Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural
Crèdits: 30
Presentació

El Diploma de postgrau en Territoris creatius i turisme cultural s’assenta en dos eixos claus:

 • D’una banda pretén el desenvolupament de territoris creatius: ciutats, espais alternatius o xarxes inductores de clusters creatius. Aquestes són realitats fruit de la convergència entre un humus artístic, emprenedors innovadors i polítiques públiques i privades imaginatives. El curs aprofundeix en les condicions endogenes de base i en el seu potencial transformador des d’una mirada crítica sobre les estratègies implementades, analitzant casos de bones i males pràctiques. Sobre aquesta base, el programa potencia el disseny de projectes integrals, sostenibles en l’ús dels recursos culturals, socials, econòmics i ambientals. Així mateix, es pretén l’anàlisi i implementació d’estratègies polítiques de suport a la indústria cultural i creativa, en diàleg amb estratègies de desenvolupament econòmic, cultural i turístic. Tot això en escenaris propensos a la creació artística, a la posada en valor del patrimoni i a la implementació de projectes innovadors.
 • El segon gran eix del curs és l’anàlisi de les estratègies i la gestió de projectes de turisme cultural. Des d’una perspectiva interdisciplinària s’avaluen aquelles estratègies i aquells projectes internacionals més reeixits en àmbits com: el turisme patrimonial tangible i intangible, el turisme d’experiència –gastronòmica, artística o de festivals –, el turisme comunitari, la gestió de paisatges culturals i d’itineraris turístic-culturals, així com en les relacions entre turisme, artesania i pràctiques artístiques. L’objectiu del curs consisteix a acompanyar el disseny de projectes viables de turisme cultural, en diàleg amb el desenvolupament territorial i creatiu de cada lloc.

L’equip docent del Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural, amb els professors Lluís Bonet, Montserrat Pareja-Easteway i Jordi Tresserras al capdavant, té una llarga experiència de recerca, docència i consultoria aplicada en els àmbits del turisme cultural, les ciutats i territoris creatius i la gestió cultural. Entre les seves responsabilitats destaquen l’Observatori de turisme cultural de la European Cultural Tourism Network, IBERTUR-Xarxa de patrimoni, turisme i desenvolupament sostenible, i la participació en dues càtedres UNESCO en el tema i en diversos comitès internacionals (ATLES, ICOMOS …).

Finalment, la superació del curs ofereix, en el cas de continuar la formació, la possibilitat de:

 A) ACCEDIR DIRECTAMENT al segon any del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

 B) CONVALIDAR els mòduls comuns (Bases conceptuals; Disseny estratègic; Introducció a la gestió de recursos) dels postgraus següents: “Disseny de projectes culturals”, “Producció i gestió d’espectacles i festivals” o “Gestió i cooperació cultural internacional”.

(Veure document explicatiu)

 • Nombre de crèdits ECTS: 30
 • Format docent: presencial
 • Idioma: castellà
 • Durada: 1 curs
 • Requisits acadèmics d’accés: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma d’extensió universitària.
 • Preu: 3.850€
 • Sortides professionals: Planificador d’estratègies de foment del turisme cultural i les ciutats creatives. Gestor de projectes en turisme cultural i desenvolupament de territoris creatius.
Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a dia, de forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultura cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.
Programa

A. SECTORS I ACTORS CREATIUS I TURÍSTICS (3 crèdits)

 • El panorama dels sectors creatius i els seus agents
 • Anàlisi de tipologies lògiques i dinàmiques culturals
 • La creativitat com a recurs turístic
 • Visites a projectes creatius, culturals i turístics
 • Presentació i debat de les recerques sobre el sector

B. TURISME CULTURAL (4 crèdits)

Indústria i dinàmiques turístiques

 • El fenòmen turístic: dinàmiques, tipologies i geografies
 • Recursos, productes, segments i mercats turístics
 • Les polítiques turístiques

Del recurs cultural al producte turístico-cultural

 • El patrimoni material com a recurs
 • El patrimoni intangible com a recurs
 • Espectacles i festivals com a recurs
 • Estratègies de desenvolupament de producte turístico-cultural

Impactes i polítiques de turisme cultural

 • Usos socials, turisme cultural i desenvolupament
 • Polítiques i recomenacions internacionals de foment del turisme cultural
 • Estratègies de foment del turisme cultural local
 • Anàlisi de casos d’experiències i bones pràctiques

