ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS I ALTRES PRODUCTES NECESSARIS PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA A LES DIFERENTS UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DEL GRUP UB

(Exp 2021/36)

ACORD MARC DE REACTIUS DE LABORATORI (Exp 2021/36)

 

La UB ha realitzat un Acord Marc, amb la finalitat d'homologar un número indeterminat de proveïdors per a tres lots.

LOT 1 - Reactius i Productes Químics.

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular).

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia.

Presentació d'ofertes:

S'han presentat 42 licitadors.

S'han homologat:

LOT 1 - Reactius i Productes Químics.

15 Licitadors

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular).

32 Licitadors

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia.

20 Licitadors

 

S'ha confeccionat un Excel amb les tres millors ofertes d'una llista de productes més habituals de cada Lot.

LOT 1 - Reactius i Productes Químics.

542 Productes

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular).

668 Productes

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia.

66 Productes

 

 

S'han seleccionat 5 proveïdors de referència en cada Lot.

AM REACTIUS EXPEDIENT 2021-36
LOT 1
 
EMPRESES NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 1, 2, 3
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 1, 2, 3
LOT 2
 
EMPRESES NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3
CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL B28442135 102395 2
TEBU-BIO SPAIN SL B63818629 101055 2
LOT 3
 
EMPRESES NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. A60631835 102521 3
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 1, 2, 3

 

 

 

 

 

Com comprar dins l'Acord Marc

 

CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES DINS L’ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS I PRODUCTES QUÍMICS, BIO-REACTIUS (MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA I CULTIU CEL·LULAR) I REACTIUS I MATERIAL DE CROMATOGRAFIA, PER A TOTES LES UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DEL GRUP UB.

 (Exp. 2021/36)

 

La contractació dependrà de tres variants, el valor del producte o comanda, el material i el creditor seleccionat.

Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques:

S'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge, neu carbònica i altres d'equivalents.

Diagrama 

 

IMPORTS

IVA EXCLOS

PROCEDIMENTS/ACTUACIONS

Fins a 2.999€

Si el producte a adquirir està a la relació final de la llista de productes recurrents i/o d’ús més Freqüent/produces equivalents.

Si el proveïdor és un dels cinc de referència del lot corresponent.

 

S’ha realitzat prèviament una consulta a 6 proveïdors
inclosos els 5 de referència.

 

Si és una compra puntual de productes no recurrents.

 

Compra directa (a un dels 3 millors preus)

Compra directa (a un d’aquest proveïdors de referència).

 

Compra directa
(a qualsevol proveïdor del lot)

 

Demanar un mínim de 6 pressupostos inclosos els proveïdors de referència.

Si l’elecció no és la més econòmica, cal justificació
(millor relació qualitat-preu).

De 3.000€ a 14.999€

 • Cal demanar un mínim de 6 pressupostos (inclosos els proveïdors de referència del lot).
 • Els pressupostos s’han de demanar en format electrònic i el termini de resposta no pot ser inferior a 48 hores.
 • Si l’elecció no és la més econòmica o no és un proveïdor de referència, cal justificació (millor relació qualitat-preu).

A partir de 15.000€

Cal demanar pressupostos a tots els proveïdors homologats del LOT,

Es realitzarà una segona licitació amb tots els proveïdors del lot corresponent que es tramitarà des de l’Oficina de Contractació Administrativa.

