Publicacions

 • Bretxa, Vanessa (2016). "Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa". Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 65, 2016, pàg. 110-125. DOI: 10.2436/20.8030.02.136.

 • Flors, Avel·lí (2016). “Joves i llengües a Catalunya. Un estat de la qüestió”. En: Linguapax Review 2015: The role of youth in language revitalisation / El paper dels joves en la revitalització lingüística. Barcelona: Linguapax Internacional (11-29). Disponible a: http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/01/LinguapaxReview2015.pdf#page=12

 • Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Ubalde, Josep; Vila, F. Xavier (2016). “Changes in the linguistic confidence of primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study”. Language, Culture and Curriculum, vol. 29, issue 1, 1-18.

 • Illamola, Cristina; Vila, F. Xavier (2015). "Análisis de la posición de los pronombres átonos en construcciones perifrásticas entre escolares de la Región Metropolitana de Barcelona". Diálogo de la Lengua, VII, p. 36-57. ISSN: 1989-1334. Disponible a: http://www.dialogodelalengua.com/articulo/numero7.html.

 • Sendra, Montserrat (2015). "Estudi de l'evolució lingüística (6è de primària - 1r d'ESO) del català d'escolars de primera llengua castellana". Dins de Sinner, Karsten i Wieland, Katharina. Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, Études linguistiques/Linguistische Studien, vol.12, pàg. 109-127.

 • Comajoan, Llorenç (2015). "L'adquisició i l'ensenyament dels usos del passat: anàlisi de manuals de català com a segona llengua". Zeitschrift für Katalanistik 28 (2015), 283–306. ISSN 0932-2221.

 • Flors, Avel·lí; Vila, F. Xavier (2014). "Justificant les preferències. Com argumenten les opcions lingüístiques els adolescents catalans". Treballs de Sociolingüística Catalana 24.

 • Vila, F. Xavier (2014). “Promoting language use in the school environment: some lessons from the Catalan-speaking regions”. En Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vaso y Soziolinguistica Klusterra. Talking Pupils: The Arrue Project 2011: Research Results and Contributions of Experts, 137-54. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

 • Vila, F. Xavier (2014). “Promoción del uso lingüístico en el ámbito escolar: lecciones desde Cataluña”. En Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y Soziolinguistica Klusterra. Comportamiento lingüístico del alumnado. Proyecto Arrue 2011. Resultados de la investigación. Contribución de los expertos, 139-54. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

 • Vila, F. Xavier (2014). “Eskola-giroan hizkuntza-erabilera sustatzea: zenbait irakaspen kataluniatik”. En Hezkuntza, Hikuntza Politika eta Kultura Saila eta Soziolinguistica Klusterra 2011ko Arrue Proiektua Ikasleak hiztun. Ikerketaren emaitza. Adituen iritzi-azalpenak, 135-50. Vitoria-Gasteiz: Hezkuntza, Hikuntza Politika eta Kultura Saila.

 • Sorolla, Natxo (2014). “Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups sociolingüístics a la Franja“. Revista de Llengua i Dret, 61.…

 • Bretxa, Vanessa; Vila, F. Xavier (2014). “L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària fins a 4t d’ESO”. Revista de Llengua i Dret, 62.…

 • Vila, F. Xavier (2014). "Els principals reptes per a les polítiques lingüístiques educatives a la Catalunya independent". Cercle XXI. Butlletí Virtual,  núm. 13.