ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, INSTRUMENTS I EQUIPAMENT DE LABORATORI I ALTRES PRODUCTES NECESSARIS PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA ALS DIFERENTS LABORATORIS I UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

(Exp 2019/79)

 

 

ACORD MARC PER A LABORATORI-2 (Exp 2019/79)

La UB ha realitzat un Acord Marc, amb la finalitat d'homologar un número indeterminat de proveïdors per a tres lots.

LOT 1 - Material fungible i semi-fungible de laboratori.

LOT 2 - Material de vidre de laboratori.

LOT 3 - Equip de laboratori.

LOT 4 - Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials.

LOT 5 - Material de seguretat, protecció i neteja del laboratori.

Per tal de preparar els Plecs i els llistats de productes habituals, s'ha requerit informació a 329 proveïdors.

S'ha obtingut resposta de 98 proveïdors, dels quals, 93 amb informació rellevant.

Presentació d'ofertes:

S'han rebut 56 ofertes, 56 d'elles acceptades.

S'han homologat:

LOT 1 - Material fungible i semi-fungible de laboratori.

42 Licitadors

LOT 2 - Material de vidre de laboratori. 29 Licitadors
LOT 3 - Equip de laboratori. 50 Licitadors

LOT 4 - Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials.

6 Licitadors

LOT 5 - Material de seguretat, protecció i neteja del laboratori.

23 Licitadors

 

S'ha confeccionat un Excel amb les tres millors ofertes d'una llista de productes més habituals de cada Lot.

LOT 1 - Material fungible i semi-fungible de laboratori

781 Productes

LOT 2 - Material de vidre de laboratori. 398 Productes
LOT 3 - Equip de laboratori. 170 Productes

LOT 4 - Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials.

435 Productes

Lot 5 - Material de seguretat, protecció i neteja del laboratori

38 Productes

 

 

S'han seleccionat 3 proveïdors de referència en cada Lot.

LOT 1

Material fungible i semi-fungible de laboratori

LOT 2

Material de vidre de laboratori.

LOT 3

Equip de laboratori.

DDBIOLAB, SL

ACEFE, S. A. U.

FISHER SCIENTIFIC, SL

FISHER SCIENTIFIC, SL

LINEALAB, SL

PIDISCAT, SL

VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL

VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL

SERVIQUIMIA, SL

LOT 4

Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials.

LOT 5

Material de seguretat, protecció i neteja del laboratori.

AMIDATA, S.A.U.

FISHER SCIENTIFIC, S.L.

BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SA

S.G. SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L.

VIDRA FOC, SA

SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL

 

 

 

Com comprar dins l'Acord Marc

CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES DINS DE LACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, INSTRUMENTS I EQUIPAMENT DE LABORATORI I ALTRES PRODUCTES NECESSARIS PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA ALS DIFERENTS LABORATORIS I UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA  (Exp. 2019/79)

 

La contractació dependrà de tres variants, el valor del producte o Comanda, el material i el creditor seleccionat.

Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques:

S'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge, neu carbònica i altres d'equivalents.

 

CONTRACTACIONS AMB UN VALOR MENOR A 3.000 € ABANS D’IVA

 

 

 

EL MATERIAL

 

 

EL CREDITOR SELECCIONAT

 

CONTRACTACIÓ

 

  

Material inclòs al llistat de productes d’ús més freqüent en cada lot (AGORA)

 

 

 

1 dels 3 millors preus

o

1 dels proveïdors de referència del Lot

 

 

Contractació directa mitjançant Comanda menor UB - SAP (BAM)

 

 

Un altre proveïdor

- Mínim de 4 pressupostos inclosos els 3 proveïdors de referència del Lot. La consulta manual dels preus i condicions dels 4 proveïdors en els seus catàlegs, tindrà la mateixa consideració, sempre i quan no és sol·liciti una nova oferta.

- Contractació amb Comanda menor UB – SAP (BAM).

- Justificar, en cas de no escollir la millor oferta o un proveïdor de referència.*

 

 

 

Resta de productes oferts pels diferents proveïdors en cada lot.