 

Comandes de productes d’import fins a 2.999 € (IVA exclòs)

Comanda directa en els següents supòsits:

 

   1. a) Quan el producte a adquirir està a la relació final de la llista de productes recurrents i/o d’ús més freqüent/productes: comanda directa a un dels tres millors preus.
   2. b) Per a la resta de productes: Comanda directa a qualsevol dels cinc proveïdors de referència.
   3. c) Quan ja s’ha realitzat la consulta prèvia a un mínim de sis proveïdors, inclosos els cinc de referència, o en el cas justificat de donar continuïtat a un determinat treball experimental (tant la consulta prèvia com la justificació ha de servir per tota la durada de l’Acord Marc, inclosa la pròrroga) - Comanda directa a qualsevol proveïdor del lot.
   4. d) Cap dels supòsits anteriors: Demanar un mínim de 6 pressupostos inclosos als proveïdors de referència. Si l’elecció no és la més econòmica, cal justificació (millor relació qualitat-preu)

     

 

Comandes d’import entre 3.000 i 14.999 € (IVA exclòs)

Per a la tramitació d’una comanda, s’hauran de demanar ofertes a un mínim de sis proveïdors homologats, els catàlegs dels quals incloguin els productes requerits o d’altres equivalents. Entre els proveïdors als quals es sol·liciti oferta s’han d’incloure els proveïdors de referència del Lot.

 

La sol·licitud d’ofertes per la qual se’ls demani pressupost es realitzarà mitjançant un correu electrònic, tramès simultàniament als proveïdors, que ha de contenir idèntica informació sobre els productes i altres circumstàncies de la compra, així com la indicació dels criteris objectius de valoració i el termini de què disposen -com a mínim de 48 hores hàbils- per trametre el pressupost pel mateix mitjà. Les ofertes no podran ser superiors, en cap cas, a la tarifa oferta a l’acord marc, amb el corresponent descompte.

.

Els compradors, aplicant aquells criteris, seleccionaran entre les ofertes rebudes els productes més adequats als seus requeriments específics i inclouran a l’expedient de compra constància de la sol·licitud d’ofertes realitzades, de les propostes rebudes, de la comunicació als licitadors del motiu de la no adjudicació i, en el cas que no optin pels productes més econòmics, hauran de justificar l’elecció en relació amb aquells requeriments.

 

Comandes a partir 15.000 € (IVA exclòs)

En el cas que la comanda sigui superior a 15.000 €, IVA exclòs, s’haurà de demanar oferta a tots els proveïdors homologats. Es realitzarà una segona licitació amb tots els proveïdors del lot corresponent que es tramitarà des de l’Oficina de Contractació Administrativa.

Per tal d’evitar que les diferents unitats destinatàries facin només contractes basats d’acord amb el primer procediment dels descrits limitant així la concurrència, es recomana que cada unitat faci una previsió de totes les necessitats dels següents 12 mesos, procedint a efectuar un únic contracte basat a l’any.


En cas que la previsió hagi estat insuficient i calgui fer més contractes basats, amb independència de la seva quantia, seria recomanable fer-ho d’acord amb el tercer procediments dels descrits.

 

Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

 

