Cànon Digital

Amb efectes del passat 1 d’agost, la compra dels següents productes està subjecta, amb caràcter general, a l’anomenat “cànon digital”:
  
    Fotocopiadores i màquines multifunció
    Gravadores CD i DVD
    CD i DVD
    Memòries USB i targetes de memòria externa
    Discs durs integrats i externs
    Ordinadors, portàtils i tauletes
    Smartphones

 

D’acord amb la normativa corresponent (Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio) la Universitat, com a entitat integrant del sector públic, està eximida de pagar aquest cànon.


En aplicació d’aquesta normativa, i per tal que els proveïdors d’aquests productes facin efectiva aquesta exempció i no ens carreguin l’ import del cànon a les factures, el Gerent ha emès un certificat  que ha estat tramès per la unitat de Compres a més d’un centenar de proveïdors de la UB que subministren o poden subministrar aquests tipus de productes.


 Si observeu però que algun proveïdor us vol carregar el cànon, podeu trametre’l directament aquest certificat.


Tant mateix, s’ha demanat a aquests proveïdors que, en el cas que hagin aplicat aquest cànon a la UB en alguna ocasió des de la seva entrada en vigor (1 d’agost de 2017) fins ara, trametin a Compres la relació de les factures corresponents per tal d’instar la devolució en el seu moment, juntament amb la d’altres factures que siguin identificades i reportades a Compres per les diferents unitats.


L’import del cànon, variable segons les característiques dels diferents productes, està regulat a la disposició transitòria segona del Real Decreto-Ley a dalt referenciat.   

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte