Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
Ψ psi Vint-i-tresena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres complexos
per mil
isomorf
shekel [moneda d’Israel] Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
ξ csi Catorzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ζ zeta Sisena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
/ tal que
tant per mil
conjunt dels nombres racionals
° grau [sexagesimal] Unitat de mesura d’angles i d’arcs de circumferència. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1° = (π/180) rad)
Φ fi Vint-i-unena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
diferent, desigual
μ mi Dotzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
paràgraf V. §
Δ delta Quarta lletra (majúscula) de l’alfabet grec
àlef
conjunt dels nombres naturals
colon de Costa Rica i d’El Salvador Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
Τ tau Dinovena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
final de demostració
menor o igual
κ kappa Desena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
segon [sexagesimal] Unitat de temps. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1 ″ = π/648 000) rad)
Β beta Segona lletra (majúscula) de l’alfabet grec