Inscripció

Envieu un correu electrònic a:

smartsocialcity@ub.edu

Cal adjuntar-hi:

  • Currículum vitae
  • 
Una carta breu de motivació