Presentació | Comitès | Programa | Tallers | Comunicacions | Inscripció | Allotjament | Per a més informació

Presentació | Objectius | A qui va dirigit | Àmbits| Lloc i dates

Presentació

El mes de setembre de 2007, el grup de recerca i innovació docent Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) i l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona van organitzar el I Congrés Internacional de Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat.

El Congrés pretenia, en termes generals, revisar les orientacions que s'estaven desenvolupant a escala mundial en el camp de la formació permanent del professorat i reflexionar sobre la seva aplicació i les implicacions que podia tenir en la societat educativa del futur.

El setembre de 2009 va tenir lloc el II Congrés Internacional de Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat, convocat des de Mèxic pel govern de l'Estat de Coahuila, a través de la Secretaria d'Educació i Cultura i de l'Institut Estatal de Capacitació i Actualització del Magisteri (IECAM), en el qual va col·laborar la Universitat de Barcelona.

Per als dies 5, 6 i 7 de setembre de 2011 es convoca el III Congrés Internacional de Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat, organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca i innovació docent Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la mateixa Universitat, amb la col·laboració del govern de l'Estat de Coahuila a través de la Secretaria d'Educació i Cultura i l'Institut Estatal de Desenvolupament Docent i Investigació Educativa (IDDIE).

La temàtica general del III Congrés és «Polítiques i models de la formació permanent».

El Congrés, de caràcter internacional, es caracteritza per la superació de la dicotomia teoria-pràctica, de manera que acull i entrellaça de manera significativa els models, les orientacions i les aportacions teòriques que actualment regeixen la formació permanent del professorat, i la seva planificació i gestió. També tracta les experiències pràctiques i concretes que es duen a terme en aquest àmbit. Aquest III Congrés vol donar resposta a algunes de les inquietuds de la formació permanent del professorat en el segle XXI:

Cap a on es dirigeixen les polítiques i els models de la formació permanent en el segle XXI?
Quines són les noves tendències en gestió i planificació per a una millor formació permanent?
Com reverteixen en les pràctiques de gestió i planificació de la formació del professorat els nous enfocaments conceptuals educatius?
Com influeixen els nous canvis socials, educatius i polítics en la formació que rep el professorat?
Què significa en la pràctica la institucionalització de la formació permanent del professorat?

 

Objectius

El Congrés pretén fer una revisió dels objectius i de les noves tendències que s'estan donant en el camp de la formació permanent del professorat, específicament de la gestió i planificació. També vol reflexionar sobre la seva aplicació en la societat educativa actual i del futur, i generar espais de diàleg permanent a través de xarxes que permetin conèixer i analitzar, des d'una perspectiva teoricopràctica, la situació actual de la gestió i planificació de la formació permanent del professorat.

Els objectius del Congrés són els següents:

Crear un espai per a l'exposició, el debat i la reflexió d'idees, experiències i investigacions, o per a altres aportacions sobre la formació permanent del professorat en el segle XXI i, específicament, sobre la gestió i la planificació.
Fomentar la comunicació i la col·laboració internacional en l'àmbit de la gestió i planificació de la formació permanent del professorat.
Analitzar l'estat actual de l'organització i gestió de la formació permanent a Europa i Amèrica Llatina, i buscar elements que permetin identificar les noves tendències de formació i les pràctiques que se'n deriven.
Presentar experiències formatives innovadores de gestió i planificació que s'estiguin duent a terme en aquest àmbit.
Desenvolupar una anàlisi sobre el futur de la gestió i la planificació en l'àmbit de la formació permanent del professorat.
Analitzar la generació de coneixement pedagògic mitjançant la formació des de l'àmbit de l'experiència docent.
Difondre els coneixements i les aportacions científiques resultants del treball realitzat en el Congrés.

 
A qui va dirigit?

El Congrés pretén convertir-se en un espai en què puguin trobar-se les veus d'aquells i aquelles que, d'una manera o altra, participen en la gestió, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de polítiques i models de la formació permanent del professorat de tots els àmbits educatius.

Per tant, són destinataris del Congrés:

 

Formadors i formadores del professorat de tots els àmbits educatius i altres professionals dedicats a la recerca, la gestió, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de la formació permanent del professorat de tots els àmbits educatius.

 

 
Àmbits

1. Formació permanent i societat de la informació i el coneixement
2. Polítiques i processos de gestió i planificació per a la formació permanent del professorat
3. Avaluació de la formació permanent del professorat
4. Planificació i gestió de la formació de formadors
5. Models institucionals de formació permanent
6. Modalitats i itineraris formatius
7. Professionalització docent:
         Identitat docent
        Coneixement professional dels docents
         Ètica i deontologia
9. Aprenentatge reflexiu i formació permanent

Lloc i dates

El Congrés tindrà lloc a Barcelona, al Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona, durant els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2011.

Per a més informació: congresice@ub.edu