ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS I ALTRES PRODUCTES NECESSARIS PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA A LES DIFERENTS UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DEL GRUP UB

(Exp 2018/60)

 

Per resolució del Rector, s'acorda pròrroga extraordinària, des del 30 d'abril fins a la formalitació del nou acord marc que s'està licitant, continuant inalterades la resta de característiques de l’acord marc (expedient 2018/60) i, sense que s’hagi de formalitzar la mateixa en document administratiu (expedient de pròrroga extraordinària 2021/17).

 

ACORD MARC PER A LABORATORI-1 (Exp 2018/60)

 

La UB ha realitzat un Acord Marc, amb la finalitat d'homologar un número indeterminat de proveïdors per a tres lots.

LOT 1 - Reactius i Productes Químics.

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular).

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia.

Per tal de preparar els Plecs i els llistats de productes habituals, s'ha requerit informació a 329 proveïdors.

S'ha obtingut resposta de 98 proveïdors, dels quals, 93 amb informació rellevant.

Presentació d'ofertes:

S'han rebut 49 ofertes, 48 d'elles acceptades.

S'han homologat:

LOT 1 - Reactius i Productes Químics.

17 Licitadors

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular).

35 Licitadors

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia.

17 Licitadors

 

S'ha confeccionat un Excel amb les tres millors ofertes d'una llista de productes més habituals de cada Lot.

LOT 1 - Reactius i Productes Químics.

572 Productes

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular).

677 Productes

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia.

70 Productes

 

 

S'han seleccionat 3 proveïdors de referència en cada Lot.

LOT 1

Reactius i Productes Químics

LOT 2

Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular)

LOT 3

Reactius i material de Cromatografia

FISHER SCIENTIFIC, S.L.

FISHER SCIENTIFIC, S.L.

PROQUINORTE, S.A.

VWR INTERNACIONAL EUROLAB, S.L

S.G. SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L.

FISHER SCIENTIFIC, S.L.

PANREAC QUIMICA, S.L.U.*

CLINISCIENCES, SL

INGENIERIA ANALITICA, S.L.

 

* És el tercer millor classificat, però la diferència en la puntuació superior al 20% amb el 2on de referència, el deixa fora d’aquesta categoria.

 

Com comprar dins l'Acord Marc

 

CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES DINS DE L’ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS I PRODUCTES QUÍMICS, BIO-REACTIUS (MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA I CULTIU CEL·LULAR) I REACTIUS I MATERIAL DE CROMATOGRAFIA, PER A TOTES LES UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I DEL GRUP UB  (Exp. 2018/60)

 

La contractació dependrà de tres variants, el valor del producte o Comanda, el material i el creditor seleccionat.

Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques:

S'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge, neu carbònica i altres d'equivalents.

Diagrama

 

 

CONTRACTACIONS AMB UN VALOR MENOR O IGUAL A 3.000 € ABANS D’IVA

 

 

EL MATERIAL

 

 

EL CREDITOR SELECCIONAT

 

CONTRACTACIÓ

 

  

Material inclòs al llistat de productes d’ús més freqüent en cada lot (excel amb les tres millors ofertes del productes d'ús més freqüent)

 

Lot 1- Reactius i productes químics

Lot 2- Bioreactius

Lot 3- Reactius i material de cromatografia

 

1 dels 3 millors preus

o

1 dels proveïdors de referència del Lot

 

 

Contractació directa mitjançant Comanda menor UB - SAP (BAM)

 

 

Un altre proveïdor

- Mínim de 4 pressupostos inclosos els 3 proveïdors de referència del Lot. La consulta manual dels preus i condicions dels 4 proveïdors en els seus catàlegs, tindrà la mateixa consideració, sempre i quan no és sol·liciti una nova oferta.

- Contractació amb Comanda menor UB – SAP (BAM).

- Justificar, en cas de no escollir la millor oferta o un proveïdor de referència.*

 

 

 

Resta de productes oferts pels diferents proveïdors en cada lot.

 

1 dels proveïdors de referència del Lot

 

Contractació directa mitjançant Comanda menor UB - SAP (BAM)

 

 

Un altre proveïdor

- Mínim de 4 pressupostos inclosos els 3 proveïdors de referència del Lot. La consulta manual dels preus i condicions dels 4 proveïdors en els seus catàlegs, tindrà la mateixa consideració, sempre i quan no és sol·liciti una nova oferta.

