PDI Laboral.
 • Qualsevol altra funció atorgada segons el “Real Decreto Legislativo 1/1995”, el Conveni Col·lectiu i l’Estatut de la Universitat de Barcelona.