EDUDEMOC
Educació per a la democràcia: proposta d’ambients d’aprenentatge democràtic per promoure la
participació de les dones universitàries en processos deliberatius en contextos educatius

ACTIU

Entitat financera: Generalitat de Catalunya. Projectes de recerca en qualitat democràtica DEMOC 2022.               

Total sol·licitat: 13.340,00€

Investigador Principal: Concha Fuentes Moreno 

Resum:
El present projecte s’estructura sobre la cerca de potenciar i promoure la participació de les estudiants d’educació dels graus d’Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP) i l’itinerari simultani EI-EP en processos deliberatius, en els diferents mecanismes i canals propis del context universitari de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB), així com dins de l’aula a través de material didàctic i ambients d’aprenentatge democràtics amb perspectiva de gènere i interseccionalitat. Per desenvolupar-lo, la proposta es basa en tres accions fonamentals: la primera, anàlisi de la presència i implicació de les dones estudiants de la Facultat d’Educació de la UB dels tres graus esmentats en els diferents mecanismes i canals de participació existents. En segon lloc, es busca conèixer l’assumpció, deconstrucció i reconstrucció del conceptes clau de feminisme i interseccionalitat per part de les estudiants del grau que porten a la participació i presa de decisions dins de l’aula. Finalment, amb els resultats de les accions anteriors i la participació fonamental de les estudiants dels graus esmentats, es busca conceptualitzar ambients d’aprenentatge i materials didàctics que potenciïn la participació i el compromís social.

Membres i col·laboradors:

Concha Fuentes Moreno (Investigadora principial – Universitat de Barcelona)
Alba Ambròs Pallarés
Maria-José Masanet Jordà 
Nayra Llonch Molina 
Josep Gustems Carnicer
Caterina Calderón Garrido
Carolina Martín Piñol 
Tània Martínez Gil 
Patricia Martínez Álvarez 
Ilaria Bellatti
Judit Sabido-Codina
Daniel Hurtado Torres
Elvira Barriga Ubed

 

 

TRANSMEDIA GENDER & LGBTI+ LITERACY (PID2020-115579RA-I00)
ACTIU

Entitat financera: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2020 Proyectos I+D+i – RTI Tipo A
Investigador Principal: Maria-Jose Masanet i Maddalena Fedele

Resum:
La hipòtesis de partida del projecte és que als i les adolescents i joves utilitzen els mitjans de comunicació i els seus continguts com a eines d’aprenentatge informal sobre temes del seu interès, com ho són les identitats de gènere i la sexualitat, mentre que els continguts mediàtics exerceixen un rol fonamental en el procés de socialització i adquisició de models, identitats i valors. Per tant, el projecte planteja que la educació formal i no formal poden beneficiar-se dels recursos i materials audiovisuals educatius per la formació en perspectiva de gènere i LGTBI+. Per fer-ho, es planteja una investigació-acció-participativa.

Membres i col·laboradors:

Maria-Jose Masanet (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Maddalena Fedele (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)

 

 

THE SEVENTH BOOK (MEDGAIMS-2020-03)
ACTIU

Entitat financera: ENI CBC MED: European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation in the Mediterranean.
Investigador Principal: Daniel Hurtado Torres

Resum:
The Seventh Book es una narració interactiva, en format de videojoc per telèfon mòbil, que té com objetiu impulsar el turisme en la localitat de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). S’enmarca dins de les iniciatives del projecte d’àmbit europeu «MED GAIMS – GamifIcation for Memorable Tourist Experiences», d’aplicació en quatre països (Líban, Espanya, Itàlia i Jordània).

Membres i col·laboradors:

Daniel Hurtado Torres (Investigador Principal – Universitat de Barcelona)
Fundació i2cat.
Centre de desenvolupament i investigació
Neàpolis, agència d’Innovació Pública de les TIC, el sector multimèdia, la creativitat de Vilanova i la Geltrú.
Cubus games, empresa desarrolladora de videojuegos
Sanscrit Consult, empresa de soluciones lingüísticas

 

 

MEDIA REPRESENTATIONS AND YOUTH STREET GROUPS

ACTIU

Entitat financera: TRANSGANG project – ERC-2016- ADC – European Research Council – Contract nº 742705
Investigador Principal: Maria-Jose Masanet

Membres i col·laboradors:

Maria-Jose Masanet (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)

 

 

GENDER PERSPECTIVE IN INFORMATION AND MEDIA STUDIES (GENDIMS): Anàlisi i Proposta (REDICE20-2542)

ACTIU

Entitat financera: Programa de Recerca en Docència Universitària. REDICE-20. Universitat de Barcelona.
Investigador Principal: Maria-Jose Masanet i Anna Villarroya Planas

Membres i col·laboradors:

Maria-Jose Masanet (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Anna Villarroya Planas (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)

 

 

FEMINISMO DE CONSUMO LENTO (LECTURAS) Y DE PRODUCCIÓN DE MASAS (PIEZAS AUDIOVISUALES POSITIVAS) PARA EL EMPODERAMIENTO CRÍTICO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO. (2019PID-UB/026)
ACTIU

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Sra. Elvira Barriga-Ubed.

