Referències bibliogràfiques genèriques 

A la presentació de la bibliografia dins dels textos, sovint no se li dona gaire importància. Acostuma a ser la part més poc acurada i harmònica del conjunt d’un text: no hi ha criteris homogenis i coherents, sovint hi falta informació imprescindible, formalment no se segueix un únic criteri, etc. Aquesta situació és comprensible, ja que es tracta d’una convenció, però justament per això val la pena d’establir uns criteris per unificar al màxim les diferents possibilitats.

Aquests criteris tenen com a objectiu principal oferir a la comunitat universitària unes normes i pautes homogènies i coherents per a les referències bibliogràfiques que es troben en els textos de llengua general i en aquells àmbits que no disposin d’una normativa específica.

Per assolir aquest objectiu cal tenir en compte d’entrada dos aspectes molt importants que condicionen els criteris establerts. En primer lloc, la bibliografia forma part d’un text més ampli, no és un document aïllat. En segon lloc, la llengua d’alguns dels elements de les referències bibliogràfiques ha de ser la mateixa que la del text.

La disposició dels elements d’una referència bibliogràfica és diferent segons si es tracta de llibres o monografies, publicacions periòdiques, parts de llibres o contribucions a monografies, articles de publicacions periòdiques, recursos electrònics, textos legals, pel·lícules, vídeos i DVD, etc.
Darrera actualització: 10-11-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Referències bibliogràfiques genèriques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=356> [consulta: 27 maig 2018].