 

1 dels proveïdors de referència del Lot

 

Contractació directa mitjançant Comanda menor UB - SAP (BAM)

 

 

Un altre proveïdor

- Mínim de 4 pressupostos inclosos els 3 proveïdors de referència del Lot. La consulta manual dels preus i condicions dels 4 proveïdors en els seus catàlegs, tindrà la mateixa consideració, sempre i quan no és sol·liciti una nova oferta.

- Contractació amb Comanda menor UB – SAP (BAM).

- Justificar, en cas de no escollir la millor oferta o un proveïdor de referència.*

  • * La sol·licitud de pressupostos i/o la seva justificació gaudirà de validesa la totalitat de l’AM.
  • En aquest cas, s’haurà d'adjuntar a l'AD i guardar referència de la justificació corresponent a efectes d’auditoria.

 

 

CONTRACTACIONS AMB UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 3.000 € I MENOR A 15.000 € ABANS D’IVA

 

 

EL MATERIAL

 

 

EL CREDITOR SELECCIONAT

 

CONTRACTACIÓ

 

 

Qualsevol material de qualsevol Lot.

 

 

Qualsevol proveïdor del Lot.

- Mínim de 4 pressupostos inclosos els 3 proveïdors de referència del Lot.

- Amb indicació dels criteris de valoració.

- Contractació amb Comanda menor UB – SAP (BAM)

- Justificar, en cas de no escollir l’oferta més favorable.*

  • * En aquest cas, s’haurà d'adjuntar a l'AD i guardar referència de la justificació corresponent a efectes d’auditoria.

 

 

CONTRACTACIONS AMB UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 15.000 € ABANS D’IVA

 

 

EL MATERIAL

 

 

EL CREDITOR SELECCIONAT

 

CONTRACTACIÓ

 

 

Qualsevol material de qualsevol Lot.

 

 

Qualsevol proveïdor del Lot.

 

- Contactar i informar a l'OCA UB

- Contractació amb Comanda major UB/SAP (BAP).

 

  • * En aquest cas l'OCA donarà suport i informarà dels documents a tramitar.

 

Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

 