Resum:
Aquest projecte d’innovació docent va un pas més enllà, perquè és conscient que per aconseguir que l’estudiantat passi de consumidor a productor ha de fer-ho des de la construcció calmada i tranquil·la d’un hàbit com la lectura que fonamenti la base per permetre la construcció coneixement significatiu.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Elvira Barriga-Ubed (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona)
Marina Sánchez-Hostalot (Universitat de Barcelona)

 

PPROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA INVESTIGADORA EN ESTUDIANTES DE MAGISTERIO: EDUMEMORIAS EN LAS AULAS UNIVERSITARIA
ACTIU

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Isidora Sáez-Rosenkranz.

Resum:
Aquesta actuació busca aprofundir en les competències de recerca i el seu paper social en el camp educatiu mitjançant la vinculació dels treballs de fi d’estudi a un projecte de recerca vigent.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Isidora Sáez Rosenkranz (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona)
Judit Sabido Codina (Universitat de Barcelona)
Elvira Barriga Ubed (Universitat de Barcelona)
Marina Sánchez Hostalot (Universitat de Barcelona)

 

LA DRAMATITZACIÓ COM A RECURS D’APRENENTATGE I AVALUACIÓ FORMATIVA. 2019PID-UB/002
ACTIU

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Ilaria Bellatti

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d’Educació Infantil i de Primària de la Facultat d’Educació, i Grau Audiovisual de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació), mitjançant l’ús de diferents formats de la dramatització (joc simbòlic, joc dramatitzat, simulació, representació de rols, teatre).

Enllaç RIMDA

Membros i col·laboradors:
Ilaria Bellatti (Investigador Principal – Universitat de Barcelona)
Lydia Sánchez (Universitat de Barcelona)
Judit Sabido Codina (Universitat de Barcelona)
Sergio Villanueva (Universitat de Barcelona)
Maria Feliu (Universitat de Barcelona)
Big Van Ciencia

 

ACTIVITAT D’INNOVACIÓ DOCENT: EL MERCAT DE LA HISTÒRIA
Any: 2019

Coordinadora: Judit Sabido-Codina

Resum:
Aquesta activitat d’innovació docent neix de la necessitat dels alumnes del Grau d’Educació Primària a realitzar pràctiques reals en el marc de l’assignatura de Didàctica de la Història. Tanmateix, vol motivar els alumnes de Primària de l’Escola Joaquim Ruyra a estudiar història, de
forma activa, a partir de 9 parades de diverses temàtiques relatives a la materia.

Informe complet

 

L’ÚS ACTIU DELS MITJANS AUDIOVISUALS  LES XARXES SOCIALS PER A COMPRENDRE LA CONSTRUCCIÓ D’ESTEREOTIPS DE GÈNERE AMB L’ALUMNAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
2017PID-UB/035
Any: 2017

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Elvira Barriga-Ubed

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d’Educació Infantil i de Primària de la Facultat d’Educació), mitjançant la conscienciació enfront de el llenguatge audiovisual i el sistema de comunicació de les xarxes socials. Pretén que els alumnes desenvolupin coneixements, habilitats i valors que promoguin la igualtat d’oportunitats entre els nens i nenes, mitjançant un procés d’aprenentatge actiu. A més, es proposa l’ús de les xarxes socials com a mitjà de difusió de bones pràctiques.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Elvira Barriga-Ubed (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Isidora Sáez-Rosenkranz (Universitat de Barcelona)

 

EL PORTAFOLI D’APRENENTATGE I REFLEXIÓ A L’ENSENYAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS- 2017PID-UB/0389PID-UB/00

Any: 2018

Entitat financera: UB – Universitat de Barcelona.
Investigadora Principal: Dra. Isidora Sáez-Rosenkranz

Resum:
Aquesta proposta d’innovació docent té prevista com a acció educativa la millora dels aprenentatges dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Grau d’Educació Infantil i de Primària de la Facultat d’Educació), mitjançant el foment de la capacitat crítica de l’alumnat, en relació amb els conceptes sobre les ciències socials i la seva aplicació didàctica.

Enllaç RIMDA

Membres i col·laboradors:
Isidora Sáez Rosenkranz (Investigadora Principal – Universitat de Barcelona)
Elvira Barriga Ubed (Universitat de Barcelona)
Ilaria Bellatti (Universitat de Barcelona)
Josué Molina Neira 
Anna Mauri Lujan
Jesús Fernández Arranz (Universitat de Barcelona)