Logo Universitat de Barcelona Departament de Medicina imatge de maquetació
Inici Directori Departament Medicina Facultat de Medicina Directori UB   UB
Documents d'interès per als membres del Departament de Medicina
imatge de maquetació
Docència
Doctorat
Postgrau i altres ensenyaments
Llicenciatura - Grau
Assignatures troncals
Assignatures optatives
Hospitals associats i col·laboradors
Centres d'Assistència Primària
Recerca
Dades GREC - UB
Grups de Recerca Consolidats
I.D.I.B.A.P.S.
Assumptes interns
Documents alumnes
Comissions
Documents
Convocatòries
Funcionament
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Departament de Medicina
Facultat de Medicina
2n pis ala nord (Farmacologia)

dep-medicina@ub.edu

Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 93 403 93 80
Fax: 93 403 93 81

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

ACTA DEL CONSELL DEPARTAMENT DE MEDICINA

Dia: 26 de novembre 2012 - Hora: 14:30 primera convocatòria i 15:00 segona convocatòria. Lloc: aula 14.

Presents:
Professors: Alvaro Agusti Garcia-Navarro, Merce Alsina Gibert, Emilia Antunez Jorge, Adria Arboix Damunt, Albert Botey Puig, Josep M Campistol Plana, Francesc Cardellach Lopez, Antoni Castells Garangou, Francisco Cervantes Requena, Ricard Cervera Segura, Antonio Coca Payeras, Jordi Delas Amat, M. Teresa Estrach Panella, Joaquin Fernandez Sola, Faust Feu Caballé, Pere Gascon Vilaplana, Pere Gines Gibert, Jose M. Grau Junyent, Francesc Graus Ribas, Nuria Guañabens Gay, Josep Manel Mascaro Galy, Jose Maria Miro Meda, Lluis Mont Girbau, Josep M. Montserrat Canal, M. Asuncion Moreno Camacho, Cristina Nadal Sanmartin, Juan Carlos Pare Bardera, Albert Pares Darnaculleta, Olga Parra Ordaz, Susana Puig Sarda, Roberto Rodriguez Roisin, Emilio Sacanella Meseguer, Cristina Sierra Benito, Antoni Siso Almirall, Marta Sitges Carreño, Javier Sobrino Martinez, Eduard Tolosa Sarro, Albert Torras Rabasa, Miquel Torres Salinas, Josep Valls Sole i Juan Luis Vives Corrons.
Alumnes: Carles Morinae Abos, Laura González González, Laia Peries Reverter i Alberto Galdámez Rayo.

S'excusen: Professors: Jordi Bruix Tudo, M Cinta Cid Xutgla, Jesus Ignacio Conget Donlo, Ramon Grimalt Santacana, Jose Mallolas Masferrer, Antonio Ordinas Bauza, M Pilar Orozco Lopez, Antoni Torres Marti, Alvaro Urbano Ispizua.

Absents: Professors: Pere Almagro Mena, Amparo Alvarez Auñon, Pere Armario Garcia, Vicente Arroyo Perez, Asuncion Avila Rivera, Joan Bartra Tomas, Amadeu Betriu Gibert, Jaume Bosch Genover, Xavier Bosch Genover, Xavier Bosch Aparici, Josep Brugada Terradellas, Miguel Bruguera Cortada, Aleix Cases Amenos, Pedro Castro Rebollo, Angel Chamorro Sanchez, M Blanca Coll-Vinent Puig, Josep M. Cots Yago, Gines Escolar Albaladejo, Enric Esmatjes Mompo, Maria Esteve Comas, Ramon Estruch Riba, Joan Ferrando Barbera, Xavier Forns Bernhard, Josep Franch Nadal, Josep M. Gatell Artigas, Ramon Gomis Barbara (de), Juan Jose Grau Castro (de), Irene Halperin Rabinovich, Magdalena Heras Fortuny, Jose Luis Heredia Budo, Raquel Hernandez Rey (del), Josep M Llovet Bayer, Alfonso Lopez Soto, M Josefa Marti Domenech, Jose Antonio Martinez Martinez, Esteban Martinez Chamorro, Ferran Masanes Toran, Josep Masip Utset, Emili Montserrat Costa, Jose Esteban Muñoz Garcia, M Pilar Navarrete Duran, Margarita Navarro Lopez, Margarita Navarro Lopez, Miquel Navasa Anadon, Jose Maria Nicolas Arfelis, Benito Nomdedeu Tobella, Julian Panes Diaz, Cesar Picado Valles, Josep M. Pique Badia, Esteba Poch Lopez de Briñas, Carme Roca Saumell, Josep Roca Torrent, Franc. Javier Ruiz Moreno, Manel Sabate Tenas, Ludmila San Vicente Urondo, Raimon Sanmarti Sala, Joan Santamaria Cano, Josep M Segura Noguera, Alejandro Sierra (de la) Iserte, Alvaro Urbano Marquez, Josep Vidal Cortada, Jaume Villalta Blanch, Ernest Viñolas Bargallo, Antoni Xaubet Mir.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior (29-11-2011) (annex 1)

