Cicle de Metó o cilce Lunar

Aquest cicle busca coincidències entre l’any solar i l’any lunar.

L’any solar tenia des d’antic una duració calculada en 365 dies i 1/4.

L’any lunar en tenia 354, atès que el mes lunar tenia 29 dies i mig.

Astrònom grec (s. V aC). Descobrí que 19 anys solars del calendari grec equivalien a 235 llunacions. Això vol dir que cada 19 anys solars la lluna tornava a passar per les mateixes fases en els mateixos dies i en les mateixes hores, amb la qual cosa s’ajustava el començament del curs de la lluna amb el del sol.

Aquest cicle va rebre el nom de cicle decimnonal, posteriorment anomenat cicle de metó o cicle metònic.

Fou donat a conèixer l'any 433 aC amb motiu dels Jocs Olímpics.

Amb posterioritat, el 2on Concili de Nicea (787) decidí aplicar el cicle de Metó com un element cronològic en l'era cristiana, i prengué com a punt de partida l'any 1 aC que era l’any més proper a la nostra era en què la lluna nova va tenir lloc el dia 1 de gener.

El cicle decimnonal té una sèrie d'elements, que són el número auri, les epactes i els regulars lunars.

El número auri, dit així perquè estava escrit en càracters daurats als calendaris antics, indica l'ordre que correspon a un any donat dins el cicle de Metó.

Per tant, atès que el cicle és de 19 anys, el NÚMERO AURIés un número entre l'1 i el 19

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

La fórmula per calcular-lo és:

a + 1 : 19

a = l'any del document

1 = any l'1 aC.

19 = els 19 anys del cicle

Aplicat al document:

1163 + 1: 19
     1164: 19
       024  61
         05

El cocient indica el nombre de cicles transcorreguts.

La resta indica el número auri de l'any donat (incorrecte en aquest cas)

Si la resta és 0, el número auri és el 19, el darrer del cicle.