Tipus de projecte: Estat:

  Aquest projecte s’emmarca en la línia de recerca de Sociolingüística educativa.  L’objectiu és analitzar l’evolució de les competències, els usos, les ideologies lingüístiques i identitàries, i les pràctiques culturals dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears. El projecte combina els qüestionaris amb les entrevistes i els grups de discussió, i amb unes proves d’expressió oral en català i de castellà, i es basa en el seguiment longitudinal des de 6è d’Educació Primària fins a 4t d’ESO dels mateixos informants. El projecte es va desenvolupar entre 2010 i 2012 i va ser finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (codi FFI2009-09968).

Aquest projecte s'emmarca en la línia de recerca de Sociolingüística educativa i és continuació del projecte Resocialització i llengües: els efectes lingüístics del pas de primària a secundària en contextos plurilingües (HUM2006-05860). És un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya i amb una contribució del Grup consolidat de recerca Variació en el Llenguatge. Per a la seva realització, el projecte ha gaudit del suport logístic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El projecte s’origina a causa de la necessitat d’avaluar els resultats del sistema de conjunció lingüístic a Catalunya en termes diacrònics: calia esbrinar si, com asseguraven algunes veus, al llarg de secundària es produïa un retrocés en el coneixement, l’ús i la identificació amb la llengua catalana entre els escolars. El projecte s’estén a la Franja i les Illes amb finalitats comparatives.
Analitzar l'evolució de les competències en català i castellà, els usos lingüístics, la seguretat i autoconfiança lingüístiques, les ideologies lingüístiques i identitàries, i les pràctiques culturals dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears.

Els indrets

L’estudi es realitza simultàniament en les següents àrees:

 • Catalunya: Balaguer, Manlleu, Mataró, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sabadell, Vic
 • Franja: Llitera, Baix Cinca
 • Illes Balears: Palma de Mallorca, Inca

 Els informants

El projecte prolonga l’estudi longitudinal iniciat pel projecte Resol amb tota la població escolar de les localitats indicades. Aquest estudi havia arrencat amb els escolars de 6è d’Educació Primària i va continuar amb els de 1r/2n d’ESO. El projecte Resolsec se centra en les mateixes poblacions un cop han arribat a 4t d’ESO.

Al projecte Resolsec s’hi analitza també una mostra de població amazigòfona de Sabadell per tal de comparar-la amb la població amazigòfona de Manlleu.

La recollida de dades

El projecte recull les dades en els centres escolars mitjançant tres metodologies de recollida de dades:

 • Demoscòpica: tota la població visada contesta uns qüestionaris ad hoc gràcies als quals s’obtenen dades sobre les competències en català, castellà i altres llengües, els seus usos lingüístics interpersonals, el seu consum cultural, la seva seguretat lingüística en català i castellà, la seva autoconfiança en català i castellà, i la seva identificació amb les diferents llengües del seu repertori lingüístic.
 • Proves de competència lingüística: una submostra d’informants clau de llengua inicial catalana, castellana i amaziga, triats de manera aleatòria en el marc del projecte Resol, realitza dues a termes dues proves d’expressió oral en català i dues d’equivalents en castellà. Totes les proves han estat dissenyades per l’equip de recerca. La primera prova permet mesurar les capacitat d’expressió oral en un context fortament acadèmic i descontextualitzat. La segona prova permet valorar les capacitat interactives en un context de negociació interpersonal.
 • Entrevistes i grups de discussió: els informants clau parlen durant 30’-45’ diversos aspectes de les seves biografies lingüístiques, el seu consum cultural i les experiències de relació interètnica.

 

El tractament de les dades

Les dades provinents dels qüestionaris són buidades en matrius de dades i tractades per al seu tractament quantitatiu en programes estadístics estàndard.

Les dades provinents de les proves de competència són transcrites i preparades per a la seva anàlisi quantitativa i qualitativa en funció dels objectius de recerca.

Les dades provinents dels grups de discussió són transcrites i preparades per a la seva anàlisi quantitativa i qualitativa en funció dels objectius de recerca.

 

L'anàlis i l'explotació de les dades

La recollida de dades de Resolsec s’iniciarà al febrer del 2011 i durarà fins a finals d’aquest any.

Com col·laborar-hi?

El projecte RESOLSEC preveu la incorporació d’estudiants de diferents nivells amb modalitats diverses:

 • Nivells: Estudiants de llicenciatura/grau, de postgraus, i de màsters així com investigadors predoctorals i postdoctorals.

 • Modalitats:

  • Sense remuneració: pràctiques amb crèdits en conveni amb altres institucions. Són habituals els convenis amb la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona per a estudiants de Sociologia.

  • Amb remuneració del mateix projecte: beques i contractes. Les ofertes es fan públiques de manera oportuna pels canals habituals en funció de les necessitats del projecte.

  • Amb remuneració externa: el projecte accepta col·laboradors finançats per altres institucions interessats tant per les dades com per la metodologia.

Com hi puc entrar en contacte?

Investigador principal del projecte: F. Xavier Vila i Moreno fxvila@ub.edu

Suport administratiu del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació: cusc@ub.edu

 

Investigador principal

Francesc Xavier Vila

Investigadors i col·laboradors

Producció científica associada

 • Cabal, Miquel (2012). “Linguistic Vitality, Uses and Attitudes in a Post-Soviet Multi-Ethnic City: The Case of the Crimean Tatar Youngsters of Simferopol”. Sociolinguistics Symposium 19 ‘Language and the city’, Freire Universität (Berlin, 21/24-08-2012).…

  ,
 • Comajoan, Llorenç (2011). "Adquisició de L1 i L2: factors, fases i paral·lelismes". Taula rodona. Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI) (24-03-11).

  ,
 • Vila, F. Xavier (2012). “Algunes bases per a la recerca sociolingüística en sentit ampli”, dins de Vila i Moreno, F. Xavier (ed.) (2012). Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p.11-24.

 • Noya, Xavier (2011). “Alguns pronoms febles a 6è de primària”. Treball de grau, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.…

  ,
 • Serra, Catalina M. (2011). “Anàlisi dels usos lingüístics en els mitjans de comunicació i en les relacions interpersonals entre els alumnes de primer d’ESO de Mallorca”. Treball final de carrera, Universitat de les Illes Balears…

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2015). “El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa (2014)”. Blog de la Revista de Llengua i Dret. Disponible a: .

  ,
 • Bretxa, Vanessa (2014). “El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa“. Tesi doctoral inèdita, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, Universitat de Barcelona, Barcelona.…

 • Flors, Avel·lí (2012). “Català i castellà en la vida quotidiana a Mataró. Una visió des dels discursos dels adolescents”. 23è Col·loqui Germano-Català “Normalitat: el català en la vida quotidiana”, Deutscher Katalanistenverband Humboldt Universität (Berlín, 27/30-09-2012).…

  ,
 • Sorolla, Natxo (2012). “Catalanoparlants hispanoaragonesos que parlen castellà. Identitats i usos lingüístics a la Franja”. Conferència al Congrés Internacional “Identitats perverses, identitats en conflicte” de l’Institut de Recerca en Identitats i  Societat de la Universitat de Lleida (Lleida, 15-11-2012).…

  ,
 • Sorolla, Natxo (2011). "Catalanoparlants, castellanoparlants, bilingües...  Anàlisi de xarxes socials per a la delimitació de grups sociolingüístics a la Franja." Comunicació al IV Congrés de Joves Sociòlegs, Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, 29/30-04-2011).

  ,