Altres Projectes i Activitats

Taller de Sociologia

El Taller de Sociologia és una experiència que funciona des del curs 2003-2004. És una activitat del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, coordinada pel Grup Copolis i programada i gestionada pels seus membres. És un espai de debat obert que no ha de considerar tancat, sinó un espai que només s’ha iniciat; reflexions fruit d’una construcció grupal en marxa. Es va decidir atorgar-li una integració multisectorial, alhora, que pluriterritorial, procurant la consolidació d’una representació permanent d’investigadors / es i professorat de diverses institucions i branques de la sociologia que, fins ara, han desenvolupat, en part, els objectius que van donar origen al Taller de Sociologia.

En congruència amb el seu objectiu genèric, assumir des de la comunitat acadèmica i les seves institucions, la comprensió dels problemes i la contribució a les solucions possibles als conflictes de la nostra realitat social actual, el Taller es proposa, entre altres, els següents objectius específics:

a) promoure la integració i acompanyar en la formació d’espais participatius entre el professorat i els doctorands / des;

b) millorar la capacitat formativa dels / les doctorands / es que estan portant a terme el Doctorat en Sociologia de la UB;

c) promoure la difusió i el coneixement dels estudis i investigacions dels diversos àmbits de la Sociologia i

d) promoure la participació de la comunitat acadèmica en la comprensió i anàlisi de la realitat social a la qual pertanyen.

Per complir els objectius proposats, des de la programació rotativa del Taller a càrrec d’Elisabet Almeda, de Dino Di Nella, de Pau Mari-Klose i d’Ana Collado (actual programadora del Taller per al curs 2008-2009), s’han convidat i han participar fins ara més de 50 investigadors / es de més de 20 països i Universitats diferents.

(Veure més sobre el Taller de Sociologia Aquí)

Seminari-Taller Permanent de Treballs Metodològics

El Seminari-Taller Permanent de Treballs Metodològics neix del compromís per donar respostes alternatives a les necessitats de formació i intercanvi professional dels investigadors / es socials, i especialment dels integrants del Grup. Amb una freqüència de dues sessions anuals, de forma ininterrompuda des de l’any 2005, i amb la participació de convidats especials, s’han exposat reflexions i experiències en metodologies d’investigació social. L’objectiu és conèixer estudis i investigacions en marxa o finalitzats recents que permetin comptar amb informació actualitzada i amb especial èmfasi en l’anàlisi de noves metodologies en les ciències socials. La seva Coordinació està a càrrec de Dino Di Nella.

6º Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) (2009-2010)

Aportacions per a la construcció de marcs teòrics: Gènere, feminisme i teoria social contemporània

5º Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) (2008-2009)

Metodologies, Recerca i periodisme: violència i terrorisme

4º Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) (2007-2008)

Construcció d’objecte d’estudis: aplicació de la categoria de gènere a les nocions de paternitat i maternitat

3º Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) (2006-2007)

Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Investigació activista

2º Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) (2005-2006)

Metodologies quantitatives: qüestionari per panell estadístic sobre infància i famílies

1º Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) (2004-2005)

Metodologies qualitatives: guió d’entrevistes en profunditat mares soles amb fills / filles a càrrec


Revista Electrónica “Benestar, Comunitat i Control Social”

Aquesta és una revista científica en format electrònic sobre Benestar, Comunitat i Control Social, de freqüència semestral, que encara està en la seva etapa fundacional i gestionant-se. L’objectiu és que durant el seu llançament compleixi tots els estàndards de qualitat i llindars dels llistats de revistes de referència en la matèria, perquè pugui ser indexada degudament. Les seves seccions seran a grans trets: a) articles de recerca científica, b) articles de reflexions originals sobre “problemes o qüestions” particulars, c) articles de revisió, d) notes d’investigació, i) comunicacions (letters), f) ponències (proceedings), g) resums de contribucions, h) ressenyes bibliogràfiques, i) discussions, posicions o manifestacions sobre punts particulars, j) traduccions o transcripcions de textos clàssics od’actualitat, k) editorial de la mateixa revista.