• Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • RSS
Idioma
Projecte SUS-TER
Presentació

El projecte SUS-TER “Redes de conocimientos, habilidades y competencias para una valorización territorial inclusiva y sostenible del patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad” està coordinat per la Universitat de Florència (Itàlia) i cofinançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea. El projecte és una col·laboració entre 3 socis europeus (Universitat de Florència, Universitat de Barcelona i Diversité & Développement) i 6 socis de tres diferents països llatinoamericans: Universitat de Caldas i Universitat de Quindío (Colòmbia), Universitat Nacional de Costa Rica i Universitat de Costa Rica, Universitat Nacional de Mèxic i Universitat Iberoamericana (Mèxic).

Un dels objectius d’aquest projecte és el desenvolupament d’un curs pilot que s’orienta a formar “dinamitzadors/es territorials“, agents capaços de facilitar i acompanyar aquests processos de valorització territorial inclusiva i sostenible dels recursos locals rurals i, en particular, de el patrimoni cultural, dels productes d’origen i de la biodiversitat. Aquest programa formatiu correspon al primer dels dos cursos pilots de formació de dinamitzadors/es territorials del projecte SUS-TER i es desenvoluparà entre setembre i desembre de l’any 2020. S’estructura en una fase virtual i una altra presencial. Aquesta segona consisteix en un laboratori territorial (LABTER) que integra el coneixement i la pràctica i en on l’aula va el camp per treballar, interactuar i aprendre amb els actors locals del territori. El LABTER es desenvoluparà al novembre d’aquest any en el territori de l’paisatge cultural cafeter de Caldas (Colòmbia). En el cas que les circumstàncies de la COVID’19 ho permetin.

Aquest curs pretén respondre a una problemàtica contemporània important. El patrimoni biocultural de què disposen les zones rurals ha estat sub-utilitzat en uns casos i explotat de manera insostenible en d’altres. Perquè aquesta riquesa de el patrimoni biocultural s’expressi en benefici econòmic i social per a les comunitats rurals, es requereix desenvolupar capacitats en els mateixos actors locals per valoritzar-se de manera incloent i sostenible.

Objetiu del curs: Formar estudiants amb un nou perfil professional capaç de facilitar i acompanyar els processos de valorització territorial inclusiva i sostenible dels recursos locals rurals i, en particular, de el patrimoni cultural, dels productes d’origen i de la biodiversitat.

Format docent: virtual (10 setmanes) i presencial, en el LABTER que es desenvoluparà a Caldas, Colòmbia (2 setmanes). En funció de la situació de confinament per la COVID’19, el programa podria patir alteracions.

Docents: els/les docents seran especialistes de diferents disciplines i àrees temàtiques de les universitats i socis de el projecte SEUS-TER, amb la col·laboració d’experts/es de les seves entitats associades (nacionals i internacionals) i de mestres locals. A cada estudiant se li assignarà un tutor/a.

Idioma: castellà

Durada: 12 setmanes. De setembre 2020 a desembre 2020.

Requisits acadèmics d’accés: en en el cas dels 4 participants de la Universitat de Barcelona, ​​aquests han d’estar inscrits en els programes de Màster de Gestió de l’Patrimoni Cultural i Museologia o del Màster de Gestió Cultural. Aquests alumnes han de mostrar interès en els processos de desenvolupament territorial i en les iniciatives comunitàries o institucionals d’organització per a l’aprofitament sostenible dels recursos biològics, socioculturals i ambientals locals. Així mateix, altres requisits per a l’accés són:

 • Bon coneixement de l’idioma castellà (corresponent per almenys a el nivell B1 CEFR – Common European Framework of Reference for Languages)
 • Aptituds personals (capacitats toves de tipus relacional i empàtic, de les que es pugui desprendre un compromís per al treball en els territoris).
 • Tenir accés a computador i internet (mínim de banda ampla o de gigues requerits).
 • Coneixement en l’ús d’internet i paquet bàsic d’Office.
 • Tenir passaport vigent
 • Disponibilitat de temps (350 hores).
 • Disponibilitat per traslladar-se fora de país durant 2 setmanes consecutives (10 a el 21 de novembre.

