Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
λ lambda Onzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
infinit
Γ gamma Tercera lletra (majúscula) de l’alfabet grec
idènticament igual, congru, còngrua
% percentatge
% tant per cent
Σ sigma Divuitena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt dels nombres enters
ι iota Novena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
nabla (gradient)
Α alfa Primera lletra (majúscula) de l’alfabet grec
major o igual
§ paràgraf V.
ω omega Vint-i-quatrena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
! factorial
Π pi Setzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
conjunt buit, conjunt nul
η eta Setena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
integral
£ lira [moneda d’Itàlia] V. | Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
> major que, més gran que
χ khi Vint-i-dosena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
] claudàtor de tancament V. [
Ξ csi Catorzena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
unió