Condicions amb els proveïdors dins l'Acord Marc

AM REACTIUS EXPEDIENT 2021-36
42 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP LOTS ADREÇA ELECTRÒNICA COMANDA
MINIMA
DTO VOLUM COMANDA
ACEFE, S.A. A58135831 102614 1, 2, 3 pedidos@acefesa.com NO  
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 1, 2, 3 info@cymitquimica.com NO  
DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. B50487164 106350 1 martin.arcas@dlongwood.com NO  
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3 pedidos.fisher@thermofisher.com NO  
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3 spcustomerrelations@merckgroup.com NO  
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 1, 2, 3 divina.alcocer@itwreagents.com NO  
PROQUINORTE S.A. A48202451 102851 1, 3 pedidos@proquinorte.com NO  
QUIMIVITA, S.A. A08153991 103202 1 quimivita@quimivita.com NO  
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 1, 2, 3 pedidos@scharlab.com NO  
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL B59076828 101979 1, 2 pedidos@sgsh.es NO >1.000€ = 2%
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 1, 2, 3 sglab@sglab.net NO  
TEKNOKROMA ANALITICA SA A08541468 105954 1, 3 comercial@teknokroma.es NO >1.000€ = 2%
UVAT BIO B40524670 111978 1, 2 compras@uvat.es SI  
VIDRA FOC S.A. A08677841 102665 1 ventas@vidrafoc.com NO >150€ i <=300€ = 0,5% - >300€ i <=500€ = 1% - >500€ i <=1.000€ = 1,5% - >1.000€ = 2%
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3 pedidos@vwr.com NO  
ABCAM (NETHERLANDS) B.V NL859153885B01 203927 2 orders@abcam.com NO  
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. B86907128 107695 2, 3 order.es@agilent.com NO >150€ i <=300€ = 10% - >300€ i <=500€ = 10% - >500€ i <=1.000€ = 10% - >1.000€ = 10%
BECTON DICKINSON S.A.U. A50140706 102709 2 orders.es@bd.com NO  
BIOGEN CIENTIFICA, S.L B79539441 100906 2 pedidos@biogen.es NO >150€ i <=300€ = 2% - >300€ i <=500€ = 4% - >500€ i <=1.000€ = 6% - >1.000€ = 10%
BIONOVA CIENTÍFICA, S.L. B78541182 100796 2 pedidos@bionova.es NO >150€ i <=300€ = 6% - >300€ i <=500€ = 6% - >500€ i <=1.000€ = 6% - >1.000€ = 6%
BIO-RAD LABORATORIES S.A. A79389920 102481 2 customerservice_spain@bio-rad.com NO  
CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL B28442135 102395 2 cultekbarna@cultek.com NO  
CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA W0041692E 101981 2, 3 orderses@cytiva.com NO  
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 2, 3 sibanez@ddbiolab.com NO >150€ i <=300€ = 1% - >300€ i <=500€ = 1% - >500€ i <=1.000€ = 1% - >1.000€ = 1,5%
DELTACLON, S.L. B81380370 100877 2 info@deltaclon.com NO  
DIAGNOSTICA STAGO B86141009 113870 1, 2 info@es.stago.com SI  
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L. B87472387 109401 2 eutechsupport@idtdna.com NO  
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U B66350281 108000 2, 3 izasa@izasascientific.com NO  
LABCLINICS, S.A. A58118928 102412 2 pedidos@labclinics.com NO  
LABNET BIOTECNICA, S.L. B82509852 100465 2 labnet@labnet.es NO >150€ i <=300€ = 2% - >300€ i <=500€ = 4% - >500€ i <=1.000€ = 6% - >1.000€ = 10%
LABORATORIOS CONDA A28090819 102868 2 comercial@condalab.com NO >500€ i <=1.000€ = 0,5% - >1.000€ = 1%
LIFE TECHNOLOGIES S.A A28139434 102708 2 pedidosinternet@lifetech.com NO  
PERKINELMER ESPAÑA S.L. B82338757 100475 1, 2, 3 atencionalcliente@perkinelmer.com NO >1.000€ = 3%
PROMEGA BIOTECH IBERICA S.L B63699631 101440 2 esp_custserv@promega.com NO  
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. B61503355 101704 2 pedidos.rde@roche.com NO  
STEMCELL TECHNOLOGIES FR13417977139 200896 2 orders.eu@stemcell.com NO >150€ i <=300€ = 7,5% - >300€ i <=500€ = 7,5% - >500€ i <=1.000€ = 7,5% - >1.000€ = 10%
TEBU-BIO SPAIN SL B63818629 101055 2 spain@tebu-bio.com NO >150€ i <=300€ = 8% - >300€ i <=500€ = 8% - >500€ i <=1.000€ = 8% - >1.000€ = 8%
ALFAQUIMIA, S.L. B81397390 100810 3 alfaquimia@grupobiomaster.com NO >1.000€ = 1%
CROMLAB, S.L. B58019050 101910 3 gestioncomercial@cromlab.es NO  
PHENOMENEX ESPAÑA SLU B87155065 108231 3 noemif@phenomenex.com SI >150€ i <=300€ = 10% - >300€ i <=500€ = 10% - >500€ i <=1.000€ = 10% - >1.000€ = 10%
THERMO FISHER SCIENTIFIC B28954170 102370 3 cs.spain@thermofisher.com NO >150€ i <=300€ = 1% - >300€ i <=500€ = 2% - >500€ i <=1.000€ = 4% - >1.000€ = 5%
WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. A60631835 102521 3 pedidos@waters.com NO >150€ i <=300€ = 12% - >300€ i <=500€ = 12% - >500€ i <=1.000€ = 12% - >1.000€ = 12%

