Estructura del document (I)


En aquesta pàgina pots treballar l’estructura diplomàtica del document, és a dir, totes les parts i clàusules que formen part del protocol, text i escatocol.
Les parts del document ressaltades en color groc corresponen al protocol, en color blau s’indiquen aquelles que formen part del text i, finalment, les marcades en color vermell integren l’escatocol.