Tipus de projecte: Estat:

 

Aquest projecte pretén analitzar l’autoconfiança lingüística (Clément 1980) en català i en castellà i els discursos i les ideologies lingüístics de l’alumnat de secundària de diversos territoris de llengua catalana i els factors que els condicionen, en tant que elements imprescindibles per al seu desenvolupament educatiu i la seva correcta integració social en general. La proposta se servirà de la base de dades RESOL per tal d’analitzar la relació entre l’autoconfiança, el coneixements de llengua, l’entorn sociolingüístic, l’estructura i configuració de les xarxes socials, les pautes de consum cultural i de temps lliure, l’etnicitat, la identitat i la identificacions etnonacionals i la resta de variables rellevants. L’objectiu d’aquest projecte és esbrinar quins factors afavoreixen o perjudiquen l’assoliment de l’autoconfiança, i proporcionar als docents i als investigadors materials, vies i estratègies que permetin gestionar més adequadament la diversitat cultural i etnolingüística de les aules actuals. En aquest sentit, el projecte preveu treballar conjuntament amb els responsables dels alumnes estudiats per tal d’esbrinar i avaluar les millors pràctiques de gestió de la diversitat.

Més informació: http://www.recercaixa.cat/ca/EspaiCienciaISocietat/Projectes/2012/F_Xavier_Vila

Investigador principal

Francesc Xavier Vila

Investigadors i col·laboradors

Producció científica associada