Logo Universitat de Barcelona Centre de Recursos de Biodiversitat Animal imatge de maquetació
CRBA Home Dpt. de Biologia Animal Facultat de Biologia UB imatge de maquetació
  fotoNAT-UB: Wildlife Photography Awards
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
 
 
 
 
imatge de maquetació
Icona d'informació Information:

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona
Spain

Phone: +34 93 402 15 95
Fax: +34 93 403 57 40

crba@ub.edu

Opening hours:
Monday to Friday
from 09:00 to 13:00h
Monday to Wednesday
from 16:00 to 18:00h

 
imatge de maquetació

*** CLOSED ***


BASES

La Universitat de Barcelona convoca el 12è Concurs de Fotografia de Natura fotoNAT-UB2018 i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la Facultat de Biologia n'és el responsable de l'organització i de la realització.

Categories
Zoologia: fotografia d'animals.
Natura: paisatges naturals o lleugerament transformats -paisatges rurals-, la gea, la fauna i la flora silvestres i la relació de l'home amb la natura.

Participants
Tots els membres de la UB, és a dir els estudiants, el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i els membres del col·lectiu Alumni UB. També poden participar els alumnes i els exalumnes dels cursos de Fotografia de la Natura que organitza el CRBA.

Premis
Categoria de Zoologia:
•  Un primer premi de 600 €
•  Un segon premi de 400 €
•  Quatre accèssits de 100 € cadascun
Categoria de Natura:
•  Un primer premi de 600 €
•  Un segon premi de 400 €
•  Quatre accèssits de 100 € cadascun
Els premis podran ser declarats deserts pel Jurat.

Jurat
El Jurat estarà constituït per un fotògraf professional, un professor de la Facultat de Biologia (UB) i un professional del món de l'edició gràfica. Actuarà com a secretari (sense vot) el Director del CRBA.

Obres
Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies, una a cada categoria o ambdues a la mateixa. Cada fotografia només pot concursar en una de les dues categories. Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor i no han d'haver estat premiades ni publicades amb anterioritat.

PRESENTACIÓ
Les imatges es presentaran en format JPEG/JPG, amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg.

Identificació
El nom dels arxius de les fotografies presentades ha de començar amb les lletres ZOO per la categoria de Zoologia i amb les lletres NAT per la categoria de Natura. Després d'aquestes tres primeres lletres hi haurà el nom i els cognoms de l'autor. Finalment hi constarà un número d'ordre (1 o 2).
Exemple:
ZOOJoanPuigPerez1.jpg, ZOOJoanPuigPerez2.jpg

 

Tramesa
Cada fotografia s'haurà de presentar mitjançant un correu electrònic a l'adreça: crba@ub.edu
(cada concursant podrà enviar un màxim de dos correus electrònics). A l'Assumpte caldrà posar: 12è Concurs FotoNat UB
En el text del correu hi haurà de constar la següent informació:

1. Per a cada fotografia que es presenti, el nom de l'arxiu, un títol, el lloc i la data de realització.

2. Dades personals segons el col·lectiu:

Alumnes:
•  Nom i cognoms
•  Ensenyament
•  Curs
•  Facultat
•  NIUB
•  Telèfon

PDI:
•  Nom i cognoms
•  Departament
•  Facultat
•  Telèfon

PAS:
•  Nom i cognoms
•  Departament/Centre/Servei
•  Facultat
•  Telèfon

Alumni UB:
•  Nom i cognoms
•  Ensenyament i any de finalització
•  Codi d'Antic Alumne UB
•  Telèfon

Alumnes i exalumnes del cursos de fotografia del CRBA:
•  Nom i cognoms
•  Any i curs realitzat
•  Telèfon

3. En el correu s'hi adjuntarà el fitxer de la fotografia, en format JPG amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg.

Dates de presentació
De l'1 al 31 d'octubre de 2018.

Veredicte
El Jurat farà públic el seu veredicte el dimarts dia 18 de desembre de 2018 a les 19h a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia.

Selecció de Fotografies
Entre les fotografies presentades, el Jurat en farà una selecció de 40 (20 per cada categoria) que seran les finalistes del concurs. El CRBA comunicarà als autors d'aquestes fotografies la seva condició de finalistes. A partir de les fotografies finalistes el Jurat atorgarà, si s'escau, els premis corresponents.

Lliurament de premis
Els premis seran lliurats el dimarts dia 18 de desembre de 2018 a les 19h a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia. El mateix dia s'inaugurarà a la seu del CRBA una exposició de les fotografies guardonades. Oportunament s'anunciarà el dia i l'hora d'aquest acte.

Notes
•  Les imatges incloses en correus que no compleixin els 3 punts citats a l'apartat "Tramesa" o que s'enviin fora de termini NO SERAN ADMESES A CONCURS.
•  Les fotografies premiades, els accèssits i les seleccionades quedaran en poder del CRBA, que podrà publicar-les fent-hi constar el nom de l'autor/a.
•  Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d'autor i els drets d'imatge.
•  La UB s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.
•  Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics.
•  Pel sol fet de prendre part, els participants accepten les condicions d'aquestes bases i es comprometen a respectar-les.
•  El CRBA solucionarà qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases.

 


imatge de maquetació
 
fotoNAT-UB 2017: 1st Prize Zoology (Joan de la Malla)
1st Prize (Zoology) fotoNAT-UB 2018
Author: Oriol Massana

 
fotoNAT-UB 2017: 1st Prize Nature (Sergi Boixader)
1st Prize (Nature) fotoNAT-UB 2018
Author: Joan de la Malla

 
 
Check last edition's winners
 
Premis fotoNAT-UB 2018
 
 
 
 
 
Més Cursos de Fotografia de la Natura
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Editing: CRBA
Last update: 23.05.2019
imatge de maquetació
23.05.2019