Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals
Crèdits: 30
Presentació

Amb més de 15 anys d’experiència, aquest postgrau ofereix una formació que incorpora tant la reflexió conceptual i els debats participatius, com l’anàlisi pràctica: producció tècnica d’un mini espectacle real, visites organitzades, casos pràctics o exercicis de simulació, entre altres. El curs compta amb un equip docent format per professionals en actiu amb una gran experiència en la programació i producció d’espectacles en viu i festivals. Entre els docents acadèmics destaquen professors amb una àmplia trajectòria internacional de recerca i consultoria, que en posat en marxa projectes com Profestival.net. Addicionalment, es compta amb la complicitat de festivals i fires (entre d’altres, el Festival de Cinema de Sitges, Festival Cruïlla, FiraTàrrega, Primavera Sound, Offf Festival, Fira Manresa, Vida Festival, Grec Festival, Temporada Alta, Trapezi…), d’equipaments (Mercat de les Flors, El Gran Teatre del Liceu, Sala Hirsohima, Nau Ivanov, Fabra i Coats, Salamandra, Sala Clap, La Seca, La Sala Beckett, l’Antic Teatre, la Central del Circ…) i d’altres organitzacions del sector (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, ESMUC, The Project, Club Tr3sc, Cases de la Música…).

La finalitat del programa és formar professionals amb una mirada àmplia, de 360 graus, capaços de contextualitzar l’estratègia de gestió en un entorn local i alhora col·laborar en xarxa a escala internacional; és a dir, ser capaç de definir, dimensionar i avaluar amb èxit el model més adequat per a cada projecte. Tot plegat permet als participants una experiència d’aprenentatge col·lectiva molt integrada en la realitat del sector.

Finalment, la superació del curs ofereix, en el cas de continuar la formació, la possibilitat de:

A) ACCEDIR DIRECTAMENT al segon any del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

B) CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) dels postgraus següents: “Disseny de projectes culturals”, “Territoris creatius i turisme cultural” o “Gestió i cooperació cultural internacional”.

(veure document explicatiu)

 

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Format docent: presencial i semipresencial (a distància amb tres setmanes presencials)
 • Idioma: català i castellà (versió presencial i en funció del mòdul) i anglès (versió a distància)
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma d’extensió universitària.
 • Preu: 3.850€ (forma de pagament: 10% para reservar la plaça; 40% abans d’iniciar el curs; dos qüotes del 25% durant el curs)
 • Sortides professionals: Productor i gestor d’espectacles i esdeveniments culturals.
Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a dia, de forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultura cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.
Metodologia
Semipresencial

Avantatges de la formació a distància:

 • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de cada participant.
 • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en l’exercici professional contemporani.
 • Fer possible que aquelles persones que viuen en països o llocs allunyats o amb incompatibilitat horària, puguin accedir a una formació de qualitat.

 

Avantatges de les 3 setmanes presencials a Barcelona:

 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions.
 • Viure per uns dies el dinamisme de Barcelona, una metròpolis cultural cosmopolita amb molts projectes de referència.
Programa

A. FESTIVALS I ESPECTACLE EN VIU (3 crèdits)

 • Estructura i dinàmica del sector
 • Análisi dels actors
 • Visites a organizaciones culturals

 

B. ESTRATÈGIES DE PROGRAMACIÓ I ANÀLISI D’AUDIÈNCIES (4 crèdits)

Estratègies de programació artística

 • Fonaments de programació artística: tendències estètiques i lògiques de programació
 • El procés de programació i la “caixa negra” dels programadors
 • Programació segons producte, formats i tipologia d’activitats
 • Anàlisi comparada d’estratègies de programació de festivals
 • Anàlisi comparada d’estratègies de programació d’equipaments territorials
 • Cooperació i xarxes de programació: polítiques, agents, paquets …
 • Innovació en continguts

 

Audiències i desenvolupament territorial

 • Estratègies de desenvolupament de públics
 • Anàlisi de dades i estratègies del desenvolupament de públics
 • Estratègies d’empoderament i desenvolupament territorial i comunitari
 • Residències artístiques: impuls a la creació i desenvolupament territorial
 • Presentació i debat d’anàlisi de casos i assaig

 

C. PRODUCCIÓ EXECUTIVA (4 crèdits)

Models i estratègies de producció executiva

 • Models de producció i coproducció, i perfils de productor
 • Disseny i planificació d’una producció escènica
 • Disseny i planificació d’un festival
 • Disseny i planificació d’un esdeveniment únic
 • El procés d’explotació i gira d’una producció escènica
 • La producció internacional
 • Exercici de simulació: Simproducció

 

Producció tècnica

 • Característiques tècniques i adequació dels espais
 • Infraestructura escènica i gestió de recursos tècnics
 • Fitxa tècnica i programació
 • Seguretat i riscos
 • Manteniment i reposició d’infraestructures
 • Taller de disseny d’una producció

