Temàtiques

Els Eixos Tranversals i les Línies d’Actuació Temàtiques Consolidades (LATC) es constitueixen com les instàncies d’organització de l’activitat substantiva del Grup.

Els eixos transversals sòn els que orienten i donen contingut a tota actuació del grup. Les Línies d’Actuació Temàtiques Consolidades sòn les que desenvolupen articuladament un conjunt d’accions de recerca, formació i extensió i transferència, a partir d’activitats i projectes (la unitat mínima d’organització amb almenys un responsable al seu càrrec) i programes d’acció (al voltant de línies específiques de treball).