Projectes competitius

2017-2019 | La configuració de les competències lingüístiques i la seva evolució en comunitats plurilingües

El projecte “La configuració de les competències lingüístiques i la seva evolució en comunitats plurilingües: anàlisi sociolingüístic a partir d’una mostra escolar de Catalunya” (CONFEPLUR) busca avançar en el coneixement sobre com es configuren les competències plurilingües individuals en societats en què s’utilitza àmpliament més d’una llengua. Amb aquest objectiu, es pretenen contrastar les mesures de coneixements de llengües obtingudes a partir de mètodes diferents, posar en relació aquests coneixements amb la realitat individual i contextual dels usuaris i analitzar quins canvis es registren al llarg del període de l’educació secundària obligatòria.

Tipus de projecte: Estat: enllaç

2015-2016 | Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat immigrat

IMG_20150310_122310

El projecte “Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l’alumnat d’origen immigrat” té com a objectiu analitzar els processos d’integració en la societat catalana d’una mostra d’estudiants de secundària d’origen immigrat. En concret, s’estudiaran quatre temes: 1) la composició de les seves xarxes socials, 2) les seves actituds lingüístiques, 3) la seva identificació amb la societat d’origen i la d’arribada, i 4) el seu consum cultural (llibres, programes de televisió, pàgines web, etc.). L’estudi parteix d’una perspectiva longitudinal (8 anys) i combina tècniques quantitatives (enquestes) i qualitatives (entrevistes) d’una base de dades de més de 2.000 alumnes (autòctons i al·lòctons) de diferents municipis de Catalunya. El projecte pot ser útil per tres raons: 1) Desenvolupar estratègies efectives de gestió de la diversitat en entorns escolars a partir de les dades de socialització dels alumnes durant el seu període d’estudis, 2) conèixer millor la integració de l’alumnat autòcton i nouvingut i 3) fer una avaluació del model lingüístic educatiu actual a partir dels canvis observats en les dades del projecte.

Tipus de projecte: Estat: enllaç

2012-2014 | Diversitat sociocultural i autoconfiança lingüística

 

Aquest projecte pretén analitzar l’autoconfiança lingüística (Clément 1980) en català i en castellà i els discursos i les ideologies lingüístics de l’alumnat de secundària de diversos territoris de llengua catalana i els factors que els condicionen, en tant que elements imprescindibles per al seu desenvolupament educatiu i la seva correcta integració social en general. La proposta se servirà de la base de dades RESOL per tal d’analitzar la relació entre l’autoconfiança, el coneixements de llengua, l’entorn sociolingüístic, l’estructura i configuració de les xarxes socials, les pautes de consum cultural i de temps lliure, l’etnicitat, la identitat i la identificacions etnonacionals i la resta de variables rellevants. L’objectiu d’aquest projecte és esbrinar quins factors afavoreixen o perjudiquen l’assoliment de l’autoconfiança, i proporcionar als docents i als investigadors materials, vies i estratègies que permetin gestionar més adequadament la diversitat cultural i etnolingüística de les aules actuals. En aquest sentit, el projecte preveu treballar conjuntament amb els responsables dels alumnes estudiats per tal d’esbrinar i avaluar les millors pràctiques de gestió de la diversitat.

Més informació: http://www.recercaixa.cat/ca/EspaiCienciaISocietat/Projectes/2012/F_Xavier_Vila

Tipus de projecte: Estat: enllaç

2013-2015 | Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria) (RESOL3)

Tipus de projecte: Estat: enllaç

2010-2012 | Resocialització lingüística a la secundària (RESOLSEC)

Tipus de projecte: Estat: enllaç
  • Pàgina 1 de 2
  • 1
  • 2
  • >