 

 

 

 

Millores dels proveïdors dins l'Acord Marc

Condicions de millores en els terminis de lliurament i resolució d'incidències

 

EMPRESES NIF SAP LOTS Comanda mínima (import) millora temps comanda MILLORA INCIDENCIES MILLORA. Es compromet embalatges eco.
ABCAM (NETHERLANDS) B.V NL859153885B01 203927 2 0,00 € 48h 24h NO
ACEFE, S.A. A58135831 102614 1, 2, 3 0,00 € 24h 12h SI
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. B86907128 107695 2, 3 0,00 € 72h 24h SI
ALFAQUIMIA, S.L. B81397390 100810 3 0,00 € 72h 24h SI
BECTON DICKINSON S.A.U. A50140706 102709 2 0,00 € 72h 24h NO
BIOGEN CIENTIFICA, S.L B79539441 100906 2 0,00 €     SI
BIONOVA CIENTÍFICA, S.L. B78541182 100796 2 0,00 €   24h NO
BIO-RAD LABORATORIES S.A. A79389920 102481 2 0,00 € 72h   NO
CROMLAB, S.L. B58019050 101910 3 0,00 € 24h 24h SI
CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL B28442135 102395 2 0,00 € 48h 24h SI
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 1, 2, 3 0,00 € 48h 12h SI
CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA W0041692E 101981 2, 3 0,00 € 72h 24h NO
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 2, 3 0,00 €     SI
DELTACLON, S.L. B81380370 100877 2 0,00 €     SI
DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. B50487164 106350 1 0,00 € 48h   NO
DIAGNOSTICA STAGO B86141009 #N/A 1, 2 150,00 € 24h 12h SI
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3 0,00 € 72h 24h SI
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L. B87472387 109401 2 0,00 € 48h 24h SI
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U B66350281 108000 2, 3 0,00 €     NO
LABCLINICS, S.A. A58118928 102412 2 0,00 €      
LABNET BIOTECNICA, S.L. B82509852 100465 2 0,00 €     SI
LABORATORIOS CONDA A28090819 102868 2 0,00 € 72h 24h SI
LIFE TECHNOLOGIES S.A A28139434 102708 2 0,00 € 72h   SI
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3 0,00 € 48h 12h SI
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 1, 2, 3 0,00 € 24h 24h NO
PERKINELMER ESPAÑA S.L. B82338757 100475 1, 2, 3 0,00 € 72h 24h SI
PHENOMENEX ESPAÑA SLU B87155065 108231 3 150,00 € 48h 12h SI
PROMEGA BIOTECH IBERICA S.L B63699631 101440 2 0,00 € 24h 12h NO
PROQUINORTE S.A. A48202451 102851 1, 3 0,00 € 24h 24h NO
QUIMIVITA, S.A. A08153991 103202 1 0,00 € 72h 24h NO
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. B61503355 101704 2 0,00 € 72h 24h SI
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 1, 2, 3 0,00 € 24h 12h SI
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL B59076828 101979 1, 2 0,00 €     NO
STEMCELL TECHNOLOGIES FR13417977139 200896 2 0,00 € 72h 24h SI
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 1, 2, 3 0,00 € 24h 12h SI
TEBU-BIO SPAIN SL B63818629 101055 2 0,00 € 48h 24h SI
TEKNOKROMA ANALITICA SA A08541468 105954 1, 3 0,00 € 72h 24h SI
THERMO FISHER SCIENTIFIC B28954170 102370 3 0,00 € 48h 24h SI
UVAT BIO B40524670 111978 1, 2 60,00 € 72h 24h NO
VIDRA FOC S.A. A08677841 102665 1 0,00 € 24h 24h SI
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3 0,00 € 72h   SI
WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. A60631835 102521 3 0,00 € 72h 24h NO

 

LOT 1: Reactius i productes químics, licitadors i els seus catàlegs.