 

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

 

Economia de la cultural

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

 

Empoderaments i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

 

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

Introducció al disseny estratègic

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
 • Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
 • Aproximacions, variables i indicadors d’avaluació
 • Plans estratègics territorials i sectorial
 • Grups d’interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència
 • Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
 • Planificació de l’elaboració del projecte
 • Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
 • Contextualització i institucionalització del projecte
 • Opcions estratègiques
 • Operativització dels recursos: cronograma, pressupost,
 • Taller-seminari

 

Anàlisi de projectes i referents culturals

 • Observació de camp de projectes
 • Anàlisi crítica de casos i experiències
 • Propostes de millora
 • Anàlisi internacional comparada

 

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

 

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

 

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicación digital i convencional
 • Gestió del patrocini

 

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN PRODUCCIÓ I GESTIÓ D’ESPECTACLES I FESTIVALS (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació
Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural -veure llistat-. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que estiguin a l’abast des del programa.

CENTRES DE PRÀCTIQUES
Associacions, fundacions, ateneus...
Recerca i formació (centres, universitats, facultats, departaments...)
Companyies i grups musicals
Comunicació i difusió (gabinets de premsa, projectes de difusió…)
Cooperació internacional (Embaixades, consulats, cases, instituts estrangers…)
Espais d'exhibició (I)
Espais d'exhibició (II))
Espais d'exposició
Espais de creació
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (I)
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (II)
Gestió patrimonial i documental (museus, espais arqueològics, arxius, biblioteques)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Indústries culturals (empreses, edició…)
Graduats del programa

Entre els graduats del postgrau destaquen professionals que ocupen actualment llocs de responsabilitat importants en projectes com La Capsa del Prat, el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, Ateneu Popular de Nou Barris, L’Auditori, Fira Barcelona, Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa, Tres per 3, o han desenvolupat els seus propis projectes com la Maleta dels espectacles, Xtrarradio Xpectacles, Serielizados Fest, Ciclo de Jazz Contemporáneo Noruego en Off de La Latina, Activa La Cultura SCP – Gestión cultural, The Escape Hunt Experience Barcelona, Mesmoviment…

 

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Pep Salazar

Director OFFF festival.

Coordinador acadèmic i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Mike Ribalta

Responsable de l’Àrea de Professionals de Fira Tàrrega.

Tutor acadèmic de la versió semipresencial i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Francesc Benlliure

Responsable de projectes de Transferència tecnològiques en la Fundació Bosch i Gimpera

Tutor de projectes del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció de festivals d’arts escèniques i música

Coordinador de pràctiques i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Jaume Colomer

Professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona i consultor cultural especialitzat en arts escèniques.

Coordinador de mòdul i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Sandra Costa

Directora La Costa Comunicació.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Beatriu Daniel

Gestora cultural especialista en gestió i producció d’espectacles d’arts escèniques.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Josep Domènech

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Nadala Fernández

Directora Tempus Fugit produccions.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

 

Gerard Fornés

Cap de Producció de Marketing Land Solutions SLU.

Tutor de projectes del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Mònica Garcia Massegué

SotsDirectora a la Foundation Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Xema Gil

Consultor i formador. Especialista en estratègia, qualitat i millores de gestió.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

 

Jordi Herreruela

Director del Festival Cruïlla.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

 

Juli Macarulla

Gerent de la Sala Beckett.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Oriol Martí

Director executiu de Fira Tàrrega

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Àngel Mestres

Director de Trànsit Projectes.

Coordinador de mòdul i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Jordi Planas

Director de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre.

Coordinador de mòdul i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Andreu Puig

Administrador Museu d’Història de Barcelona.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Mercè Puy

Gestora cultural especialista en gestió i producció d’espectacles d’arts escèniques.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

 

Joan Rimbau

Responsable de producció en el Gran Teatre Liceu de Barcelona.

Docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Antoni Tarrida

Responsable de producció del Mercat de les Flors.

Tutor de projectes i docent del Postgrau en Producció i gestió d’espectacles i festivals.

Facebook
Calendari

 

 • Preinscripció: Fins al 12 de setembre del 2018
 • Inici de curs: 8 d’octubre de 2018
 • Final de curs: 22 de maig de 2019
 • Horari sessions postgrau presencial: dilluns i dimecres de 16h45 a 21h00.
 • Setmanes presencials intensives de la versió a distància: del 12 al 30 de novembre de 2018, de dilluns a divendres de 09h30 a 14h i de 15h30 a 17h30.
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

 

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà a tots els participants amb la màxima anticipació possible.


Preinscripció i matriculació

Accepto els terminis i condicions legales


Vull rebre comunicacions comercials i publicitaries del Institut de Formació Contínua relacionats amb la formació

* Camps obligatoris