Dietes d'allotjament

Els límits màxims de les dietes d’allotjament en viatges pagats amb fons de la UB  han estat modificats  per acord del Consell de Govern de 4 d’abril de 2017 i  de la Comissió Econòmica del Consell Social de 5 d’abril de 2017. (Atenció: les dietes de manutenció no han estat modificades)
En conseqüència, les dietes d’allotjament a aplicar són les següents, en funció  de la font de finançament:

 

BARCELONA MADRID

RESTA D’ESPANYA

ESTRANGER

Viatges finançats  amb fons de la UB, postgraus i altres, si no estan subjectes a restriccions específiques

 

120 €

 

102,56 €
(Tarifa BOE Grup 1)

 

Segons país
Tarifa BOE Grup 1

Viatges amb fons procedents del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Mineco), del FIS i de qualsevol altre organisme finançador que regula els límits i l’elegibilitat mitjançant el RD 462/2002

 

72,57 €

 

Segons país
Tarifa BOE Grup 2

Cal saber sobre dietes d'allotjament

 • Les taxes turístiques són elegibles pel Mineco però sempre dintre de la tarifa-dieta;  per exemple, a Espanya, l’import de l’hotel més la taxa turística més l’IVA d’un i de l’altra no pot ser superior als 72,57 €.  Quan el finançament és a càrrec de la UB, la dieta d’allotjament es considera incrementada, si cal, en el mateix import de la taxa turística més l’IVA d’aquesta (10%).


  És responsabilitat dels titulars dels crèdits, principalment, i també dels gestors que els donen suport, quan tramiten viatges subjectes a la restricció del Mineco o d’altres, informar expressament a l’agència de viatges d’aquesta circumstància. En cas contrari, l’agència inclourà entre les seves propostes hotels de diferents preus dintre del límit de la tarifa-dieta més alta.


  En el mateix sentit, a les consultes i reserves realitzades mitjançant l’eina d’autoreserva  s’ha de tenir present que aquesta està parametritzada per mostrar els hotels disponibles dintre dels límits màxims de les tarifes-dietes (per exemple, 120 € a Barcelona i Madrid) i, per tant, pot incloure hotels amb preus superiors als acceptats pel Mineco, que, si és el cas, s’han d’ignorar.

   

Dietes de manutenció (FORMULARI SV/UB)

Aquestes dietes no han estat objecte de modificació i no varien en funció  dels fons de finançament:

 

ESPANYA

ESTRANGER

½ DIETA

18,70 €

Segons país
Tarifa BOE Grup 2

DIETA COMPLETA

37,40 €

Tramitació de les dietes i rescabalament de despeses: formulari intern SV/UB

 • Aquest formulari té per objecte vehicular el tràmit de rescabalament de dietes de manutenció i d’altres despeses, relacionades amb la mobilitat, que hagin estat avançades.

   

  En els casos previstos a la Política de viatges de no utilització dels serveis de l’agència, i quan es sol·licita una autorització d’excepció, aquest formulari s’utilitza, a més, per consignar-hi el detall dels serveis de transports i/o allotjament, recolzats en els corresponents pressupostos o, en el seu cas, les factures que es pretén rescabalar.

   

  Un cop omplerts els camps obligatoris i els que corresponguin segons el tipus de despesa que es pretén rescabalar, i obtinguda, si és el cas, l’autorització pertinent, el gestor registrarà a SAP el document SV/UB, les factures o altres documents justificatius i, si és el cas, l’autorització, i activarà el procés d’autorització i rescabalament de les despeses corresponents. 

   

  Si aquestes despeses estan relacionades amb un viatge gestionat per l’agència, el gestor podrá consignar-les indistintament en aquest formulari o en la SV/AG, afegint-hi en aquest cas les línies i camps necessàries.

 

 

Indemnització per l'ús del vehicle particular (Quilometratge)

AUTOMÒBILS

MOTOCICLETES

0,19 € / KM.

0,078 € / KM.

Normativa referent a les dietes

 • Universitat de Barcelona - Compres UB
 • Telèfon: 934 037 074
 • Contacte