LOT 1 - Reactius i Productes Químics

 

 

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d'ús més freqüent

 

LOT 1
15 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEC
ACEFE, S.A. A58135831 102614 Excell
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 Excell 1-2
DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. B50487164 106350 Excell
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 Excell
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 Excell
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 Excell
PROQUINORTE S.A. A48202451 102851 Excell
QUIMIVITA, S.A. A08153991 103202 Excell
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 Excell
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL B59076828 101979 Excell
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 Excell
TEKNOKROMA ANALITICA SA A08541468 105954 Excell
UVAT BIO B40524670 111978 Excell
VIDRA FOC S.A. A08677841 102665 Excell
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 Excell

 

 

 

LOT 2: Bioreactius (microbiologia, biologia i cultiu cel·lular). licitadors i els seus catàlegs.

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular)

 

 

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d´ús més freqüent..

 

LOT 2
32 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEC
ABCAM (NETHERLANDS) B.V NL859153885B01 203927 Excell
ACEFE, S.A. A58135831 102614 Excell
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. B86907128 107695 Excell
BECTON DICKINSON S.A.U. A50140706 102709 Excell
BIOGEN CIENTIFICA, S.L B79539441 100906 Excell
BIONOVA CIENTÍFICA, S.L. B78541182 100796 Excell 1-2-3-4-5-6-7
BIO-RAD LABORATORIES S.A. A79389920 102481 Excell
CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL B28442135 102395 Excell
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 Excell
CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA W0041692E 101981 Excell
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 Excell
DELTACLON, S.L. B81380370 100877 Excell
DIAGNOSTICA STAGO B86141009 113870 Excell
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 Excell
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L. B87472387 109401 Excell
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U B66350281 108000 Excell
LABCLINICS, S.A. A58118928 102412 Excell
LABNET BIOTECNICA, S.L. B82509852 100465 Excell
LABORATORIOS CONDA A28090819 102868 Excell
LIFE TECHNOLOGIES S.A A28139434 102708 Excell
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 Excell
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 Excell
PERKINELMER ESPAÑA S.L. B82338757 100475 Excell
PROMEGA BIOTECH IBERICA S.L B63699631 101440 Excell
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. B61503355 101704 Excell
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 Excell
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL B59076828 101979 Excell
STEMCELL TECHNOLOGIES FR13417977139 200896 Excell
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 Excell
TEBU-BIO SPAIN SL B63818629 101055 Excell 1-2-3-4-5
UVAT BIO B40524670 111978 Excell
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 Excell

 

 

 

LOT 3: Reactius i material de cromatografia. licitadors i els seus Catàlegs

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia

 

 

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d'ús més freqüent.

 

LOT 3
20 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEC
ACEFE, S.A. A58135831 102614 Excell
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. B86907128 107695 Excell
ALFAQUIMIA, S.L. B81397390 100810 Excell
CROMLAB, S.L. B58019050 101910 Excell
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 Excell
CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA W0041692E 101981 Excell
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 Excell
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 Excell
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U B66350281 108000 Excell
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 Excell
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 Excell
PERKINELMER ESPAÑA S.L. B82338757 100475 Excell
PHENOMENEX ESPAÑA SLU B87155065 108231 Excell
PROQUINORTE S.A. A48202451 102851 Excell
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 Excell
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 Excell
TEKNOKROMA ANALITICA SA A08541468 105954 Excell
THERMO FISHER SCIENTIFIC B28954170 102370 Excell
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 Excell
WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. A60631835 102521 Excell

 

 

 

 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934 037 074
 • Contacte