2.- Informe del Director:

2.a. Professorat:
Aprovació dels acords de les Comissions de Professorat del Departament celebrades el 11-1-2012 i 19-9-2012 (annex 2):
Canvis en la plantilla del professorat del departament (Associats Mèdics: Renovacions, renúncies i noves contractacions. Jubilacions. Emèrits) (annex 3).
Promocions previstes.
Noves acreditacions ANECA (annex 4) (-resum-)

2.b. Docència:
Aprovació dels acords de les Comissions de Docència del Departament celebrades el 24-2-2012 i 19-9-2012 (annex 5):
Substitució per jubilació de la Dra. C. Herrero com a membre del Comissió de Docència pel professor J:M. Mascarò.
Aprovació dels Plans Docents de:
Grau Medicina:
-Semiologia general i propedèutica clínica. Ètica mèdica (Dr.JM Grau)
-Malalties del sistema endocrí i de la nutrició (Dr. E. Esmatjes)
-Malalties de la sang (Dr. A. Urbano)
-Redacció mèdica (Dr. J Delás) (optativa)
-Hematologia biològica: Diagnòstic de laboratori (Dr. JL Vives-Corrons)(optativa).
Docència del departament a l'àrea de Nutrició al Campus de Torribera. Aprovació dels plans docents de:
Grau Nutrició humana i dietètica:
-Patologia general i dietoteràpia (Dr. J. Vidal)
-Patologia cardiovascular i dietoteràpia (Dr. R. Estruch)
-Patologia nutricional i farmacologia (Dr. J. Vidal)
Grau Ciències Biomèdiques
-Hematologia biològica: Diagnòstic de laboratori (Dr. JL Vives-Corrons)(optativa).
Nomenament coordinador de les assignatures:
Aplicacions Mèdiques II, Grau d'Enginyeria al Dr A. Botey
Malalties de l'aparell cardiocirculatori, Grau en Medicina al Dr Ll. Mont
Medicina d'Atenció Primària, Grau en Medicina al Dr. J.M. Cots
Aprovació de l'encàrrec docent no retribuït del Departament 2012-2013 (annex 6)
Reunions comissions mixtes (annex7)
Cursos de formació del professorat:

2.c. Recerca:
Informe sobre l'Escola de doctorat i les conseqüències pels doctorands amb suficiència investigadora i D.E.A. (annex 8)

3. Memòria econòmica any 2011 (annex 9).

4. Estudiants

5. Informació sobre les properes eleccions a Director del Departament
Proposta de calendari (annex 10)

6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

El profesor JM Grau, cap de Departament, saluda i agraeix la seva presència als assistents i inicia la reunió del Consell de Departament a les 15:05 h.

1. Aprovació de l’acta anterior (29-11-2011) (annex 1)
S’aprova l’acta del Consell del Departament anterior de data 29-11-2011 sense esmenes ni comentaris

2.- Informe del Director


2.a. Professorat:
El Dr Grau informa de l’actualització del llistat dels professors del Departament (Associats Mèdics: Renovacions, renúncies i noves contractacions, Jubilacions i Emèrits) (annex 3). Eleva a aprovació del Consell els acords de les Comissions de Professorat del Departament celebrades el 11-1-2012 i 19-9-2012 (annex 2), que s’aproven sense esmenes.
Fa un resum de novetats amb esment de la Jubilació del Dr A Bové, substituit per 2 professors associats (Dra Margarita Navarro i Dr Pedro Castro) i del Dr M Bruguera, a qui s’ha concedit la condició de professor Emèrit i ha estat substituit pel Dr Xavier Forns com a Associat Mèdic. A més s’ha contractat al Dr. Antoni Castells (per càrrega docent) i al Dr,. Josep M. LLovet (ICREA) com associat 1+1.
Informa de les noves promocions a professor titular interí en els àrees de Neurologia (Dr. Josep Valls de l’Hospital Clínic), Semiologia (Alex de La Sierra de l’Hospital Mútua Terrasssa) i Cardiologia (Dr. LL, Mont de l’Hospital Clínic), aquesta darrera amb convocatòria com a plaça definitiva. S’informa de la substitució de La Dra M Heras pel Dr M Sabaté.
S’exposen les noves acreditacions ANECA on hi consta tipus d’acreditació, agència, ámbit i data d’acreditació (annex 4) (-resum-)
Es felicita al Dr Josep Mª Gatell, a qui ha estat concedit el premi Josep Trueta.
Intervencions: El Dr A Trorras comenta que hi ha una repetició del Dr E Poch en la llista de places, ja que consta a 2 llocs diferents.

2.b. Docència:
S’adjunta en annex per la seva aprovació els acords de les Comissions de Docència del Departament celebrades el 24-2-2012 i 19-9-2012 (annex 5), que s’aproven sense esmenes ni comentaris
S’informa de la substitució per jubilació de la Dra. C. Herrero com a membre del Comissió de Docència pel professor J.M. Mascaró.
S’eleva per a la seva aprovació els Plans Docents de:
Grau Medicina respecte a les assignatures:
-Semiologia general i propedèutica clínica. Ètica mèdica (Dr.JM Grau)
-Malalties del sistema endocrí i de la nutrició (Dr. E. Esmatjes)
-Malalties de la sang (Dr. A. Urbano)
-Redacció mèdica (Dr. J Delás) (optativa)
-Hematologia biològica: Diagnòstic de laboratori (Dr. JL Vives-Corrons)(optativa).
Docència del departament a l'àrea de Nutrició al Campus de Torribera. Aprovació dels plans docents de:
Grau Nutrició humana i dietètica:
-Patologia general i dietoteràpia (Dr. J. Vidal)
-Patologia cardiovascular i dietoteràpia (Dr. R. Estruch)
-Patologia nutricional i farmacologia (Dr. J. Vidal)
Grau Ciències Biomèdiques
-Hematologia biològica: Diagnòstic de laboratori (Dr. JL Vives-Corrons)(optativa).
S’aproven tots, sense esmenes.

S’informa del nomenament com a coordinadors de les següents assignatures:
-Aplicacions Mèdiques II, Grau d'Enginyeria: Dr A. Botey
-Malalties de l'aparell cardiocirculatori, Grau de Medicina: Dr Ll. Mont
-Medicina d'Atenció Primària, Grau en Medicina: Dr. J.M. Cots

S’informa del canvi de responsables de l’Assignatura de Malalties de de l’Aparell Digestiu (Dr Faust Feu) i de Patologia Quirúrgica de l’Aparell Digestiu (Dr. Josep Fuster), i s'agraeix els serveis prestats als anteriors coordinadors (Dr J Bruix i L Fernandez-Cruz, respectivament).

S’informa del significat, contingut i característiques de l'encàrrec docent no retribuït del Departament 2012-2013 (annex 6), que s’aprova en el format actual.

Respecte a les Reunions de comissions mixtes (annex 7), s’informa de que hi ha hagut diverses reunions del Departament amb Instituts Clínics, globalment amb més diàleg i interrelació. A tall d’exemple es comenta el problema de la diversificació de les pràctiques clíniques d'algunes assignatures, proposant que s’intenti homogeneïtzar-ho per part dels professors coordinadors de cada assignatura. Es recorda que hi ha a disposició un model d’enquesta per Docència Clínica que es pot emprar per facilitar l’avaluació i detecció de problemes.

S’informa de la normativa vigent de reconeixement de la tasca docent de professors clínics o col•laboradors.