- Contractació amb Comanda menor UB – SAP (BAM).

- Justificar, en cas de no escollir la millor oferta o un proveïdor de referència.*

  • * La sol·licitud de pressupostos i/o la seva justificació gaudirà de validesa la totalitat de l’AM.
  • En aquest cas, s’haurà d'adjuntar a l'AD i guardar referència de la justificació corresponent a efectes d’auditoria.

 

 

 

CONTRACTACIONS AMB UN VALOR SUPERIOR A 3.000 € I MENOR O IGUAL A 15.000 € ABANS D’IVA

 

 

EL MATERIAL

 

 

EL CREDITOR SELECCIONAT

 

CONTRACTACIÓ

 

 

Qualsevol material de qualsevol Lot.

 

 

Qualsevol proveïdor del Lot.

- Mínim de 4 pressupostos inclosos els 3 proveïdors de referència del Lot.

- Amb indicació dels criteris de valoració.

- Contractació amb Comanda menor UB – SAP (BAM)

- Justificar, en cas de no escollir l’oferta més favorable.*

  • * En aquest cas, s’haurà d'adjuntar a l'AD i guardar referència de la justificació corresponent a efectes d’auditoria.

 

 

 

CONTRACTACIONS AMB UN VALOR SUPERIOR A 15.000 € ABANS D’IVA

 

 

EL MATERIAL

 

 

EL CREDITOR SELECCIONAT

 

CONTRACTACIÓ

 

 

Qualsevol material de qualsevol Lot.

 

 

Qualsevol proveïdor del Lot.

- Sol·licitud de pressupost a tots els proveïdors homologats del Lot.

- Amb indicació dels criteris de valoració.

- Contractació amb Comanda major UB – SAP (BAP).

- Justificar, en cas de no escollir l’oferta més favorable.*

  • * En aquest cas, s’haurà d'adjuntar a l'AD i guardar referència de la justificació corresponent a efectes d’auditoria.

 

Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

 

Condicions amb els proveïdors dins l'Acord Marc

 

PROVEÏDOR CODI SAP LOTS ADREÇA ELECTRÒNICA COMANDA MÍNIMA DESCOMPTE PER VOLUM DE COMANDA
CLINISCIENCES, SL   108086 2 espana@clinisciences.com NO 2% (a partir de 501€)
ACEFE, S.A. 102614 1,2,3 pedidos@acefesa.es NO 1 % (de 151€ a 1000€), 2% (a partir de 1001€)
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 107695 2,3 order.es@agilent.com 150 € 0%
ALFAQUIMIA, S.L. 100810 3 alfaquimia@grupobiomaster.com NO 0%
ANAME, S.L. 100728 1,2 pedidos@aname.es 150 € 1% (de 301€ a 500€), 2% (de 501€ a 1000€), 3% (a partir de 1001€)
BECTON DICKINSON, S.A. 102709 2 order.spain@bd.com 150 € 0%
BIOGEN CIENTIFICA, S.L. 100906 1,2 pedidos@biogen.es NO 20% (a partir de 151€)
BIONOVA CIENTIFICA, S.L. 100796 2 pedidos@bionova.es NO 0%
BIO-RAD LABORATORIES SA 102481 2 customerservice_spain@bio-rad.com 150 € 0%
BIOTOOLS BIOTECHNOLOGICAL AND MEDICAL LABORATORIES, S.A. 102288 2 orders@biotools.eu 150 € 0%
CROMLAB, S.L. 101910 3 gestioncomercial@cromlab.es NO 0%
CULTEK, S.L.U. 102395 2 cultekbarna@cultek.com NO 0%
DDBIOLAB, S.L. 107424 2,3 sibanez@ddbiolab.com NO 0%
ECOGEN, S.R.L. 102135 2 ecogen@ecogen.com 150 € 0%
FISHER SCIENTIFIC, S.L. 100769 1,2,3 pedidos.fisher@thermofisher.com NO 0%
GOMENSORO, S.A. 103174 1 pedidos@gomensoro.net NO 0%
IBIAN TECHNOLOGIES, S.L. 100581 2 pedidos@ibiantech.com 150 € 0%
INGENIERIA ANALITICA, S.L. 102203 3 pedidos@ingenieria-analitica.com 150 € 1% (de 301 a 1000€), 2% (a partir de 1001€)
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 109401 2 eutechsupport@idtdna.com NO 0%
LABCLINICS, S.A. 102412 2 pedidos@labclinics.com 150 € 0%
LABNET BIOTÉCNICA 100465 1,2 labnet@labnet.es NO 20%
LABORATORIOS CONDA, S.A. 102868 2 comercial@condalab.com NO 0,5% (de 501€ a 1000€), 1% (a partir de 1001€)
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U 101534 1,2 contratos.publicos@leica-microsystems.com NO 0%

LIFE TECHNOLOGIES, S.A.

