D
library research web
urant els darrers anys, el grup DHIGECS ha dut a terme deu grans treballs de recerca i de transferència de coneixement amb contractes o convenis amb institucions com ara l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació "la Caixa", o el Ministeri d'Educació. Aquests recursos han permès treballar en diversos àmbits:
Ara s'ha obert una nova línia de recerca dirigida a l'educació cívica participativa iniciada amb el projecte Aprenem a Votar.

En segon lloc, s'ha fet recerca sobre la creació de materials multimèdia, sobretot a través d'Internet, destinats a l'educació secundària. Paral·lelament a la creació i experimentació d'aquests materials, s'han fet recerques específiques d'avaluació dels diferents recursos educatius amb mostres d'àmbit estatal i amb la col·laboració de més de vint investigadors de diverses universitats espanyoles. S'han treballat diversos temes entre els quals hi ha el coneixement d'Europa en totes les seves facetes (cultural, històrica, geogràfica, etc.) i el projecte dedicat al coneixement dels efectes de la malaltia de la SIDA sobre el món.

El tercer àmbit fa referència a l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes d'educació secundària. La producció del grup ha donat com a resultat dos estudis i un altre que s'està desenvolupant de gran impacte en la comunitat científica. Un dels estudis fa referència a la millora de l'aprenentatge de l'alumnat d'història a través de proves d'avaluació objectiva. Es tracta d'avaluar els coneixements en història i geografia que l'alumnat d'educació secundària obligatòria té sobre Europa i les expectatives i les concepcions que té sobre la resta de ciutadans europeus i sobre la mateixa idea d'Europa. El resultat d'aquesta recerca va ser publicat a la col·lecció d'Estudis Socials de la Fundació "la Caixa" i ha tingut un ampli ressò.

El quart àmbit tracta del funcionament general del sistema educatiu. Hi hem fet dues recerques: 1) analitzar les relacions que hi ha entre els diversos agents de la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana per quines línies de millora es podrien establir en relació amb l'educació reglada i l'educació no formal en l'àmbit ciutadà, i 2) analitzar el funcionament dels sistemes educatius europeus. En aquesta segona recerca hi han col·laborat investigadors de la Universitat Humboldt de Berlín, la Universitat de Londres i la Universitat de Gant, entre altres.

Pel que fa al cinquè àmbit, se centra en l'estudi i l'anàlisi dels diferents recursos educatius, des dels llibres de text fins als elements que formen part del patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic, i aprofundeix, en part, aquestes temàtiques relacionades amb els llibres de text en relació amb els currículums de ciències socials. Aquesta línia es fa en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i forma part d'un projecte del Pla Nacional d'R+D del Ministeri d'Educació i Ciència.


OBJECTIUS
 • Verificar l'eficiència i l'increment de la qualitat de l'aprenentatge de la geografia, la història i la història de l'art a través de la utilització trisetmanal de les proves de correcció objectiva com a instrument didàctic en cursos de secundària.

 • Demostrar la complementarietat de mesura dels resultats d'aprenentatge amb les proves de correcció objectiva.

 • Construir un banc d'ítems per temes relacionats amb els currículums de geografia i història a la secundària —obligatòria i postobligatòria— per a l'ús del professorat consultables en el web del Grup.

 • Planificar, dur a terme i avaluar els resultats d'aprenentatge en temes de geografia i història de Catalunya a la secundària obligatòria i postobligatòria de programes de presentació en suport informàtic interactuats amb el disseny d'activitats d'aprenentatge individuals i col·lectives en suport paper.

 • Procedir a l'elaboració, experimentació i avaluació de materials didàctics utilitzant les noves tecnologies.

 • Estudiar i analitzar els currículums, els llibres de text i les proves finals de batxillerat en alguns dels països de la UE a propòsit de temes rellevants per a la història d'Europa, a fi de proposar un possible currículum comú fonamentat en alguns aspectes per a l'ensenyament de la història europea amb vista a col·laborar en la construcció de la seva identitat.

 • Estudiar els aspectes relacionats amb la visió de la història com a matèria escolar en diversos països de l'àmbit iberoamericà (Argentina, Brasil, Xile, Espanya, Mèxic, Nicaragua i Veneçuela), cosa que comporta:

 

 1. Conèixer les percepcions dels alumnes iberoamericans entorn de la història com a disciplina de coneixement i com a matèria escolar.
 2. Conèixer les percepcions del professorat iberoamericà d'història entorn de la reflexió epistemològica i la didàctica de la matèria.
 3. Analitzar els continguts que apareixen als llibres de text més habitualment utilitzats pel professorat d'història d'educació secundària obligatòria (o etapes equivalents) en els diferents països estudiats.


PRINCIPALS LÍNIES DE RECERCA
 • Línia 1. Educació ciutadana enfocada a l'educació cívica participativa.

 • Línia 2. Elaboració i ús de les proves de correcció objectiva en el marc de la secundària —obligatòria i postobligatòria— com a instrument didàctic per a l'eficiència de l'aprenentatge de les matèries d'història i de geografia.

 • Línia 3. Aplicació tecnològica de programes de presentació en suport informàtic amb sistemes didàctics interactius en suport paper (activitats d'aprenentatge de l'alumnat) en història i geografia a la secundària en general i, d'una manera particular, en relació amb continguts específics de geografia i història de Catalunya.

 • Línia 4. Anàlisi del contingut dels llibres de text tant pel que fa a l'estructura del discurs com a tot allò que fa referència a la tipologia de les activitats i a les il·lustracions i fonts secundàries.

 • Línia 5. Visió de la història escolar en l'àmbit iberoamericà en el que fa referència a les percepcions de l'alumnat i del professorat de diversos estats sobre els mateixos fets.