Condicions amb els proveïdors dins l'Acord Marc

PROVEÏDOR CODI SAP LOTS ADREÇA ELECTRÒNICA COMANDA MÍNIMA   DESCOMPTE PER VOLUM DE COMANDA
ACEFE, S. A. U. 102614 1,2,3,5 pedidos@acefesa.com NO 0%
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI, SA 103093 1,2,3,5 alco@alco.es NO 0%
ALFAQUIMIA, SL 100810 1,2,3 alfaquimia@grupobiomaster.com NO 15 % (a partir de 151€)
AMIDATA, S.A.U. 102488 4,5 pedidos@rs-components.com NO NO INFORMAT
ANAME, SL 100728 1,2,3,5 pedidos@aname.es 100 € 1% (de 301€ a 500€), 2% (de 501€ a 1000€), 3 % (> 1000€)
APARATOS NORMALIZADOS, SA (ANORSA) 102698 1,2,3,5 anorsa@anorsa.com NO NO INFORMAT
BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SA 102502 3,4 info@biometa.es NO NO INFORMAT
BIO-RAD LABORATORIES, SA 102481 1,3 customerservice_spain@bio-rad.com NO NO INFORMAT
CARL ZEISS IBERIA, SL 100752 3 david.jimenez@zeiss.com 150 € 5% (de 151€ a 500 €) 10% (> 501€)
CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,SL 100660 3 lab@controltecnica.com NO NO INFORMAT
CRISTINA LIMERES GARCIA 906395 4 contacto@electronperdido.com NO 2,5% (> 150€ a 300€), 5% (> 300€ a 500€), 7,5% (>500€ a 1000€), 10% (>1000€)
CULTEK S.L.U. 102395 1,3 cultekbarna@cultek.com NO NO INFORMAT
DDBIOLAB, SL 107424 1,2,3,5 ddbiolab@ddbiolab.com NO 0,5% (>300€ a 500€),  1% (>500€ a 1000€), 1,5% (>1000€)
ECOGEN, S.R.L. 102135 1,3 ecogen@ecogen.com 150 € NO INFORMAT
EPPENDORF IBERICA, SLU 100611 1,2,3 eppendorf@eppendorf.es NO 5,1% ( >150€ a 500€), 5,5% (>500€ a 1000€), 7,5% (>1000€)
FISHER SCIENTIFIC, SL 100769 1,2,3,5 pedidos.fisher@thermofisher.com NO NO INFORMAT
GILSON INTERNATIONAL
BV SUCURSAL EN ESPAÑA
504308 1,3 sales-es@gilson.com 150 € 5% (> 500€)
INGENIERÍA ANALÍTICA SL 102203 1,2,3 pedidos@ingenieria-analitica.com 150 € 1% (>300€ a  1000€),
 2% (>1000€)
INQUALAB DISTRIBUCIONES SL 112927 1,2,3 info@inqualab.es NO NO INFORMAT
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA 102485 1,2,3,4,5 admin@iesmat.com 150 € 0%
ISOGEN LIFE SCIENCE BV 201838 1,3 info@isogen-lifescience.com NO NO INFORMAT
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U 108000 3 izasa@izasascientific.com 100 € NO INFORMAT
JOSE COLLADO, S.A. 102979 5 ventas@josecollado.com 150 € NO INFORMAT
LABCLINICS, SA 102412 1,3 pedidos@labclinics.com NO NO INFORMAT
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. 101534 1,2,3 contratos.publicos@leica-microsystems.com 60 € NO INFORMAT
LIFE TECHNOLOGIES, SA 102708 1,3 pedidosinternet@lifetech.com NO NO INFORMAT
LINEALAB, SL 100617 1,2,3,5 nuria.bejar@linealab.es NO 1% (>500€ a 1000€),
 2 % (>1000€)
MASSÓ ANALÍTICA, S.A. 100041 3 barcelona@masso.com NO NO INFORMAT
METROHM HISPANIA, S.L. 112421 3 pedidos@metrohm.es NO 10% (>1000€)
MILTENYI BIOTEC, SL 100492 1,3 macs@miltenyibiotec.es NO NO INFORMAT
NERIUM SCIENTIFIC, SL (UVAT) 111978 1,2,3,5 compras@uvat.es NO 5% (>150€)
NIRCO, S.L. 101529 1,3 pedidos@nirco.com 50 € NO INFORMAT
OLYMPUS IBERIA S.A.U. 103204 3 oib.pedidos@olympus.es 60 € 5 % (>1000€)
PANLAB S.L.U 102088 1,3 info@panlab.com 150 € 5% (>151€ a 300€),
 6% (>300€ a 500€),
 7% (>500€ a 1000€),
  10% (>1000€)
PERKINELMER ESPAÑA, SL 100475 1,2,3, atencionalcliente@perkinelmer.com NO NO INFORMAT
PHENOMENEX ESPAÑA, SLU 108231 1,2 noemif@phenomenex.com NO NO INFORMAT
PIDISCAT, SL 101768 1,2,3,5 info@pidiscat.cat 90 € NO INFORMAT
PROMEGA BIOTECH IBERICA, SL 101440 3 esp_custserv@promega.com NO NO INFORMAT
PROQUINORTE, SA 102851 1,2,3 pedidos@proquinorte.com  NO  NO INFORMAT
QUIMIVITA, SAU 103202 1,2,3,5 acaudet@quimivita.es NO 3% (>300€)
REACTIVA, SA 102530 1 reactadmon@yahoo.es NO NO INFORMAT
SARSTEDT, SAU 102731 1,3 info.es@sarstedt.com 150 € NO INFORMAT
SCHARLAB, SL 101414 1,2,3,5 pedidos@scharlab.com NO NO INFORMAT
SERVIQUIMIA, SL 102188 1,2,3,5 pedidos@serviquimia.com NO 0,5% (>150€ a 300€),
 1% (>300€ a 500€),
 1,5% (>500€ a 1000€),
 2% (>1000€)
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL 101979 1,2,3,5 pedidos@sgsh.es NO NO INFORMAT
MERCK LIFE SCIENCE, SLU 105866 1,2,3 spcustomerrelations@merckgroup.com NO NO INFORMAT
STERILTECH, SL 108821 3 isegura@steriltech.net 150 € 2% (>300€ a 500€),
5% (>500€ a 1000€),
10% (>1000€)
SUDELAB, SL 101312 1,2,3,5 sudelab@sudelab.com NO 1%(>300€ a 500€),
 1,5% (>500€ a 1000€),
 2% (>1000€)
SUMINISTROS DAMUSA, SL 101482 3,4 tony.damusa@gmail.com NO NO INFORMAT
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL 100910 1,2,3,5 sglab@sglab.net NO NO INFORMAT
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SA 103074 5 natalia@ashmed.net 100 € NO INFORMAT
SUMINISTROS NESSLAB, SL 109922 1,2,3,5 administracion@nesslab.es NO NO INFORMAT
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU 102370 1,3 cs.spain@thermofisher.com NO 2%(>150€ a 300€),
3% (>300€ a 500€),
5% (>500€ a 1000€),
7% (>1000€)
VERTEX TECHNICS, SL 101839 1,2,3,5 pedidos@vertex.es NO NO INFORMAT
VIDRA FOC, SA 102665 1,2,3,4,5 ventas@vidrafoc.com NO 0,5% (<150€ a 300€),
1% (>300€ a 500€),
1,5% (>500€ a 1000€),
2% (>1000€)
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL 102025 1,2,3,5 pedidos@vwr.com NO NO INFORMAT