102708 2 pedidosinternet@lifetech.com NO 0%
MILTENYI BIOTEC, S.L. 100492 2 macs@miltenyibiotec.es NO 2%(de 301 a 500€), 3% (de 501 a 1000€), 5% (a partir de 1001€)
NZYTECH, PT 201975 2 info@nzytech.com NO 2,5% (de 151 a 300€), 5% (de 301 a 500€), 7,5€ (de 501 a 1000€), 10% (a partir de 1001€)
PALEX MEDICAL, S.A. 102736 2 laboratorio@palex.es NO 0%
PANREAC QUIMICA, S.L.U. 104256 1,2,3 divina.alcocer@itwreagents.com NO 0%
PERKINELMER ESPAÑA, S.L. 100475 2 atencionalcliente@perkinelmer.com 150 € 0%
PHENOMENEX ESPAÑA, SLU 108231 3 noemif@phenomenex.com 150 € 0%
PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L. 101440 2 esp_custserv@promega.com 150 € 0%
PROQUINORTE, S.A. 102851 1,2,3 pedidos@proquinorte.com NO 5% (de 151 a 300€), 7% (de 301 a 500€), 8% (de 501 a 1000€), 10% (a partir de 1001€)
QUIMIGEN, S.L. 100880 2 pedidos@quimigen.com 150 € 5% (de 501 a 1000€), 10% (a partir de 1001€)
QUIMIVITA, S.A. 103202 1 quimivita@quimivita.com NO 0%
REACTIVA, S.A. 102530 2 reactadmon@yahoo.es NO 0%
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 101704 2 sant_cugat.rde_pedidos@roche.com NO 5% (a partir de 151€)
S.G. SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L. 101979 2 pedidos@sgsh.es NO 5% (de 151 a 300€), 6% ( a partir de 301€)
SCHARLAB, S.L. 101414 1,2,3 pedidos@scharlab.com NO 0%

 

SERVIQUIMIA, S.L.

102188 1 pedidos@serviquimia.com NO 1% (de 151 a 300€), 2% (de 301 a 500€), 3% (de 501 a 1000€), 4% (a partir de 1001€)

 

MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.

105866 1,2,3 spcustomerrelations@merckgroup.com NO 0%
SUDELAB, S.L. 101312 1 sudelab@sudelab.com NO 0%
TEKNOKROMA ANALITICA, S.A. 105954 1,3 comercial@teknokroma.es NO 0%
THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U. 109551 3 MBD-Oxoid.Pedidos@thermofisher.com NO 1% (de 151 a 300€), 1,5% (de 301 a 500€), 1,75% (de 501 a 1000€), 2% (a partir de 1001€)
VERTEX TECHNICS, S.L. 101839 3 pedidos@vertex.es NO 5% (de 151 a 300€), 7% (de 301 a 500€), 10% (de 501 a 1000€), 13% (a partir de 1001€)
VIDRA FOC, S.A. 102665 1 ventas@vidrafoc.com NO 0,5% (de 151 a 300€), 1% (de 301 a 500€), 1,5% (de 501 a 1000€), 2% (a partir de 1001€)
VITRO, S.A. 102566 2 pedidos@vitro.bio 150 € 0%
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 102025 1,2,3 pedidos@vwr.com NO 0%
WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. 102521 3 pedidos@waters.com NO 5% (a partir de 1001€)

 

 

 

Condicions de millores dels proveïdors dins l'Acord Marc

LOT 1: Reactius i productes químics

LOT 1 - Reactius i Productes Químics

 

 

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d'ús més freqüent.

