Carpeta UB per a l’Aprenentatge i Competències

CUBAC neix d’una proposta institucional i formativa a partir de diverses evidències internes i externes sobre la necessitat de formar als agents implicats en els processos d’avaluació de la Universitat de Barcelona sobre el canvi de paradigma educatiu provinent de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i amb aquest de la incorporació del treball per competències a les diverses titulacions de grau.

Un antecedent clau del projecte és el portafoli digital de la Universitat de Barcelona utilitzat durant els darrers cinc anys. El portafoli és una eina contrastada metodològicament i amb tradició a la mateixa universitat, tant en la seva versió en paper com en format digital. La voluntat de fer-ne la versió tecnològica no va ser exposada pel simple fet de presentar una solució tecnològica sinó que es presenta com a element per a:

  • Plantejar una metodologia per a facilitar el treball i l’assoliment de competències específiques i transversals.

  • Permetre generar evidències per a l’avaluació continuada i formativa.

  • Millorar la capacitat d’autogestió dels aprenentatges per part de l’alumnat.

Per tant, s’entén que és un nou recurs tecnològic que pot millorar la funcionalitat que ofereix actualment el Campus Virtual a tota la comunitat universitària.

D’aquesta forma es planteja la necessitat de dissenyar i crear un projecte estratègic on resoldre certs aspectes claus per a la bona pràctica de l’avaluació per competències:

  1. La necessitat d’establir estratègies de política educativa per tal de disposar d’un catàleg de competències ajustades a les necessitats dels aprenentatges

  2. La necessitat d’una política que dissenyi un pla d’estudis que permeti i faciliti el desenvolupament de competències

  3. La necessitat d’establir una seqüència adequada entre competències, objectius, activitats d’aprenentatge i avaluació de resultats mitjançant uns protocols d’actuació específics

A partir d’aquí neix el projecte CUBAC: la Carpeta de la Universitat de Barcelona per a l’Aprenentatge i les Competències que vol dotar a un conjunt d’ensenyaments i projectes pilot d’una eina portafoli en suport digital per a gestionar les competències a assolir per part dels estudiants de la seva a carrera. Per tant, és un projecte que treballa per a la millora de la tasca d’avaluació dels docents i tutors implicats dels següents ensenyaments i projectes:

 

Objectius

El projecte sorgeix de la necessitat d’acreditar l’assoliment de les competències transversals mitjançant l’ús d’estratègies que integrin una metodologia, un assessorament pedagògic i un suport tecnològic. CUBAC planteja els següents objectius:

  1. Definir un procediment per a l’avaluació de les competències transversals

  2. Optimitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge, i la seva avaluació

  3. Oferir a l’estudiant un espai d’autogestió del seu aprenentatge

  4. Apostar per una metodologia centrada en l’autoreflexió de l’alumnat sobre el seu propi procés d’aprenentatge

 

Membres

El projecte CUBAC està coordinat pel Programa de Millora i Innovació Docent (PMID) amb la participació de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació), el CRAI (Centre de Recursos per l’Aprenentatge i Investigació), l’ATIC (Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, l’Agència de Polítiques de Qualitat) i finalment, per l’Àrea de Gestió Acadèmica.