Esteu aquí

Presentació i matrícula

 

Acords presos per la Comissió de Doctorat de la Facultat el 22 de maig de 2015 per tal de gestionar les tesis doctorals afectades pel límit de defensa de l’11 de febrer de 2016.

1. Programa nou: Estudis lingüístics, literaris i culturals (codi HDK0P)

Línia de recerca

101207 Construcció i representació d’identitats culturals

Aquesta línia aprofundeix en el domini de les eines de recerca en els nivells avançats i en l’anàlisi crítica de discursos literaris i culturals en unes societats cada cop més globalitzades i multiculturals, en què els fenòmens de coexistència de llengües i cultures configuren la construcció d'identitats plurals. Pretén consolidar les competències teòriques, critiques i culturals, així com les destreses de comentari de textos literaris i d’anàlisi comparativa de llenguatges artístics diversos (cinema, teatre, etc.) necessàries per dur a terme una tesi doctoral.

Coordinadora general del programa

Dra. Marisa Siguan [marisasiguan@ub.edu]

Coordinadora de la línia de recerca

Dra. Mireia Aragay [aragay@ub.edu]

Comissió Acadèmica de la línia de recerca

Règim de permanència

 • Estudiants a temps complet (TC): la durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de 3 anys a comptar des de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb la possibilitat que sigui autoritzada una pròrroga per un curs acadèmic més.
 • Estudiants a temps parcial (TP): els estudis poden tenir una durada màxima de 5 anys a comptar des de la formalització de l’admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, amb la possibilitat que sigui autoritzada una pròrroga per a dos cursos acadèmics més.

CURS 2015/2016

Matrícula de nou accés

 • Per sol·licitar l’accés al programa de doctorat, cal consultar prèviament aquí els requisits generals, i aquí o aquí la informació econòmica.
 • Primer període de matriculació: a determinar per l’Escola de DoctoratTambé es pot consultar a la Facultat de Filologia.
 • Segon període de matriculació: a determinar per l’Escola de DoctoratTambé es pot consultar a la Facultat de Filologia.
 • Per dur a terme la matrícula al programa de doctorat, cal consultar prèviament aquí la documentació i la informació acadèmica, i aquí o aquí la informació econòmica necessària.

Matrícula de segon any

 • Període de matriculació: a determinar per l’Escola de DoctoratTambé es pot consultar a la Facultat de Filologia.
 • Com a requisit per poder-se matricular, els estudiants han de lliurar un Pla de Recerca (modelsignat pel/per la director/a (o directors/res) i pel/per la tutor/a de la tesi, a la Secretaria de la Facultat, com a màxim el 18 de juny de 2015.
 • És imprescindible obtenir una valoració favorable del Pla de Recerca per part de la Comissió Acadèmica del programa per poder-se matricular del segon any.
 • Per dur a terme la matrícula al programa de doctorat, cal consultar prèviament aquí la documentació i la informació acadèmica, i aquí o aquí la informació econòmica necessària.

 

2. Programa antic: Construcció i Representació d’Identitats Culturals (codi H0X01)

Es tracta d’un programa de doctorat adaptat a l’EEES, que en el seu moment va obtenir tant la Menció de Qualitat (MCD2003-00381) com la Menció d’Excel·lència (MEE2011-0583) del Ministerio de Educación y Cultura. El programa aprofundeix en el domini de les eines de recerca en els nivells avançats i en l'anàlisi crítica de discursos literaris i culturals en unes societats cada cop més globalitzades i multiculturals, en què els fenòmens de coexistència de llengües i cultures configuren la construcció d'identitats plurals. Pretén consolidar les competències teòriques, critiques i culturals, així com les destreses de comentari de textos literaris i d'anàlisi comparativa de llenguatges artístics diversos (cinema, teatre, etc.) necessàries per dur a terme una tesi doctoral.

Línies de Recerca

100673 Construcció i representació de gèneres i d'imaginaris nacionals
100674 Pensament, literatura i altres discursos artístics
100675 Relacions interculturals i intertextuals: traducció, reescriptura i recepció del text literari

Comissió Acadèmica

Règim de permanència

 • Estudiants a temps complet (TC): 3 anys. El curs 2014/2015 és l'últim any per als estudiants que van iniciar el programa el curs 2012/2013 o anteriors. Els estudiants que es trobin en aquesta situació hauran de demanar autorització de dipòsit de la tesi abans del 30 de setembre de 2015, o bé sol·licitar pròrroga d'un any a la Comissió Acadèmica del programa
 • Estudiants a temps parcial (TP): 5 anys. Als alumnes que van iniciar estudis abans del curs 2012-13, se’ls comptabilitzen els 5 anys a partir del curs 2012/2013.
 • Estudiants d’anteriors regulacions (Reial Decret 778/1998): el termini de defensa de la tesi és l’11 de febrer de 2016.

CURS 2015/2016

Matrícula de tercer any i consecutius

 • Període de matriculació: a determinar per l’Escola de DoctoratTambé es pot consultar a la Facultat de Filologia.
 • Com a requisit per poder-se matricular, els estudiants han de lliurar un Informe de Seguiment (5 pàgines màxim), signat pel/per la director/a (o directors/res) i pel/per la tutor/a de la tesi, a la Secretaria del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, com a màxim el 18 de juny de 2015.

 • És imprescindible obtenir una valoració favorable de l’Informe de Seguiment per part de la Comissió Acadèmica per poder-se matricular el curs següent.

 • Per dur a terme la matrícula al programa de doctorat, cal consultar prèviament aquí la documentació i la informació acadèmica, i aquí o aquí la informació econòmica necessària.