Ponentes Miércoles 20 de Julio

Edmon Roch (director i productor d’Ikiru Films)

Rafael de España (Centre d’Investigacions Film-Història)

András Lénárt (Universidad de Szeged)