Preu: La participació en el curs és gratuïta. Les despeses de viatge i estada durant el laboratori territorial aniran a càrrec del projecte SUS-TER fins a un màxim de € 2.270.

Acreditació: el curs oferirà als estudiants un certificat d’assistència amb declaració d’equivalència en crèdits ECTS, càrrega horària total per estudiant i syllabus (resum) del curs. El certificat d’assistència serà emès per la coordinació de el projecte SUS-TER.

Així mateix, la Universitat de Barcelona convalidarà aquest curs com a pràctiques professionals del màster en què estigui inscrit l’alumne.

Addicionalment, s’està treballant en la possibilitat d’una doble certificació d’un Diplomat Internacional de la Universitat de Caldas (Colòmbia) i d’un Corso di Perfezionamento de la Universitat de Florència (Itàlia) que permeti certificar l’assistència.

 

Estructura

Mòdul 1: Introducció al Curs (10h de treball)

Objectiu: Introduir els objectius, els continguts i les eines de el Curs

Mòdul 2: El desenvolupament territorial basat en la valorització del patrimoni cultural, els productes d’origen i la biodiversitat (56h de treball)

Objectiu: Apropiar críticament dels conceptes clau de desenvolupament territorial basat en el patrimoni cultural, els productes d’origen i la biodiversitat

Mòdul 3: Conèixer el territori (68h de treball)

Objectiu: Identificar, caracteritzar i mapejar actors i recursos d’un territori delimitat per ressaltar les seves potencialitats i acompanyar la seva apropiació

Mòdul 4: Connectar actors i recursos (64h de treball)

Objectiu: Elaborar una estratègia de desenvolupament des d’un enfocament territorial que mobilitza i connecta actors i recursos socials, culturals i naturals del territori, garantint inclusió i sostenibilitat

Mòdul 5: Laboratori Territorial (LABTER) (72h de treball)

Objectiu: Contribuir al coneixement i comprensió d’un territori a partir de l’aplicació dels coneixements adquirits en diàleg amb els principals actors locals, a través d’un intercanvi horitzontal de sabers que puguin generar beneficis mutus, tant als estudiants com a territori

Mòdul 6: Promoure el territori (80h de treball)

Objectiu: Dissenyar i implementar un pla d’inserció a mercats que mobilitzin valors ètics assentats en els patrimonis bioculturals territorials, a través de la producció de béns i serveis, innovant des del coneixement local sota criteris de sostenibilitat

Total hores de treball 350h
Llegir més
Llegir menys
Metodologia del curso

El Curs SUS-TER es caracteritza per l’ocupació d’eines metodològiques innovadores amb un fort component pràctic, sota la lògica del “aprendre fent”, que propiciïn un aprenentatge significatiu i des d’una dimensió crítica.

El curs contempla dues modalitats:

 • Virtual (10 setmanes): distribuït per 5 mòduls, en els quals es desenvoluparan classes a distància, en línia, fòrums de discussió i tallers a través de la plataforma e-learning Moodle i amb el suport dels docents de cada mòdul i un grup de tutors.
 • Presencial (2 setmanes): correspon al mòdul del Laboratori Territorial (des d’ara LABTER), el qual es desenvoluparà en el territori de l’paisatge cultural cafeter, a Caldas Colòmbia. El LABTER és una metodologia presencial que considera:
  • Un treball integrat, de base territorial i pràctica, entre mestres locals, docents i estudiants.
  • El saber-fer dels territoris, la valorització del coneixement i les experiències tradicionals, però també les iniciatives locals innovadores.
  • La visibilització del territori i els seus actors, a partir d’una massa crítica de processos i experiències en curs.

