CAT/ENG

CAT

La imatge en moviment sempre ha estat un recurs narratiu tant per a descriure la realitat com per a reconstruir-la. Un recurs que no ha dubtat en adoptar forma de relat distòpic, no només
per a projectar les incerteses i angoixes davant del futur, sinó també per entendre els moments de crisi i col·lapse de les societats humanes al llarg de la història. D’acord amb això, el nostre present ens obliga a reflexionar sobre els processos històrics que han portat a les civilitzacions a replantejar la seva pròpia continuïtat. Amb el propòsit de contribuir a aquesta reflexió, des del Centre d’Investigacions Film-Història i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, impulsem la celebració del VIII Congrés Internacional d’Història i Cinema, sota el títol Col·lapses civilitzatoris, quan la distopia surt de la pantalla. Amb un plantejament interdisciplinari estructurat en diferents àmbits temàtics, presentats en forma de panels, volem apropar-nos al nostre objecte d’estudi a partir de materials audiovisuals cinematogràfics, televisius i en xarxa, que incloguin des de la ficció (pel·lícules i sèries) fins als
ocumentals i el món de la publicitat.

Per a completar informació podeu descarregar el tríptic: Circular Història i Cinema

__

ENG

The moving image has always been a narrative resource both to describe reality and to reconstruct it. A resource that has not hesitated to take the form of a dystopian narrative, not only to project the uncertainties and anxieties of the future, but also to understand the moments of crisis and collapse of human societies throughout history. Accordingly, our present forces us to reflect on the historical processes that led civilizations to rethink their own continuity. In order to contribute to this reflection, from the Centre d’Investigacions Film-Història and the Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, we promote the celebration of the VIII International Congress of History and Cinema, under the title Civilizational Collapses, when dystopia leaves the screen. With an interdisciplinary approach, organized in different thematic areas presented in panels, we want to address this object of study from cinematographic, television and Internet audiovisual materials, which include from fiction (films and series) to documentaries and the world of advertising.

To complete information you can download the leaflet: Circular Història i Cinema