 

 

PROVEÏDORS CODI SAP CATÀLEG
ACEFE, S.A. 102614 oferta catàleg
ANAME, S.L. 100728 oferta catàleg
BIOGEN CIENTIFICA, S.L. 100906 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, S.L. 100769 oferta catàleg
GOMENSORO, S.A. 103174 oferta catàleg
LABNET BIOTÉCNICA 100465 oferta catàleg
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U 101534 oferta catàleg
PANREAC QUIMICA, S.L.U. 104256 oferta catàleg
PROQUINORTE, S.A. 102851 oferta catàleg
QUIMIVITA, S.A. 103202 oferta catàleg
SCHARLAB, S.L. 101414 oferta catàleg
SERVIQUIMIA, S.L. 102188 oferta catàleg
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. 105866 oferta catàleg
SUDELAB, S.L. 101312 oferta catàleg
TEKNOKROMA ANALITICA, S.A. 105954 oferta catàleg
VIDRA FOC, S.A. 102665 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 102025 oferta catàleg

 

 

LOT 2: Bioreactius (microbiologia, biologia i cultiu cel·lular)

LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular)

 

 

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d´ús més freqüent..

 

 

PROVEÏDORS CODI SAP CATÀLEG
CLINISCIENCES, SL. 108086 oferta catàleg
ACEFE, S.A. 102614 oferta catàleg
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 107695 oferta catàleg
ANAME, S.L. 100728 oferta catàleg
BECTON DICKINSON, S.A. 102709 oferta catàleg
BIOGEN CIENTIFICA, S.L. 100906 oferta catàleg
BIONOVA CIENTIFICA, S.L. 100796 oferta catàleg
BIO-RAD LABORATORIES SA 102481 oferta catàleg
BIOTOOLS BIOTECHNOLOGICAL AND MEDICAL LABORATORIES, S.A. 102288 oferta catàleg
CULTEK, S.L.U. 102395 oferta catàleg
DDBIOLAB, S.L. 107424 oferta catàleg
ECOGEN, S.R.L. 102135 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, S.L. 100769 oferta catàleg
IBIAN TECHNOLOGIES, S.L. 100581 oferta catàleg
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 109401 oferta catàleg
LABCLINICS, S.A. 102412 oferta catàleg
LABNET BIOTÉCNICA 100465 oferta catàleg
LABORATORIOS CONDA, S.A. 102868 oferta catàleg
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U 101534 oferta catàleg
LIFE TECHNOLOGIES, S.A. 102708 oferta catàleg
MILTENYI BIOTEC, S.L. 100492 oferta catàleg
NZYTECH, PT 201975 oferta catàleg
PALEX MEDICAL, S.A. 102736 oferta catàleg
PANREAC QUIMICA, S.L.U. 104256 oferta catàleg
PERKINELMER ESPAÑA, S.L. 100475 oferta catàleg
PROMEGA BIOTECH IBERICA, S.L. 101440 oferta catàleg
PROQUINORTE, S.A. 102851 oferta catàleg
QUIMIGEN, S.L. 100880 oferta catàleg
REACTIVA, S.A. 102530 oferta catàleg
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 101704 oferta catàleg
S.G. SERVICIOS HOSPITALARIOS, S.L. 101979 oferta catàleg
SCHARLAB, S.L. 101414 oferta catàleg
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. 105866 oferta catàleg
VITRO, S.A. 102566 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 102025 oferta catàleg

 

 

LOT 3: Reactius i material de cromatografia

LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia

 

 

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d'ús més freqüent.

 

 

PROVEÏDORS CODI SAP CATÀLEG
ACEFE, S.A. 102614 oferta catàleg
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 107695 oferta catàleg
ALFAQUIMIA, S.L. 100810 oferta catàleg
CROMLAB, S.L. 101910 oferta catàleg
DDBIOLAB, S.L. 107424 oferta catàleg
FISHER SCIENTIFIC, S.L. 100769 oferta catàleg
INGENIERIA ANALITICA, S.L. 102203 oferta catàleg
PANREAC QUIMICA, S.L.U. 104256 oferta catàleg
PHENOMENEX ESPAÑA, SLU 108231 oferta catàleg
PROQUINORTE, S.A. 102851 oferta catàleg
SCHARLAB, S.L. 101414 oferta catàleg
MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U. 105866 oferta catàleg
TEKNOKROMA ANALITICA, S.A. 105954 oferta catàleg
THERMO FISHER SCIENTIFIC, S.L.U. 109551 oferta catàleg
VERTEX TECHNICS, S.L. 101839 oferta catàleg
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 102025 oferta catàleg
WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. 102521 oferta catàleg

 

 

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte