El proper 27 de juny de 2016, se celebrarà la III Trobada d'Experiències Didàctiques DHIGECS-ICE. Propostes metodològiques en ciències socials.

Es tracta d'una jornada d'actualització del professorat en aquest àmbit, de caràcter gratuït, però amb places limitades.

Podeu trobar tota la informació i el programa en la web de l'ICE o en la de la mateixa Trobada.

Si hi teniu interès a participar, podeu accedir al full d'inscripció.

Lectura de tesi doctoral, per Eugeni Osàcar

 

 Títol:

La imagen turística de Barcelona a través de las películas inernacionales

Directors:

Dr. Joan Santacana

Dra. Nayra Llonch

Tribunal:

President: Dr. Joaquim Prats

Secretari: Dr. Joan Manuel del Pozo

Vocal: Dra. Mª Pilar Rivero

Doctorand:

Eugeni Osàcar Marzal

 

 

tesi eugeni 1Moment de la lectura de la tesi

 

Eugeni Osàcar va fer la lectura de la seva tesi doctoral el dia 14 de maig de 2016. La imatge que una persona té d'un destí és un aspecte clau en el moment d'escollir el lloc per les vacances. Per tant, els organismes responsables de la gestió i la promoció tenen entre les seves prioritats estratègiques definir i comunicar una imatge de marca que els permeti posicionar-se de la millor manera possible. A més, des de principis del segle XXI la majoria de les destinacions turístiques urbanes han comprovat la importància que poden tenir els llargmetratges i les sèries a l'hora de potenciar una imatge de marca entre el seu públic potencial.

 

tesi eugeni 1El doctorand amb els membres del tribunal

 

Així doncs, aquesta investigació s'ha basat en aprofundir en el triangle format pel turisme, el cinema i la ciutat, a partir de l'anàlisi, la comparació i la valoració de la imatge turística de Barcelona percebuda en els mercats emissors i la imatge emesa per 45 pel·lícules internacionals filmades a la ciutat. El marc tècnic conceptual i l'estat de la qüestió s'han desenvolupat en base a quarte grans temes que configuren l'objecte d'estudi: la imatge turística de les destinacions, la rellevància del patrimoni cultural en el desenvolupament turístic d'un territori, el binomi turisme i cinema com element clau de màrqueting de les destinacions turístiques i, finalment, la relació entre Barcelona i el turisme.

 

tesi eugeni 2

Els membres del tribunal

 

Com a principal conclusió de la investigació es pot remarcar que la imatge emesa de Barcelona en les películes internacionals coincideix fonamentalment amb la imatge percebuda de la ciutat en els mercats turístics emissors, així com com l'estratègia de posicionament definida en el Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona 2015. Es tracta, doncs, de la projecció d'una imatge bàsicament positiva. La majoria de les pel·lícules analitzades presenten una ciutat moderna i oberta, amb un alt component de cultura, patrimoni artístic i arquitectura, així com un espai urbà romantic i amb encant, generalment asolellat i amb la presència del mar.

Lectura de tesi doctoral, per Isidora Sáez

 

 Títol:

Análisis de las actividades en libros de texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de educación básica en Chile

Director:

Dr. Joaquim Prats

Tribunal:

President: Dr. Rafael Valls

Secretari: Dr. Joan Santacana

Vocal: Dr. Ramón López Facal

Doctoranda:

Isidora Sáez Rosenkranz

 

 

tesi isidora 1Moment de la lectura de la tesi

 

Isidora Sáez va fer la lectura de la seva tesi doctoral, el dia 19 de maig de 2016, com a resultat d'una investigació finançada per l'ICE amb una Beca APIF. Aquesta tesi aborda les activitats en els llibres de text d'Història, Geografia i Ciències Socials d'educació bàsica en els llibres de text de les escoles de Xile, on hi ha dos tipus de textos escolars; per una banda els que es distribueixen en el mercat privat, principalment adquirits per estudiants de centres educatius particulars i, per altra banda, els que són entregats per l'Estat a centres subvencionats per ell (públics i particulars subvencionats).

L'objectiu principal és analitzar l'ensenyament de la Història que aquests promouen més enllà dels seus discursos. La gran majoria de la literatura que ha estudiat aquests materials a Llatinoamèrica i a Espanya ha poast el focus en les narratives que aquests promouen i ho han fet principalment a partir de conceptes com nació, identitat i presència de grups subalterns. Molt poques són les que s'han concentrat en qüestions didàctiques i, més precisament, què i cóm s'ensenya amb ells.