pd

LOT 1: Material fungible i semi-fungible de laboratori

LOT 1 - Material fungible i semi-fungible de laboratori

 

PROVEÏDOR CODI SAP LOTS CATÀLEG
ACEFE, S. A. U. 102614 1,2,3,5 oferta catàleg
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI, SA 103093 1,2,3,5 oferta catàleg
ALFAQUIMIA, SL 100810 1,2,3 oferta catàleg
ANAME, SL 100728 1,2,3,5 oferta catàleg
APARATOS NORMALIZADOS, SA (ANORSA) 102698 1,2,3,5 oferta catàleg
BIO-RAD LABORATORIES, SA 102481 1,3 oferta catàleg
CULTEK S.L.U. 102395 1,3 oferta catàleg
DDBIOLAB, SL 107424 1,2,3,5 oferta catàleg
ECOGEN, S.R.L. 102135 1,3 oferta catàleg
EPPENDORF IBERICA, SLU 100611 1,2,3 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, SL 100769 1,2,3,5 oferta catàleg
GILSON INTERNATIONAL
BV SUCURSAL EN ESPAÑA
504308 1,3 oferta catàleg
INGENIERÍA ANALÍTICA SL 102203 1,2,3 oferta catàleg
INQUALAB DISTRIBUCIONES SL 112927 1,2,3 oferta catàleg
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA 102485 1,2,3,4,5 oferta catàleg
ISOGEN LIFE SCIENCE BV 201838 1,3 oferta catàleg
LABCLINICS, SA 102412 1,3 oferta catàleg
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. 101534 1,2,3 oferta catàleg
LIFE TECHNOLOGIES, SA 102708 1,3 oferta catàleg
LINEALAB, SL 100617 1,2,3,5 oferta catàleg
MILTENYI BIOTEC, SL 100492 1,3 oferta catàleg
NERIUM SCIENTIFIC, SL (UVAT) 111978 1,2,3,5 oferta catàleg
NIRCO, S.L. 101529 1,3 oferta catàleg
PANLAB S.L.U 102088 1,3 oferta catàleg
PERKINELMER ESPAÑA, SL 100475 1,2,3, oferta catàleg
PHENOMENEX ESPAÑA, SLU 108231 1,2 oferta catàleg
PIDISCAT, SL 101768 1,2,3,5 oferta catàleg
PROQUINORTE, SA 102851 1,2,3 oferta catàleg
QUIMIVITA, SAU 103202 1,2,3,5 oferta catàleg
REACTIVA, SA 102530 1 oferta catàleg
SARSTEDT, SAU 102731 1,3 oferta catàleg
SCHARLAB, SL 101414 1,2,3,5 oferta catàleg
SERVIQUIMIA, SL 102188 1,2,3,5 oferta catàleg
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL 101979 1,2,3,5 oferta catàleg
MERCK LIFE SCIENCE, SLU 105866 1,2,3 oferta catàleg
SUDELAB, SL 101312 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL 100910 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS NESSLAB, SL 109922 1,2,3,5 oferta catàleg
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU 102370 1,3 oferta catàleg
VERTEX TECHNICS, SL 101839 1,2,3,5 oferta catàleg
VIDRA FOC, SA 102665 1,2,3,4,5 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL 102025 1,2,3,5 oferta catàleg

