Seminari permanent: formació inicial i permanet del professorat

Amb la intenció de apropar la recerca a la pràctica docent, es constitueix, des de el 2002 un Seminari Permanent per a la Formació Inicial i Permanent del Professorat de Secundaria, vinculat a l’ensenyament de la Història, la Geografia i la Història de l’Art, que es desenvolupa en el marc universitari d’aquest grup de recerca i que te el suport de l’ICE. 

La finalitat principal del Seminari Permanent és crear un espai de trobada del professorat d’aquestes matèries encarrilat a l’actualització científica i a la pràctica didàctica de l‘ensenyament secundari (ESO i Batxillerat) en els àmbits o situacions que podem qualificar estadísticament majoritàries. El projecte d’actuació d’aquest Seminari girarà al voltant de quatre eixos: Intercanvi d’experiències. Posta en comú d’experiències realitzades amb alumnat d’ESO i de Batxillerat sobre l’ús de noves tecnologies, sortides o visites, actuacions de motivació, formes d’avaluar, metodologies didàctiques, etc.  

  • Actuacions de formació
    Proposem actualitzacions científiques sobre aspectes concrets del contingut o de la didàctica de les nostres disciplines, incloent-hi teories de l’aprenentatge, tècniques d’avaluació, coneixement de resultats de recerques educatives i didàctiques pertinents, ús de internet a l’aula o fora de l’aula, ensenyament virtual, etc. 

  • Reunions de reflexió i debat
    Plantejem problemes didàctics, intercanviem opinions sobre aspectes de la pràctica docent, sobre lectures, documentals o pel·lícules (cine fòrum, llibre fòrum amb contingut didàctic, històric o geogràfic), etc. Apuntem alguns possibles temes de reflexió: les competències bàsiques de la nostra àrea; el vocabulari específic de les nostres matèries que l’alumnat ha d’adquirir a cada curs així com les formes de fixar, treballar i avaluar-ne l’aprenentatge; l’anàlisi dels llibres de text i del seus ús; valoració de CD, DVD i altres suports tecnològics.

  • Activitats d’innovació
    Formem petits grups de treball que proposin l’elaboració de programacions, la preparació d’un tema concret en tres fases (preparació, realització i valoració) sobre qualsevol qüestió de la didàctica de la geografia, la història o la història de l’art, etc. Les activitats d’aquest seminari les organitzaran quatre professors de secundària. coordinat per el Miguel Albert.