La promoció del desenvolupament de la creativitat i l’empatia grupal, a través d’un diàleg horitzontal entre actors diversos (representants del territori, organitzacions locals, institucions d’educació i formació, empreses, entitats publiques) i poblacions diferenciades (dones, joves, pobles indígenes , afrodescendents, productors d’escales diferents …)

El desenvolupament de xerrades magistrals, exercicis interactius entre els/les estudiants i amb la/es docents, visites guiades a casos d’estudi seleccionats, lectures crític-analítiques de casos seleccionats, Fòrums de polítiques públiques i governança territorial amb líders estratègics.

Evaluació

Es considera una avaluació per cada mòdul que, en total, equivaldrà al 50% de la nota final del curs i un treball final aplicat que correspondrà a l’altre 50%.

L’estudiant serà avaluat/da de manera contínua en cada mòdul en les tasques que els/les docents definiran, i en un projecte final de el Curs. La nota final de cada mòdul prendrà igualment en compte la participació dels estudiants en les classes i en els fòrums de discussió.

El projecte final de el Curs serà un document que els/les estudiants iniciaran amb el mòdul 2 i portaran fins al final, principalment a través dels tallers. El projecte final de el Curs serà sobre un dels vuit territoris referencials de les universitats sòcies, però també es tindrà la suficient flexibilitat per a què les/els estudiants escullin un altre territori.

Preinscripció i criteris de selecció

Els/les postulants hauran d’enviar abans de el 25 de juny de 2020 el correu museologia@ub.edu els següents documents:

Formulari de postulació. Descarregar formulari de postulació aquí.

Currículum vitae

Carta motivacional que expressi les motivacions per cursar el programa (entre 1000 i 1500 paraules). A la carta de motivació, l’aspirant haurà de presentar arguments que guardin relació amb els propòsits del Projecte SUS-TER, considerant que el curs està dirigit a estudiants compromesos amb el desenvolupament territorial rural, principalment orientat a promoure:

 • Iniciatives de desenvolupament que involucrin la mobilització d’actors al voltant de la producció i oferta de béns i serveis derivats de l’ús sostenible dels recursos patrimonials locals
 • Processos sociocomunitaris de valorització multidimensional dels recursos socioculturals i naturals disponibles
 • Processos de suport a la consolidació de propostes comunitàries o institucionals d’apropiació i ús sostenible el patrimoni biològic, sociocultural i ambiental

Carta de compromís en la què l’estudiant es compromet a participar en totes i cadascuna de les activitats que siguin programades en el marc de el curs. Descarregar carta de compromís aquí

Còpia de les qualificiacions del grau i màster

Avaluació i selecció: El procés de selecció es durà a terme entre els dies 26 de juny i 7 de juliol de 2020. El comitè avaluador (compost per l’equip UB SUSTER i la coordinació dels Màster de Gestió de l’Patrimoni Cultura i Gestió Cultural), considerarà la documentació aportada pels postulants i, de ser necessari, una entrevista personal via videoconferència. Es realitzarà una llista de candidats/es admesos i una llista d’espera.

Els resultats es lliuraran a partir de l’dia 8 de juliol de 2020, via correu electrònic. Al seu torn, el comitè avaluador elaborarà una nota per a la comunicació massiva dels resultats definitius, a través del web i les xarxes socials dels SUS-TER.

Facebook
Calendari

Publicació convocatòria: 12 de juny de 2020

Tancament de la convocatòria: 25 de juny de 2020

Publicació de resultats de la convocatòria: 8 de juliol de 2020

Inici del curs: Principis de setembre de 2020

LABTER (Caldas, Colombia): 10 al 21 de novembre de 2020

Final de curs: 18 de desembre de 2020

Per sol·licitar més informació sobre el projecte SUS-TER: www.suster.org

I sobre el curs i el seu procés de postulació escriure  a Alejandra Canals, al correu: museologia@ub.edu