 

 

LOT 2: Material de vidre i laboratori

LOT 2 - Material de vidre i laboratori

 

ACEFE, S. A. U. 102614 1,2,3,5 oferta catàleg
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI, SA 103093 1,2,3,5 oferta catàleg
ALFAQUIMIA, SL 100810 1,2,3 oferta catàleg
ANAME, SL 100728 1,2,3,5 oferta catàleg
APARATOS NORMALIZADOS, SA (ANORSA) 102698 1,2,3,5 oferta catàleg
DDBIOLAB, SL 107424 1,2,3,5 oferta catàleg
EPPENDORF IBERICA, SLU 100611 1,2,3 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, SL 100769 1,2,3,5 oferta catàleg
INGENIERÍA ANALÍTICA SL 102203 1,2,3 oferta catàleg
INQUALAB DISTRIBUCIONES SL 112927 1,2,3 oferta catàleg
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA 102485 1,2,3,4,5 oferta catàleg
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. 101534 1,2,3 oferta catàleg
LINEALAB, SL 100617 1,2,3,5 oferta catàleg
NERIUM SCIENTIFIC, SL (UVAT) 111978 1,2,3,5 oferta catàleg
PERKINELMER ESPAÑA, SL 100475 1,2,3, oferta catàleg
PHENOMENEX ESPAÑA, SLU 108231 1,2 oferta catàleg
PIDISCAT, SL 101768 1,2,3,5 oferta catàleg
PROQUINORTE, SA 102851 1,2,3 oferta catàleg
QUIMIVITA, SAU 103202 1,2,3,5 oferta catàleg
SCHARLAB, SL 101414 1,2,3,5 oferta catàleg
SERVIQUIMIA, SL 102188 1,2,3,5 oferta catàleg
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL 101979 1,2,3,5 oferta catàleg
MERCK LIFE SCIENCE, SLU 105866 1,2,3 oferta catàleg
SUDELAB, SL 101312 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL 100910 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS NESSLAB, SL 109922 1,2,3,5 oferta catàleg
VERTEX TECHNICS, SL 101839 1,2,3,5 oferta catàleg
VIDRA FOC, SA 102665 1,2,3,4,5 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL 102025 1,2,3,5 oferta catàleg

 

 

LOT 3: Equipament de laboratori

LOT 3 - Equipament de laboratori

 