 

Foto2

El director de la tesi, Dr. Joaquim Prats

 

Per analitzar les activitats, s'ha emprat la metodologia quantitativa, atès que permetia abastar totes les activitats. D'aquesta maneta, es va crear una matriu de buidat d'informació de les tasques, que es va estructurar en vuit dimensions i quaranta variables sota criteris didàctics, pedagògics i historiogràfics. L'ànàlisi dut a terme va ser principalment descriptiu, encara que, també, inferencial. Considerant que els llibres estudiats són promoguts per l'Estat i el requeriment mínim per a la seva elaboració és l'aliniament amb el currículum, es va començar per analitzar el currículum.

Tot això deriva del fet que Xile, actualment, es troba en un procés de reforma curricular i en el moment de la redacció de la tesi es desconeixen estudis que abastin aquest en particular. Amb aquest cas puntual, es va optar per emprar estratègies qualitatives en el sentit més ample del terme, prioritzant, de la mateixa manera que amb el cas de les activitats, qüestions educatives i de la Ciència Històrica. D'aquesta manera, va ser possible abordar, amb una perspectiva més ampla que els materials en sí, les activitats i l'ensenyament de la Història que promouen.

 

tesi isidora 2

Els membres del tribunal

 

Els resultats principals d'aquesta investigació demostren que, tant en el el currículum com en les activitats, coexisteixen dos tipus d'Història i el seu ensenyament. Quant a la Historiografia; per una banda, és present allò que es denomina Història Tradicional i, per altra, la Nova Història. Pel que fa a la forma d'ensenyament, aquesta divisió és també clara entre l'ensenyament tradicional, basat en la repetició, així com altres, corresponentsa les perspectives contemporànies promogudes per la Didàctica de la Història. Aquesta dicotomia està relacionada està relacionada entre sí. La Història Tradicional s'associa a una didàctica del mateix tipus, així com la Nova Història a propostes d'ensenyament contemporànies.

Així mateix, la presència d'ambdues formes d'Història i Historiografia tenen un vincle directe amb els continguts tractats. Mentre la Història Tradicional i el seu ensenyament s'associen a temes d'Història Pàtria, la Nova Història i la Didàctica contemporània, a tòpics que escapen a la relació de successos polítics del país.

Aquests resultats contribueixen a la comprensió de la didàctica present en els llibres de text, alhora que al camp d'estudi dels llibres de text i la seva elaboració.

Lectura de tesi doctoral, per María Vinent

 

 Títol:

Estudio y análisis de los museos de música en Europa. Espacios de investigación, comunicación y educación

Directors i tutors:

Dr. Josep Gustems

Dra. Carolina Martín

Dr. Cristòfol-A. Trepat

Tribunal:

President: Dr. Joan Santacana

Secretari: Dr. Manuel Garín

Vocal: Dra. Nayra Llonch

Doctoranda:

María Vinent Cárdenas

 

 

tesis maria 1

 

María Vinent va fer la lectura de la seva tesi doctoral el dia 1 de juny de 2016. L'objectiu general d'aquesta investigació és dur a terme un estudi i una anàlisi descritpiva dels museus de música a Europa per a determinar les seves funcions des d'un enfocament educatiu i investigador i els procediments de de comunicació que es fan servir per a arribar als públics als quals van adreçats.

 

tesis maria 2

 

A través d'una metodologia de tipus exploratori i descriptiu i mitjançant les anàlisis qualitatius i quantitatius de la informació obtinguda, s'han establert les característiques, tipus i models de museus dedicats a la música a Europa. També, s'ha determinat la seva gestió amb relació a les tres funcions principals de tots els museus: investigació, comunicació i educació.

D'altra banda, per a la consecució dels objectius, aquesta investigació s'ha estructurat sobre la base del mètode deductiu-inductiu, prenent teories i postulats que s'han trobat i seleccionat sobre museologia, museografia, patrimoni, musicologia, investigació, comunicació i educació tant a nivell general com en l'àrea de la música pròpiament dita, per a finalment dur-los a l'àmbit dels museus de música, objecte d'aquest treball.

 

tesis maria 3

 

 

La investigació es va desenvolupar en deu fases: anàlisi documental per a estructurar el suport teòric, ubicació de museus de música a Europa, classificació dels museus d'acord amb els seus trets diferencials, selecció d'una mostra representativa dels diferents tipus i models establerts, treball de camp dut a terme a través de la revisió de les pàgines oficials de cada museu, enquestes i visites in situ, validació de la informació a través d'un instrument creat ad hoc, revisió, descripció, anàlisi i classificació de la informació obtinguda, determinació de les variables presentades, interpretació dels resultats i finalment elaboració de l'informe final.

Com a resultat d'aquesta investigació, es va obtenir una base de dades de tots els museus de música a Europa amb informació general i específica actualitzada a l'any 2015. Igualment es va establir cóm els museus d'aquesta tipologia gestionen i desenvolupen les seves activitats d'investigació, comunicació i educació i la seva concorància amb els nous paradigmes de la museologia.

Finalment es proposen algunes accions per a establir un museu de música en diferents contextos.