Transcriu


Un cop hagis fet la transcripció, en aquesta pantalla pots comprovar si l’has feta bé.


1002 novembre 21Hugbert, diaca, i Guilla venen a Vives una terra situada al territori de Barcelona, al terme de [Sant Martí de] Provençals, pel preu de deu mancusos.


A. Barcelona, ACA, Cancelleria, pergs. Ramon Borrell, carp. 6, núm. 65 olim 12 arm. Montblanc, sac Jesús, núm. 818, 122 × 305 mm. Bon estat de conservació.


Reg. Font i Bayell, Pergamins, núm. 65.


In n(omin)e D(omi)ni. Ego Uguberto levita et Guisla f(e)m(in)a vinditores sumus tib(i) Vivas e(m)ptore. P(er) hac scriptura vinditionis n(ost)re vindimus tib(i) t(er)ra n(ost)ra p(ro)pria q(uo)d habemus 2/ in t(er)ritorio Barchinonense, in t(er)minio de P(ro)ventialos, q(ui) m(i)h(i) advenit ad me Uguberto de co(n)dam genitori m(e)o et ad me Guisla p(er) m(eu)m X v(e)l p(er) om(ne)sque voces. Affro(n)tat 3/ ipsa t(er)ra d(e) parte circi in t(er)ra de Bellutia f(e)m(in)a sive de Mirabilia f(e)m(in)a, et hab(e)t dextros XXXI et medio, de aq(ui)lonis in t(er)ra de Emmo f(e)m(in)a, et hab(e)t dextros XVI, de meridie 4/ in t(er)ra de Guimara sive in t(er)ra de Guidalmare, et hab(e)t dextros XXXI et medio, de occiduo in t(er)ra de Guimara ia(m) dicto v(e)l in terra de Bellutia f(e)m(in)a, et hab(e)t dextros XVI 5/et medio. Quantu(m) istas afrontationes includunt et isti destri co(n)tine(n)t, sic vindim(us) t(i)b(i) p(re)dicta t(er)ra, tota ab integre, in p(ro)pt(er) pretiu(m) manchusos X d(e) auro 6/cocto a penso legitimo, q(uo)d tu n(o)b(i)s dedisti et nos ad p(re)sens manib(us) n(ost)ris accepim(us) est manifestum. Quem vero p(re)dicta t(er)ra que nos t(i)b(i) vindim(us) de n(ost)ro iure 7/ in tuo tradim(us) d(omi)nio et potestate(m) ab om(n)i integritate(m), ut quicq(u)id exind(e) facere v(e)l iudicare volueris lib(e)ra(m) in D(e)i n(omi)ne habeas plena(m) pot(e)statem, 8/ cu(m) exio et regressio suo, a p(ro)prio. Quod si nos vinditores aut ullusque homo q(ui) co(n)tra hac vinditione venerit ad inru(m)pendu(m), no(n) hoc valeat vendicare, 9/ sed co(m)ponat aut co(m)ponam(us) t(i)b(i) hec om(ni)a que t(i)b(i) vindim(us) in duplo cu(m) om(n)en sua(m) inmelioratione. Et in antea ista vinditio firma p(er)maneat om(n)iq(ue) t(e)mp(o)r(e). 10/

Facta vinditione XI k(a)l(en)das d(e)c(em)br(is), anno VII r(e)gn(an)te Rothberto rege.

S. Ubertus* levita, s(ig)+(nu)m Guisla f(e)m(in)a, 11/ nos q(ui) ista vinditione fecim(us) et firmare rogavim(us).

S+ Ermenardus* p(res)b(ite)r. (Crismó) Iohannes* levita sss. 12/ Sss. Paulo* sss. 13/

S+ Galindus levita, q(ui) hec scripsi et sss. die et anno q(uo)d supra.