ACEFE, S. A. U. 102614 1,2,3,5 oferta catàleg
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI, SA 103093 1,2,3,5 oferta catàleg
ALFAQUIMIA, SL 100810 1,2,3 oferta catàleg
ANAME, SL 100728 1,2,3,5 oferta catàleg
APARATOS NORMALIZADOS, SA (ANORSA) 102698 1,2,3,5 oferta catàleg
BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SA 102502 3,4 oferta catàleg
BIO-RAD LABORATORIES, SA 102481 1,3 oferta catàleg
CARL ZEISS IBERIA, SL 100752 3 oferta catàleg
CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,SL 100660 3 oferta catàleg
CULTEK S.L.U. 102395 1,3 oferta catàleg
DDBIOLAB, SL 107424 1,2,3,5 oferta catàleg
ECOGEN, S.R.L. 102135 1,3 oferta catàleg
EPPENDORF IBERICA, SLU 100611 1,2,3 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, SL 100769 1,2,3,5 oferta catàleg
GILSON INTERNATIONAL
BV SUCURSAL EN ESPAÑA
504308 1,3 oferta catàleg
INGENIERÍA ANALÍTICA SL 102203 1,2,3 oferta catàleg
INQUALAB DISTRIBUCIONES SL 112927 1,2,3 oferta catàleg
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA 102485 1,2,3,4,5 oferta catàleg
ISOGEN LIFE SCIENCE BV 201838 1,3 oferta catàleg
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U 108000 3 oferta catàleg
LABCLINICS, SA 102412 1,3 oferta catàleg
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. 101534 1,2,3 oferta catàleg
LIFE TECHNOLOGIES, SA 102708 1,3 oferta catàleg
LINEALAB, SL 100617 1,2,3,5 oferta catàleg
MASSÓ ANALÍTICA, S.A. 100041 3 oferta catàleg
METROHM HISPANIA, S.L. 112421 3 oferta catàleg
MILTENYI BIOTEC, SL 100492 1,3 oferta catàleg
NERIUM SCIENTIFIC, SL (UVAT) 111978 1,2,3,5 oferta catàleg
NIRCO, S.L. 101529 1,3 oferta catàleg
OLYMPUS IBERIA S.A.U. 103204 3 oferta catàleg
PANLAB S.L.U 102088 1,3 oferta catàleg
PERKINELMER ESPAÑA, SL 100475 1,2,3, oferta catàleg
PIDISCAT, SL 101768 1,2,3,5 oferta catàleg
PROMEGA BIOTECH IBERICA, SL 101440 3 oferta catàleg
PROQUINORTE, SA 102851 1,2,3 oferta catàleg
QUIMIVITA, SAU 103202 1,2,3,5 oferta catàleg
SARSTEDT, SAU 102731 1,3 oferta catàleg
SCHARLAB, SL 101414 1,2,3,5 oferta catàleg
SERVIQUIMIA, SL 102188 1,2,3,5 oferta catàleg
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL 101979 1,2,3,5 oferta catàleg
MERCK LIFE SCIENCE, SLU 105866 1,2,3 oferta catàleg
STERILTECH, SL 108821 3 oferta catàleg
SUDELAB, SL 101312 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS DAMUSA, SL 101482 3,4 oferta catàleg
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL 100910 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS NESSLAB, SL 109922 1,2,3,5 oferta catàleg
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU 102370 1,3 oferta catàleg
VERTEX TECHNICS, SL 101839 1,2,3,5 oferta catàleg
VIDRA FOC, SA 102665 1,2,3,4,5 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL 102025 1,2,3,5 oferta catàleg

 

LOT 4: Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials

LOT 4 - Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials

 

PROVEÏDOR CODI SAP LOTS CATÀLEG
AMIDATA, S.A.U. 102488 4,5 oferta catàleg
BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SA 102502 3,4 oferta catàleg
CRISTINA LIMERES GARCIA 906395 4 oferta catàleg
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA 102485 1,2,3,4,5 oferta catàleg
SUMINISTROS DAMUSA, SL 101482 3,4 oferta catàleg
VIDRA FOC, SA 102665 1,2,3,4,5 oferta catàleg

 

 

LOT 5: Material de seguretat, protecció i neteja de laboratori

LOT 5 - Material de seguretat, protecció i neteja de laboratori

 

PROVEÏDOR CODI SAP LOTS CATÀLEG
ACEFE, S. A. U. 102614 1,2,3,5 oferta catàleg
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI, SA 103093 1,2,3,5 oferta catàleg
AMIDATA, S.A.U. 102488 4,5 oferta catàleg
ANAME, SL 100728 1,2,3,5 oferta catàleg
APARATOS NORMALIZADOS, SA (ANORSA) 102698 1,2,3,5 oferta catàleg
DDBIOLAB, SL 107424 1,2,3,5 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, SL 100769 1,2,3,5 oferta catàleg
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA 102485 1,2,3,4,5 oferta catàleg
JOSE COLLADO, S.A. 102979 5 oferta catàleg
LINEALAB, SL 100617 1,2,3,5 oferta catàleg
NERIUM SCIENTIFIC, SL (UVAT) 111978 1,2,3,5 oferta catàleg
PIDISCAT, SL 101768 1,2,3,5 oferta catàleg
QUIMIVITA, SAU 103202 1,2,3,5 oferta catàleg
SCHARLAB, SL 101414 1,2,3,5 oferta catàleg
SERVIQUIMIA, SL 102188 1,2,3,5 oferta catàleg
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL 101979 1,2,3,5 oferta catàleg
SUDELAB, SL 101312 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, SL 100910 1,2,3,5 oferta catàleg
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SA 103074 5 oferta catàleg
SUMINISTROS NESSLAB, SL 109922 1,2,3,5 oferta catàleg
VERTEX TECHNICS, SL 101839 1,2,3,5 oferta catàleg
VIDRA FOC, SA 102665 1,2,3,4,5 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL 102025 1,2,3,5 oferta catàleg

 

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte