Investigació sobre Gestació Subrogada

El projecte d'investigació “Subrogació materna. Transformacions parentals a l'Estat espanyol del segle XXI” (Ref. CSO2014- 55556-P, I + D + I 2014-17, Ministerio de Economía y Competitividad) desenvolupat pel Grup de Recerca COPOLIS de la Universitat de Barcelona en el marc de l'iniciativa Mirrors ha estat finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, amb l'objectiu d'aprofundir en els reptes i canvis que les famílies formades a través de la gestació subrogada introdueixen en la societat espanyola actual, els seus perfils, les dificultats jurídico-socials que troben, les seves trajectòries reproductives i el sentit que té la maternitat i la paternitat, així com l'impacte social dels esmentats canvis.

Part d'aquest projecte consisteix en el disseny i aplicació d'una enquesta sobre gestació subrogada dirigida a famílies constituïdes a través de processos de gestació subrogada. Així mateix, es proposa la realització d'entrevistes en profunditat a mares i pares d'intenció, famílies, agències de gestació subrogada i altres actors clau.