Respecte als Cursos de formació del professorat, hi ha hagut una presentació recent del programa d’enguany pel Dr X Pastor, objectivant que hi ha molta diversitat de cursos i s’objectiva molta activitat i sol•licituds. La informació està a:
http://www.ub.edu/medicina_unitateducaciomedica/documentos/formacio.html

Intervencions: El Dr F. Cardellach recorda que cal penjar el Cronograma de totes les assignatures, especificant amb anterioritat per a cada activitat docent quin tema està previst i qui el donarà.

2.c. Recerca:
El Dr Grau informa sobre l'Escola de doctorat i les conseqüències pels doctorands amb suficiència investigadora i D.E.A. (annex 8). Actualment aquest ens administratiu és el responsable únic de totes les activitats del doctorat. El Departament ha deixat ja de tenir-hi adscripció. El responsable és el Dr E.I. Canela. El Departament de Medicina oferta 1 doctorat, anomenat “Medicina”, que te menció d’excel•lència amb 95/100 punts possibles d’avaluació. El coordinador anterior Dr JM Nicolas ha canviat per la Dra C Junque. Es comenta que els principals doctorands són MIR. Per accedir-hi des d’una altra via es requereix tenir 60 crèdits de Màster Oficial, Les persones amb Suficiència Investigadora o DEA amb tesi en marxa s’han de vincular a aquest programa, però queden em una bossa apart. Es recorda que hi ha un aplicatiu específic per consulta de qualsevol tema relacionat amb doctorat.
Intervencions:
-El Dr JM Miró sol•licita el correu electrònic de la Dra C Junqué per a poder-s’hi adreçar.
- El Dr Cardellach recorda que disposem del directori “ub.edu” de La UB, on es pot trobar els adreçes dels professors i també redireccionar el mail personal per així poder-lo atendre millor
- El Dr P Ginés qüestiona els avantatges d’aquest model “d’Escola de Doctorat”. El Dr Grau pensa que, al menys, ho hauria de facilitar més que complicar en l’aspecte administratiu, però té els seus dubtes.
-El Dr A Torras i el Dr F Cardellach recorden que el plantejament de l’Escola de Doctorat és per identificar grups de recerca potents i poder rebre més ajuts (CCEE) per promoció de recerca, formació de doctorands i fomentar la mobilitat.

3. Memòria econòmica any 2011 (annex 9).
S’exposen les dades generals de la memòria econòmica del Departament de Medicina de l’any 2011, amb els principals apartats, que s’aprova sense esmenes.

4.- Estudiants
Els 4 delegats d’estudiants presents al Consell van fer um recordatori d’alguns aspectes a millorar respecte a la Docència que reben des d’aquest Departament. Destaquen:
- Penjar cronogrames amb anticipació
- Penjar Power points actualitzats i amb anterioritat a la classe
- Penjar els Plans Docents al Espai Virtual
- Millorar les diferències persistents en els pràctiques clíniques entre diferents hospitals, homogeneïtzant-les
Intervencions : El Dr JM Grau es compromet a traslladar aquestes sol•licituds als responsables de coordinar les respectives assignatures i de supervisar-ho regularment.

5. Informació sobre les properes eleccions a Director del Departament. Proposta de calendari (annex 10)
El Dr JM Grau recorda que ja fa 4 anys que va ser elegit director del Departament de Medicina i informa sobre el procés proper d’elecció, amb data prevista pel 12 de Febrer de 2013. Recorda que per fer viable l’elecció es precisa quòrum de al menys 61 persones i demana participació en el procés. Exposa que ha tingut una vivència personal favorable i satisfactòria i agraeix les col•laboracions rebudes durant aquest 4 anys. Esmenta La seva bona sintonia amb l’equip deganal i informa que es tornarà a presentar com a candidat a les properes eleccions.

6. Precs i Preguntes
- El Dr A Torras demana participació dels membres del Departament a les ACOES per avaluar les estades clíniques i rotatori de 6è curs. També demana col•laboració en el Treball de Fi de Grau, en el que tots els professors ens haurem de sentir implicats. Es rebran propostes de participació i per formar part de comissions avaluadores. Recorda que aquest TFG ha d’estar en un terme mig entre una tesi doctoral i un treball, i que tenen 6 crèdits reconeguts.

Sense d’altres temes a tractar es dona per finalitzada la reunió del Consell del Departament de Medicina a les 15:45 h.


 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament Medicina
Última actualització o validació: 09.01.2014
imatge de maquetació