[contra] TAEDIUM

És un Grup de Recerca, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup emergent, en Història Medieval i Innovació Docent Universitària, format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...). Participen també en el grup becaris i estudiants de segon i tercer cicle que ens aporten, entre altres coses, les inquietuds del col·lectiu d’alumnes en la qüestió docent. Els nostres objectius es centren en foragitar el tedi de les aules i per aconseguir-ho considerem imprescindible traslladar el centre del procés d’aprenentatge del professorat a l’alumnat. Ens plantegem –des de la nostra experiència docent i investigadora- què i com volem que aprengui aquest alumnat, amb la finalitat de formar-los com a futurs professionals de la Història, la docència i la gestió cultural. Volem que aprenguin a adquirir coneixent històric, pretenem ensenyar a historiar. Creiem, doncs, que no ens hem de limitar només a la simple transmissió de coneixements, sinó que també cal incidir en la formació d’historiadores i historiadors, amb criteri, capacitat analítica i habilitats en el tractament de les fonts.

Investigadora principal: Teresa Vinyoles i Vidal, professora del Departament d'Història Medieval Paleografia i Diplomàtica.

Investigadors i investigadores:

Ignasi Baiges, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Mònica Baró, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Dolors Bramon, Departament de Llengües Semítiques

Júlia Cabaleiro , Departament de Ciències Socials, IES Pallejà

Elena Cantarell, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Mireia Comas, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Daniel Piñol, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Anna Rubió, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Marta Sancho, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Glòria Torres, Departament de Filologia Llatina

Ivan Armenteros, llicenciat en Història, becari del CSIC

Bruno De Nicola, llicenciat en Història

Carme Muntaner, llicenciada en Història, becària de Recerca i Docència de la UB