C. TERRITORIS CREATIUS (4 crèdits)

Desenvolupament urbà i innovació

 • De les teories de localització als factors soft i les xarxes
 • Ciutats creatives: paradigmes i crítiques
 • Creativitat, innovació i sostenibilitat: tensions i sinèrgies
 • Sinergies territorials: la quadruple hèlix

Ecosistemes creatius

 • Nous modes de producció: emprenedoria i organització empresarial
 • De la cadena de valor a la “projectificació”
 • Agents, connectivitat i xarxes
 • Anàlisi d’espais col·laboratius

Estratègies d’atractivitat

 • Polítiques de desenvolupament creatiu local
 • Dinàmiques d’intervenció territorial: cadenes de valor i estratègies catalitzadores
 • Experiències i bones pràctiques de desenvolupament creatiu

D. BASES CONCEPTUALS (4 crèdits)

Política cultural

 • Evolució històrica de la intervenció governamental en cultura
 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

Economia de la cultural

 • Introducció a l’anàlisi econòmica de la cultura
 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

Fonaments

 • Referents filosòfics, sociològics i antropològics de la cultura
 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Sistema artístico-patrimonial i paper de la gestió cultural
 • Dinàmiques culturals contemporanies

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

Introducció al disseny estratègic

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
 • Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
 • Aproximacions, variables i indicadors d’avaluació
 • Plans estratègics territorials i sectorial
 • Grups d’interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència

Metodologia d’elaboració d’un projecte cultural

 • Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
 • Planificació de l’elaboració del projecte
 • Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
 • Contextualització i institucionalització del projecte
 • Opcions estratègiques
 • Operativització dels recursos: cronograma, pressupost,
 • Taller-seminari

Anàlisi de projectes i referents culturals

 • Observació de camp de projectes
 • Anàlisi crítica de casos i experiències
 • Propostes de millora
 • Anàlisi internacional comparada

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

Introducció a la gestió de recursos humans

 • Organigrames i models d’oganització
 • Anàlisi de perfils i competències
 • La gestió de persones: responsabilitats, tasques, horaris i retribucions
 • Lideratge i gestió d’equips

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicación digital i convencional

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN TURISME CULTURAL I TERRITORIS CREATIUS (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació
Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural -veure llistat-. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que estiguin a l’abast des del programa.

CENTRES DE PRÀCTIQUES
Associacions, fundacions, ateneus...
Recerca i formació (centres, universitats, facultats, departaments...)
Companyies i grups musicals
Comunicació i difusió (gabinets de premsa, projectes de difusió…)
Cooperació internacional (Embaixades, consulats, cases, instituts estrangers…)
Espais d'exhibició (I)
Espais d'exhibició (II))
Espais d'exposició
Espais de creació
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (I)
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (II)
Gestió patrimonial i documental (museus, espais arqueològics, arxius, biblioteques)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Indústries culturals (empreses, edició…)
Graduats del programa

Entre els graduats del màster, existeix un gran nombre de professionals amb càrrecs de responsabilitat a diferents equipaments i projectes culturals nacionals i internacionals com són, entre d’altres, Trivium, Menorca Talaiòtica, Universitat d’Andorra, Sueños y Quimeras S.C. de México, Museu de Llavaneras,  ‎El Generador – Consultoria, producció i gestió de projectes turístics i culturals, Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (Portugal), Programa Patrimônio em Rede do Governo do Estado de São Paulo (Brasil), NOX International, Gobierno de ArgentinaDirección de Arte Cultura y Patrimonio del Gobierno de Colombia

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic del Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural.

Jordi Tresserras

Professor del Departament d’Història i Arqueologia i Especialista en Turisme Cultural. Director IBERTUR i del LABPATC de la Universitat de Barcelona.

Coordinador acadèmic del Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural.

Montserrat Pareja

Professora del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Coordinadora acadèmica  del Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural.

César Abella

Fundador i director general de Trivium.

Tutordel Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural.

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en la gestió i producció d’espectacles i festivals d’arts escèniques i música.

Coordinador de pràctiques del Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural.

Albert de Gregorio

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i Gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona

Juan Carlos Matamala

Especialista en Turisme Cultural. Responsable de projectes d’IBERTUR.

Àlvar Sàez

Membre del LABPATC de la Universitat de Barcelona.

Tutor del Postgrau en Territoris creatius i turisme cultural.

Facebook
Calendari

 

 • Inici de curs: Octubre de 2018
 • Final de curs: Maig de 2019
 • Horari sessions postgrau presencial: dilluns i dimecres de 16h45 a 21h00.
 • Lloc d’impartició de les sessions presencials: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

 

 

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà a tots els participants amb la màxima anticipació possible.