Logo Universitat de Barcelona Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual imatge de maquetació
Inici Facultat BDiCAV UB imatge de maquetació
Organització
imatge de maquetació
Departament BDiCAV
Inici
Organització
Membres
Consell de departament
Normatives i documentació
Docència
Recerca
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Telèfon: 93 403 57 67
Fax: 93 403 40 98
dbd@ub.edu

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Consell de Departament

El Consell és l’òrgan superior de govern del Departament. En són membres:

 • Tot el professorat acadèmic doctor.
 • Sis membres en representació de la resta de professorat.
 • Un membre en representació del col·lectiu d'ajudants i investigadors en formació.
 • Quatre membres en representació dels alumnes dels ensenyaments de primer i segon cicle en què participa el Departament.
 • Un membre del personal d’administració i serveis (PAS).

Són funcions del Consell:

 • Elegir el director i proposar-ne la revocació.
 • Elaborar i aprovar els plans d’activitat docent dels seus membres.
 • Establir plans de recerca en grup i conèixer els plans individuals de recerca dels seus membres.
 • Elaborar la memòria d’activitats docents i de recerca del Departament.
 • Proposar els programes de doctorat, màsters i cursos de postgrau dependents del Departament, i elegir-ne els responsables.
 • Coordinar l’activitat del seu personal docent.
 • Determinar les necessitats de places de plantilla de professorat i de personal investigador i fer-ne la sol·licitud de convocatòria, com també proposar les necessitats de personal d’administració i serveis.
 • Proposar els membres de les comissions encarregades de resoldre la provisió de places de professorat.
 • Planificar la utilització dels seus recursos econòmics.
 • Elaborar i modificar el seu propi Reglament de règim intern, que ha de ser aprovat pel Consell de Govern, previ informe de la junta del centre.
 • Organitzar i distribuir les tasques inherents al Departament.
 • Nomenar els representants del Departament als consells d’estudis dels ensenyaments en els quals el Departament participa.
 • Crear totes les comissions que consideri convenients, tot detallant-ne les funcions i la composició.
 • Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut i les normatives de la Universitat li atribueixin.
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Última actualització o validació: 25.03.2014
imatge de maquetació