Programa de Gestió Cultural

Universitat de Barcelona

FAQ

 • Disposa el programa d’una oferta pròpia de beques?

Si, en tots els cursos presencials o semipresencials. No en els programes a distància. Veure més informació en l’apartat corresponent a cada curs

 

 • Quines sortides laborals té el camp de la gestió cultural?

El camp de la gestió cultural té un ampli ventall de sortides professionals, malgrat que en un moment de crisi econòmica com l’actual, és cada cop més difícil. Entre les possibles sortides destaquen:

 • Directiu, tècnic o administrador de serveis, equipaments i projectes culturals -públics, cívics o empresarials-
 • Programador i/o productor d’esdeveniments culturals (artístics, humanístics, festius, patrimonials, turisticoculturals…).
 • Gestor cultural territorial.
 • Programador i animador de dinàmiques interculturals i d’activitats socioculturals.
 • Investigador en l’àmbit de la gestió i les polítiques culturals.

 

 • Disposa el programa de gestió cultural d’una oferta per fer pràctiques?

Malgrat que només un curs inclou en el currículum la obligació de realitzar un nombre mínim d’hores de pràctiques (Màster oficial en gestió cultural), es disposa d’un programa específic de pràctiques professionals a lliure disposició dels alumnes. En cas d’estar interessat, un cop matriculat al curs, cal posar-se en contacte amb el coordinador de pràctiques per dissenyar conjuntament la millor estratègia possible.

 • Quina diferència hi ha entre els títols oficials i el títols propis de la universitat?

Tots dos són títols acreditats per la universitat que expedeix la titulació. Fins l’any 2007 a Espanya només existien títols propis de postgrau universitari, programes finançats exclusivament per les matrícules dels alumnes, ajudes específiques o recursos de les pròpies universitat. Aquests programes (màsters o diplomes de postgrau), que continuen oferint-se ja que s’acoblen millor a la formació continua, estan acreditats per les agències de postgrau de cada universitat i compten amb un mix de professors universitaris i de professionals en actiu.
Els nous màster oficials, passen a formar part de l’oferta subvencionada de les universitats públiques. A la pràctica vol dir que els seus docents són tots ells professors universitaris i que han de ser acreditats per les agències d’avaluació universitària (AQU o ANECA). Per accedir al doctorat, és imprescindible realitzar un màster oficial de com a mínim 60 crèdits, seguint un perfil de recerca.

 • A nivell de mercat, hi ha cap diferència entre el màster oficial i el màster propi?

Només en el nombre de crèdits de cada curs. El prestigi de cada curs depèn del seu professorat i de l’avaluació imparcial realitzada pels propis graduats i per les organitzacions culturals que els contracten.

 

 • Es poden reconèixer els crèdits obtinguts entre títols propis i títols oficials?

La legislació espanyola és molt estricte en la convalidació de crèdits. Així, doncs, per accedir a un títol oficial només permet convalidar un 15% dels crèdits obtinguts en una titulació pròpia.

 

 • Què són els crèdits ECTS?

El Sistema europeu de transferència de crèdits (European Crèdit Transfer System) homologa a nivell europeu tots els estudis superiors. Això permet homologar títols ja que arreu del continent un crèdit acadèmic compta el mateix. Cada crèdit correspon a entre 25 i 30 hores de dedicació de l’alumne. Un curs acadèmic complet, a plena dedicació, comporta 60 crèdits ECTS.

 • Es possible fer un pagament del curs a terminis?

El curs no es pot pagar a terminis. La manera de fer el pagament és el 10% a la preinscripció (en aquesta edició parlem de 345 euros) i la resta complerta en les dates de matriculació sempre abans de començar el curs.
L’alumne pot accedir a una financiació que ofereix el Banc Santander Central Hispano

 

 • Com es pot fer arribar un suggeriment, opinió o queixa?

El programa disposa de diversos mecanismes de seguiment i avaluació de la seva qualitat. En cada curs es realitza una enquesta de satisfacció de l’alumnat, es realitzen sessions de tutoria individual i col·lectiva, i es poden fer arribar les possibles opinions o queixes a la direcció del programa enviant un mail a gestiocultural@ub.edu

© 2017 Programa de Gestió Cultural / Contacte / Avís legal
Web: David Oliveras | Carles Salas