Format i procediment de defensa de la tesi

Continguts preliminars

 • Portada/primera pàgina (model)
 • Dedicatòria (si escau)
 • Índex de continguts
 • Relació de material gràfic (si escau)
 • Agraïments
 • Resum:
  • En el cas que la tesi estigui redactada en català o castellà i opti a la Menció Internacional al Títol de Doctor/a, com a mínim el resum i les conclusions s’han de redactar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement
  • La Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona no en fixa l’extensió; pot coincidir amb el resum de 600 paraules que es demana per a la publicació de la tesi al Dipòsit Digital

Cos de la tesi

La tesi ha de cobrir, com a mínim, els següents aspectes:

 • Introducció general
 • Objectius
 • Marc teòric i metodològic
 • Desenvolupament argumental
 • Conclusions finals:
  • En el cas que la tesi estigui redactada en català o castellà i opti a la Menció Internacional al Títol de Doctor/a, com a mínim el resum i les conclusions s’han de redactar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement
 • Annexos (si escau)
 • Bibliografia:

Per a més informació:

Vegeu l’Article 35 de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona

Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, el/la doctorand/a ha de sol·licitar a la CA del programa l’autorització per dipositar‐la. Amb aquesta finalitat ha de:

 • Lliurar al Registre (Secretaria de la Facultat) la documentació que s’especifica aquí i, en cas d’optar a la Menció Internacional al Títol de Doctor/a, també la que s’indica a l’Article 49 de la Normativa Reguladora dels Estudis de Doctorat a la Universitat de Barcelona
 • Assegurar-se que el seu director/la seva directora enviï a la coordinadora, Dra. Mireia Aragay, el formulari de proposta de tribunal de 3 membres (programa nou) o bé el formulari de tribunal de 5 membres (programa en extinció) degudament emplenat  i els currículums (pdf) dels membres externs a la Universitat de Barcelona

La CA del programa ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de 20 dies a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud d’autorització de dipòsit al Registre. En cas de resolució favorable, es notifica al/a la doctorand/a per mitjans telemàtics.

En el termini màxim de 5 dies a comptar des de la comunicació de l’autorització per dipositar la tesi doctoral, l’EDUB fa públic el dipòsit de la tesi aquí i indica el lloc on està dipositat l’exemplar autoritzat i la data de finalització del dipòsit.

L’exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat per a un període de 7 dies, a comptar de l’endemà de la comunicació del dipòsit al web per part de l’EDUB. Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor/a pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut a la Comissió de Doctorat de la Facultat.

La Comissió de Doctorat de la Facultat, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització del dipòsit, i a la vista de la documentació rebuda, resol si autoritza o no la defensa de la tesi. La notificació al/a la doctorand/a es fa per mitjans telemàtics.

El/la doctorand/a, en el termini màxim de 10 dies a comptar de l’endemà de la data de recepció de l’acord que autoritza la defensa de la tesi, ha d’abonar els drets de lectura i ha de lliurar a Secretaria de la Facultat 3 exemplars de la tesi doctoral i del seu currículum (programa nou) (5 exemplars de cada en el cas del programa en extinció).

La persona de contacte a Secretaria de la Facultat és Gemma Barea

Extracte de l’Article 40 de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona

La CA del programa pot decidir que el tribunal estigui format per 5 o 3 membres. En tot cas, el nombre de membres acordat ha de ser el mateix per a tots els tribunals que avaluïn les tesis doctorals dels/de les doctorands/es d’un mateix programa.

 • Construcció i representació d’identitats culturals (programa en extinció): 5 membres
 • Estudis lingüístics, literaris i culturals (programa nou): 3 membres

Tribunals de 5 membres: 5 titulars (president, secretari i 3 vocals) i 3 suplents
Tribunals de 3 membres: 3 titulars (president, secretari i 1 vocal) i 2 suplents

En tots dos casos, el tribunal ha d’estar format per una majoria de membres externs a la Universitat de Barcelona.

Tots els membres del tribunal han de tenir el grau de doctor i experiència investigadora acreditada. Els membres externs a la Universitat de Barcelona hauran d’acreditar l’experiència investigadora mitjançant la presentació del currículum.